Obecně závazná vyhláška č. 3/2003

Zastupitelstvo obce Rapotín se podle § 10 písm. b/ a c/ a § 84 odst. 2 písm. i/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s ustanovením § 96 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, usneslo vydat na svém zasedání zastupitelstva č 3/2003 pod bodem usnesení č.1.6. tuto obecně závaznou vyhlášku:
O zajištění veřejného pořádku při poskytování hostinských činností a pořádání veřejných produkcí na území obce Rapotín
Čl. 1

Základní ustanovení
1/ Tento právní předpis na základě zmocnění v zákoně stanovuje závazné podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku na území obce Rapotín a stanovuje, které činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze na místech a v čase touto vyhláškou určených.

2/ Práva podnikajících fyzických a právnických osob na podnikání a provozování jiné hospodářské činnosti nejsou dotčena.
Čl. 2

Vymezení pojmů
1/ Činností, jež by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku ve smyslu čl. 1, odst. 1, se pro účely této vyhlášky rozumí provozování hostinské činnosti.

2/ Mezi veřejné sportovní a kulturní podniky patří zejména pořádání veřejných hudebních produkcí a to v budovách či na veřejných prostranstvích 1/.

Veřejná hudební produkce je hudba živá /například při tanečních zábavách, plesech, koncertech/ i reprodukovaná /například z rádia, televizoru, Juke-boxu, CD přehrávače, magnetofonu/.

3/ Veřejný pořádek je stav, který umožňuje klidné a pokojné soužití občanů i návštěvníků obce nejen ve dne, ale i v době nočního klidu.

4/ Noční klid je časový úsek mezi 22.00 a 6.00 hodinou
Čl. 3
Stanovení místa a času pro provozování hostinské činnosti
1/ Hostinskou činnost lze na území obce Rapotín poskytovat v provozovnách k tomu určených, tj. uvnitř staveb či budov k tomu účelu zkolaudovaných a to tak, aby nedocházelo k rušení veřejného pořádku, a to především v době nočního klidu.

Za tím účelem jsou fyzické či právnické osoby /dále jen provozovatelé/ provozující tuto činnost povinny zajistit, aby občané nebyli obtěžováni nadměrným hlukem 2/.

2/ Hostinskou činnost lze na území obce Rapotín provozovat v době od 6.00 do 23.00 hodin s tím, že provozovatelé mohou požádat o povolení výjimky ze stanovené doby.
Čl.4

Závazné podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků
1/ Sportovní a kulturní podniky lze na území obce Rapotín pořádat jen takovým způsobem, aby nedocházelo k rušení veřejného pořádku, a to především v době nočního klidu. Za tím účelem jsou fyzické či právnické osoby pořádající tyto činnosti /dále jen pořadatelé/ povinny zajistit, aby občané nebyli obtěžováni nadměrným hlukem. V případě koncentrace většího množství osob jsou pořadatelé povinni zajistit řádně označenou pořadatelskou službu, která zabezpečí veřejný pořádek a plnění ustanovení Nařízení Olomouckého kraje č. 1/2002 ze dne 16.4.2002. ( Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.)

2/ Je zakázáno pořádání veřejně přístupné hudební produkce v nebytových a bytových prostorech, které k tomuto účelu nejsou rozhodnutím stavebního úřadu zkolaudovány.

3/ K zabezpečení veřejného pořádku se stanoví, že veřejnosti přístupné sportovní a kulturní podniky včetně tanečních zábav, diskoték a dalších hudebních produkcí v podobě živé i reprodukované, lze na území obce Rapotín pořádat v době od 6.00 do 22.00 hodin s tím, že pořadatelé mohou požádat o povolení výjimky ze stanovené doby
Čl. 5
Provozování hostinských činností v době po 23.00 hodině a pořádání sportovních a kulturních podniků v době po 22.00 hodině
Povolení k provozování výše uvedených činností po stanovené době obdrží provozovatelé a pořadatelé na základě podané žádosti /viz příloha č. 1 a 2 této vyhlášky/ v budově obecního úřadu - odbor ekonomický a správní.

Konání veřejné produkce do 22.00 hodin podléhá oznámení v souladu s vyhláškou obce č. 2/96 O poplatcích ze vstupného.

a/ Provozování hostinské činnosti: ( příloha č.1 )

1/ Provozovatel může požádat o povolení výjimky ze stanovené doby jednorázovou žádostí až na období tří let a to nejpozději v termínu 30 dnů před zahájením provozu s prodlouženou otvírací dobou .

2/Vyrozumění o povolení činnosti obdrží žadatel v souladu s příslušnými ustanoveními správního řádu.

3/ V případě, je-li provozovatel hostinské činnosti zároveň pořadatelem sportovních a kulturních podniků, je povinen požádat o povolení výjimky na jednotlivé akce /viz písm. b/.

b/ Pořádání veřejně přístupných sportovních a kulturních podniků (příloha č. 2 )

1/ Pořadatel může požádat o povolení výjimky a nejpozději v termínu 10 dnů před konáním příslušné akce. Vyrozumění o povolení činnosti či konání akce obdrží žadatel nejpozději do pěti dnů /pracovních/ po doručení žádosti.

2/ V případě pořádání pravidelně se opakujících akcí může pořadatel požádat o povolení výjimky jednorázovou žádostí až na období tří let, a to nejpozději v termínu 30 dnů před zahájením těchto podniků. Vyrozumění o povolení obdrží žadatel v souladu s příslušnými ustanoveními správního řádu.

c/ Obecná ustanovení

1/ Ustanovení článku 5, odst. b) bodů č. 1/ a 2/ platí pouze na dny: pátek, sobotu a den před dnem svátku. Pořádání kulturních a sportovních podniků je ohraničeno dobou max. do 2.00 hod následujícího dne.

2/ Bude-li provozovatel hostinské činnosti či pořadatel veřejně přístupných sportovních a kulturních podniků žádat o povolení těchto činností v době po 22.00 hodině a to v souladu s touto vyhláškou, odbor ekonomický a správní je v případě, kdy nedošlo v předchozím období ze strany žadatele k porušení ustanovení této vyhlášky a vyhlášky č. 2/96 O poplatcích ze vstupného , povolí. V opačném případě platí následující body č. 3/ a 4/ obecných ustanovení této vyhlášky.

3/ Stávající provozovatelé hostinské činnosti a pořadatelé opakujících se veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků v době po 22.00 hodině, musí splnit povinnost danou touto vyhláškou do dvou měsíců od nabytí její účinnosti.

4/ V případě opakovaného porušování veřejného pořádku, obecně právních předpisů a ustanovení této vyhlášky mohou být výše uvedená povolení o udělení výjimky Radou obce Rapotín odejmuta.
5/ Opětovnou žádost o vydání povolení může provozovatel či pořadatel předložit Radě obce Rapotín, nejdříve však po půl roce od odejmutí povolení.
Čl.6
Kontrola a sankce
1/ Kontrolu dodržování veřejného pořádku provádí Policie České republiky.

2/ Porušování ustanovení této vyhlášky bude posuzováno jako přestupek 3/,nepůjde-li o jiný správní delikt 4/ nebo trestný čin.
Čl. 7

Závěrečná a zrušovací ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška č. 3/2003 nabývá účinnosti dne 8.8.2003. Současně ruší OZV č. 1/93 O pořádání veřejných produkcí ze dne 8.9.93 a to v plném rozsahu.

Platnost obrázku vypršela.

1/ § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
2/ nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
3/ § 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění
4/ § 58 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
5/ § 147 odst. 1 písm. b/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
6/ § 51 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění