Usnesení zastupitelstva obce č. 4/2002

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rapotín, které se konalo dne 18. září 2002 v budově Obecního úřadu v Rapotíně
1. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.1 Uzavření dodatku ke smlouvě o hypotečním úvěru č. 0840000230432 uzavřené s Komerční bankou a.s., se sídlem Na Příkopě 33, Praha 1, kterým se upravuje doba splatnosti u hypotečního úvěru na výstavbu čtyř bytových jednotek na panelovém domě č. p. 529 v Rapotíně tak, aby konečné datum splatnosti úvěru bylo nejpozději v roce 2013.

1.2 Poskytnutí finančního daru 400 000,- Kč městu Český Krumlov, IČ: 245836, se sídlem Nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov, na financování odstraňování následků povodní v Českém Krumlově (opravu sportovního areálu).

1.3 Poskytnutí finančního daru ve výši 100 000,- Kč obci Roudné, IČ: 245 372, Roudné 120, 370 07 České Budějovice, na financování odstraňování následků povodní v Roudné (opravu mateřské školy).

1.4 Poskytnutí dotací a půjček z "Fondu bydlení obce Rapotín" dle přílohy č.1 zápisu.

1.5 Poskytnutí půjčky paní Martě Hrabovské, bytem Stará 8, Rapotín ve výši 99 000 Kč,- z " Fondu rozvoje bydlení I".

1.6 Zřizovací listinu příspěvkové organizace s názvem "Základní škola Rapotín, okres Šumperk, příspěvková organizace".

1.7 Prodej pozemků p.č. 1731 o výměře 1149 m2 a p.č. 1732 o výměře 152 m2 v k.ú. Rapotín za cenu 100 Kč/m2 na splátky, doba splácení 3 roky, úrok 5%, do podílového vlastnictví manželům MUDr. Jiřímu Szostkovi 5/100 a Mgr. Ivaně Szostkové 5/100, slečně Aleně Szostkové 45/100, všichni bytem Na Výsluní 393 v Rapotíně a panu Jiřímu Szostkovi 45/100, bytem Kmochova 2, Šumperk. Náklady spojené s prodejem uhradí kupující. Zápis do katastru nemovitostí bude proveden po uhrazení celkové kupní ceny včetně úroků. Záměr prodeje byl uveřejněn na úřední desce 12.3.-2.4.2002.

1.8 Prodej pozemků p.č. 93/5 o výměře 122 m2 a 115/2 o výměře 146 m2 v k.ú. Rapotín panu Jaroslavu Krbůškovi, bytem Zmrhalova 733, Praha a paní Marcele Hovorkové, bytem Petýrkova 1943, Praha, za cenu 100 Kč/m2. Náklady spojené s prodejem uhradí kupující. Záměr prodeje byl uveřejněn na úřední desce ve dnech 3.9.2001 - 3.10.2001.

1.9 Prodej pozemku p.č. 93/1 o výměře 176 m2 v k.ú. Rapotín manželům Štefanovi a Ludmile Lučivňákovým, bytem Zahradní 1140, Litovel, za cenu 100 Kč/m2. Náklady spojené s prodejem uhradí kupující. Záměr prodeje byl uveřejněn na úřední desce ve dnech 3.9.2001 - 3.10.2001.

1.10 Prodej pozemku p.č. 28/14 o výměře 1705 m2 za cenu dle znaleckého posudku a pozemků p.č. 28/15 o výměře 467 m2, p.č. 28/16 o výměře 154 m2, p.č. 28/17 o výměře 3 m2, p.č. 28/18 o výměře 228 m2 a p.č. 28/2 o výměře 13 m2 za cenu 100 Kč/m2, vše v k.ú. Rapotín, manželům Břetislavu a Alžbětě Kirschnerovým, bytem Zámecká 240, Rapotín. Náklady spojené s prodejem uhradí kupující. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce ve dnech 27.6.2002 - 26.7.2002.

1.11 Prodej pozemku p.č. 28/13 o výměře 426 m2 v k.ú. Rapotín za cenu 75 Kč/m2 manželům Karlovi a Stanislavě Tlustým, bytem Zámecká 616, Rapotín. Náklady spojené s prodejem uhradí kupující. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce ve dnech 27.6.2002 - 26.7.2002.

1.12 Záměr prodeje části pozemku PK 2993/101 v k.ú. Rapotín panu Lubomírovi Meixnerovi, bytem Rapotín 430, za cenu 100 Kč/m2. Náklady spojené s prodejem uhradí kupující.

1.13 Záměr prodeje pozemků p.č. 2711/9 o výměře 1147 m2, p.č. 2711/35 o výměře 270 m2 a p.č. 2711/5 o výměře 164 m2 včetně objektu věže v k.ú. Rapotín panu Martinovi Zemánkovi, IČO: 73139700, se sídlem Nový Malín 242, za cenu 200 000,- Kč. Kupující uhradí 100 000,- Kč hotově a 100 000,-Kč na splátky, úrok 7 %, doba splatnosti 15 měsíců. Zápis do katastru nemovitostí bude proveden po zaplacení kupní ceny včetně úroků. Náklady spojené s prodejem uhradí kupující.

1.14 Odměny členům finančního výboru za II. a III. Q dle přílohy č.2 zápisu.

1.15 Záměr použít vybrané peníze z veřejné povodňové sbírky v obci Rapotín na odstranění
následků povodně v obci Roudné
2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
2.1. Plnění rozpočtu za období leden až srpen 2002.

2.2. Zprávu o činnosti finančního výboru.
3. Zastupitelstvo obce ruší:
3.1. Organizační složky obce a to Základní školu Rapotín, okres Šumperk a Mateřskou školu Rapotín 556 ke dni 31.12.2002.
4. Zastupitelstvo obce zřizuje:
4.1. Příspěvkovou organizaci s názvem "Základní škola Rapotín, okres Šumperk, příspěvková organizace" se součástmi Základní škola, Školní družina, Mateřská škola a Školní jídelna s účinností od 1.1.2003. Nově zřízená příspěvková organizace "Základní škola Rapotín, okres Šumperk, příspěvková organizace" přebírá s účinností od 1.1.2003 veškerá práva a povinnosti organizačních složek obce uvedených v bodě 3.1. tohoto usnesení.
5. Zastupitelstvo obce ukládá:
5.1. Prověřit a zajistit dodržování konce hudebních produkcí v restauraci Camion.
Odpovídá: Ing. Luděk Čech Termín: ihned a trvale

5.2. Zajistit dodržování ohlašování plánovaných hudebních akcí v restauraci Camion minimálně 1 týden před konáním těchto akcí.
Odpovídá: Ing. Luděk Čech Termín: ihned a trvale
Ověřovatelé zápisu:
Ing. Přemysl Carda
pan Miroslav Baum

Platnost obrázku vypršela.