Usnesení zastupitelstva obce č.1/2003

ze dne 4. března 2003
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rapotín, které se konalo dne 4. března 2003 v budově Obecního úřadu v Rapotíně
1. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.1. Záměr prodeje pozemku p.č. 1223 v k.ú. Rapotín o výměře 129 m2 za cenu 125,- Kč/m2, o jehož odkoupení požádali manželé Krobotovi, bytem Rapotín, Farská 427. Manželé Krobotovi uhradí 1/3 nákladů na zhotovení geometrického plánu.

1.2. Záměr výměny pozemku p.č. 1225 v k.ú. Rapotín o výměře 416 m2 ve vlastnictví manželů Krobotových, bytem Rapotín, Farská 427 za část pozemku p.č. 1224 o výměře 416 m2 v k.ú. Rapotín ve vlastnictví obce Rapotín.

1.3. Záměr prodeje pozemků p.č. 1225 v k.ú. Rapotín o výměře 416 m2 a části p.č. 1224 v k.ú. Rapotín o výměře 203 m2 za 125,- Kč/m2, o které požádali manželé Hudcovi, bytem Rapotín, Farská 601. Manželé Hudcovi uhradí 1/3 nákladů na zhotovení geometrického plánu a kupní cenu uhradí do dvou let formou měsíčních splátek.

1.4. Záměr prodeje domu č.p. 291 v k.ú. Rapotín.

1.5. Záměr prodeje domu č.p. 112 v k.ú. Rapotín.

1.6. Zpracování studie rekonstrukce areálu koupaliště v k.ú. Rapotín.

1.7. Zpracování studie rekonstrukce Kulturního domu v Rapotíně.

1.8. Záměr prodeje pozemku p.č. 1619 v k.ú. Rapotín o výměře 2 301 m2 za cenu 125,- Kč/m2 , o jehož odkoupení požádali manželé Novotní, bytem Šumperk, Blanická 21.

1.9. Záměr prodeje pozemků p.č. 694 o výměře 260 m2 a p.č. 695 o výměře 151 m2 v k.ú. Rapotín za cenu 100,- Kč/m2, o které požádali manželé Daňkovi, bytem Šumperk, Gen. Svobody 12.

1.10. Záměr výměny pozemku o výměře 264m2 části p.č. 1124 v k.ú. Rapotín ve vlastnictví manželů Šemberových, bytem Dolní Studénky 47 za část pozemku o výměře 264 m2 p.č. 1121 v k.ú. Rapotín ve vlastnictví obce Rapotín.

1.11. Žádosti občanů o dotaci z "Fondu bydlení obce Rapotín" a jejich výši dle přílohy č.1 tohoto usnesení.

1.12. Rozpočet Svazku obcí údolí Desné na rok 2003.

1.13. Parkové úpravy parcel č. 537/1, 537/2, 2502/23 v k.ú. Rapotín u obytného domu č.p. 249 v Rapotíně.

1.14. Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce, předsedům výborů, členům výborů, předsedům komisí, členům komisí, neuvolněnému starostovi a uvolněnému místostarostovi obce Rapotín dle přílohy č.2 tohoto usnesení..

1.15. Stav účtu veřejné sbírky "POVODEŇ 2002 - Finanční výpomoc na zmírnění následků povodně" k 31.12.2002 ve výši 12.074,59Kč s tím, že zůstatek vybrané částky k datu zrušení účtu bude doplněn ze zdrojů obce na 50 tisíc Kč. Tato částka bude zaslána obci Roudné.

1.16. Harmonogram zasedání zastupitelstva obce v roce 2003..

1.17. Vypracování studie rozhledny na Bukovém kopci v k.ú. Rapotín.

1.18. Projekt rekonstrukce a rozšíření hřiště pro Základní školu Rapotín.

1.19. Záměr prodeje ploch uvolněných po demolici č.p. 194 v k.ú. Rapotín k bytové výstavbě.
2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
2.1. Plnění rozpočtu obce Rapotín za rok 2002.

2.2. Rezignaci a vzdání se mandátu zastupitele obce Rapotín ing. Viktora Kovalce, bytem Rapotín, Šumperská 523.

2.3. Složení slibu zastupitele obce pana Jaromíra Kašpara, bytem Rapotín, V Lukách 589.

2.4. Informaci o činnosti kontrolního výboru.
3. Zastupitelstvo obce nesouhlasí:
3.1. S návrhem občanů pana Milana Havlíčka ml., bytem Rapotín 414, pana Milana Havlíčka st., bytem U Lávky 34, manželů Jelínkových, bytem Vikýřovice 257, paní Marty Hrabovské, bytem Rapotín, Stará 8, paní Jarmily Kalivodové, bytem Šumperk, Ležáky 3, paní Olgy Heidenreichové, bytem Šumperk, Vrchlického 1723/8, na úpravu územního plánu v k.ú. Rapotín.
4. Zastupitelstvo obce ukládá:
4.1. Kontrolnímu výboru prošetřit a předložit na dalším zasedání zastupitelstva obce výsledek šetření k petici občanů týkající se zhotovení dešťové kanalizace před domy č.p. 206, 207 a 311.
Odpovídá: Radomír Chovaneček Termín: příští zasedání ZO

4.2. Informovat majitele nemovitostí, které potřebují opravu fasády, o možnosti poskytnutí dotace z "Fondu bydlení obce Rapotín" na rok 2003.
Odpovídá: Ing. Luděk Čech Termín: příští zasedání ZO

4.3. Projednat s obcí Vikýřovice záměr budování hřiště u STS.
Odpovídá: Ing. Ondřej Kopp Termín: příští zasedání ZO
Ověřovatelé zápisu:
Willibald Lukáš
Karel Brunec

Platnost obrázku vypršela.