Usnesení zastupitelstva obce č. 2/2002

ze dne 11. prosince 2002
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rapotín, které se konalo dne 11. prosince 2002 v budově Obecního úřadu v Rapotíně
1. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.1 Rozpočtové opatření č.4/02 dle přílohy č. 1 zápisu.

1.2 Rozpočet na rok 2003.

1.3 Vyhlášení 1. výběrového řízení na poskytnutí úvěrů z "Fondu rozvoje bydlení I"v roce 2003.

1.4 Vyhlášení 1. výběrového řízení na poskytnutí půjček z "Fondu rozvoje bydlení II". v roce 2003.

1.5 Personální obsazení finančního výboru dle přílohy č.2.

1.6 Personální obsazení kontrolního výboru dle přílohy č.2.

1.7 Darovací smlouvu s OkÚ Šumperk ze dne 25.11.2002 na movitý majetek pořízený z fondu kulturních a sociálních potřeb školských zařízení.

1.8 Uzavření darovací smlouvy č.4/2002 mezi manželi Petrem a Janou Palouškovými , bytem U Cihelny 458 Rapotín, 788 13 Vikýřovice a Obcí Rapotín, Družstevní 125, 788 14 Rapotín, na pozemek p.č.1779 o výměře 109 m2 zapsaný na LV č.181 v k.ú. Rapotín.

1.9 Uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi manželi Ing. Ivanem a Pavlou Zindulkovými , bytem Lidická 43, 787 01 Šumperk a Obcí Rapotín,Družstevní 125, 788 14 Rapotín, na pozemek p.č.2118/6 o výměře 122 m2a část pozemku p.č.2118/8 o výměře cca 40 m2. Nemovitost je zapsaná na LV č.1449 v k.ú.Rapotín.

1.10 Další odměnu neuvolněným členům zastupitelstva obce ve výši 1/2 měsíční odměny dle přílohy č.3 zápisu.

1.11 Stanovení měsíční odměny uvolněnému členu zastupitelstva obce dle přílohy č.4 zápisu.

1.12 Zástupce obce Rapotín do valné hromady " Svazku obcí údolí Desné" a to p. Ing. Ondřeje Koppa , bytem Výzkumníků 267 a p. Lubomíra Machálka, bytem Jesenická 284.

1.13 Vyhlášení 1.kola výběrového řízení na poskytnutí půjček a dotací z "Fondu bydlení Obce Rapotín".
2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
2.1. Plnění rozpočtu obce za období leden až říjen 2002.

2.2. Informaci starosty o možnosti změny krajské příslušnosti.

2.3. Informace starosty o konání a předmětu dražby Rapotínských skláren,a.s.

2.4. Informace starosty k postupu privatizace železnice Desná.

2.5. Písemné poděkování výboru klubu důchodců za vybavení klubu důchodců.
3. Zastupitelstvo obce ukládá:
3.1. Projednat s ředitelem OŘ Policie ČR a se zástupci okolních obcí Velké Losiny a Sobotín návrh na řešení monitorovacího systému.
Odpovídá: Ing. Ondřej Kopp Termín: příští veřejné zasedání ZO
4. Zastupitelstvo obce nesouhlasí:
4.1. S návrhem zastupitele pana Křenka na snížení rozpočtových výdajů u rozpočtové položky 5169 (kulturní akce a zájezdy pro seniory, ostatní kulturní a sportovní akce) u činnosti 3319 (ostatní záležitosti kultury) a činnosti 4319 (ostatní sociální péče) a u rozpočtové položky 5492 (dary při vítání občánků) u činnosti 3399 (ostatní záležitosti kultury - občanské záležitosti) na úkor posílení rozpočtových investičních výdajů.

4.2. S návrhem zastupitele pana Křenka na změnu "Jednacího řádu zastupitelstva obce Rapotín" v bodu 1. Čl. 4 (Příprava zasedání zastupitelstva obce), tj. s nahrazením současného textu: "Přípravu zasedání zastupitelstva obce organizuje starosta obce, přitom stanoví dobu a místo jednání" novým textem: "Přípravu zasedání zastupitelstva obce organizuje starosta obce, který stanoví dobu jednání a místo jednání stanoví zastupitelstvo obce".
Ověřovatelé zápisu:
Ing. Přemysl Carda
pan Radomír Chovaneček

Platnost obrázku vypršela.