Myslivecké sdružení Hodslavice - 60 let od založení

Ustavující schůze Lidové myslivecké společnosti (LMS) v Hodslavicích se konala 22. 4. 1950.
Ustavující schůze Lidové myslivecké společnosti (LMS) v Hodslavicích se konala 22. 4. 1950. Mezi zakládající členy LMS patřili pánové:

Mička Karel Hodslavice 320
Palacký Josef Hodslavice 182
Nohavica František Hodslavice 317
Stašek Jan Hodslavice 346 (78)
Toman Jan Hodslavice 44
Rýdl František Žilina 129
Turek Bohumil Hodslavice 250

Základním posláním LMS byl výkon práva myslivosti v honitbě Hodslavice. Stavy zvěře v honitbě byly v té době vysoké, zvláště u zvěře zaječí a koroptví, naopak velmi nízké byly stavy u srnčí a bažantí zvěře. Odlovy zvěře v 50. létech se pohybovaly na úrovni 70 ks zvěře zaječí, 50 ks zvěře koroptví, 5ks zvěře srnčí a 5 ks zvěře bažantí. Myslivci začínají pracovat na zvyšování stavů zvěře, zvláště srnčí a bažantí, vytvářením vhodných životních podmínek (výsadba remízků a krytin), intenzivním přikrmováním v zimním období a důsledným tlumením zvěře škodné. Společnost se rozrůstá o další členy z Hodslavic a okolí.

V roce 1950 přijat za člena Polášek Ladislav, Hodslavice 300, Bartoň Jan, Nový Jičín,
Hoblíkova 22
V roce 1951 přijati Hájek Stanislav, Nový Jičín, Pernický Josef, Nový Jičín, Nerudova 18
Toman Jan, Hodslavice 308
V roce 1952 přijati Cviček Karel, Nový Jičín, Fluxa Bohumil, Nový Jičín
David František, Hodslavice 282 (403)
V roce 1955 přijat Palacký František, Hodslavice 2 (76)
V roce 1958 přijat Toman Slavomír, Hodslavice 63
V roce 1959 přijat Rýdl Josef, Hodslavice 39
V šedesátých létech dochází v honitbě k nárůstu početních stavů zvěře. Členové pokračují zvláště ve výsadbě stromků, je zbudováno mnoho nových objektů pro přikrmování zvěře v zimním období. Myslivci se podílejí na organizaci veřejného života v obci. Věhlasné jsou zejména poslední leče po zakončení honů s posezením a hudbou a oslavy silvestrů.
Do sdružení jsou přijati tito členové.
V roce 1960 David Jiří, Hodslavice 282 (432), Kramoliš Vladimír, Hodslavice 420
1962 Kudělka Jan, Hodslavice 240
1964 Rýdl Josef, Hodslavice 42 (448)
1965 Bartoň Jan, Hodslavice 19
1967 Kafka Josef, Hodslavice 280, Matalík Bohumil, Hodslavice 365,
Palacký Jaromír, Hodslavice 192
1970 Stašek Jan ml., Hodslavice 78
V sedmdesátých létech myslivecké sdružení započíná s umělým odchovem bažantí zvěře a její stavy v honitbě se zvyšují. I stavy ostatní zvěře jsou vysoké. Roční odlovy se pohybu-jí na úrovni: zaječí zvěř 100-130 ks, bažantí zvěř 100-140 ks, srnčí zvěř 8-10 ks.
Na velmi dobré úrovni jsou stavy koroptví 80-150 ks, ty však již nejsou předmětem lovu.
Přijatí do mysliveckého sdružení:
1971 Škrobák Pavel, Nový Jičín, Josefa Hory 1 1974 Turek Jaromír, Hodslavice 348
1972 Mikulák Jaroslav, Hodslavice 128 1978 Mička Karel ml., Hodslavice 320
1973 Mikuda Ludvík, Hodslavice 434 1980 Bartoň Jaroslav, Hodslavice 115
Od roku 1981 se myslivci z Hodslavic začleňují do Mysliveckého sdružení Straník na základě snahy centrálních orgánů pro vytvoření větších honiteb s možností udržení počet-ních stavů zvěře. I přesto však dochází, zvláště vlivem necitlivého hospodaření v zeměděl-ské výrobě k prudkému poklesu stavů zvěře snad jen s výjimkou zvěře srnčí, která se na nové podmínky aklimatizovala nejlépe.
V roce 1983 přichází do MS: Knápek Pavel Hodslavice 114
1986 Repta Martin Hodslavice 435 (25)
1988 Kudělka Karel Hodslavice 46
1992 Frydrych Jaromír Hodslavice 427
Krutilek Tomáš Hodslavice 86
Novodobá historie MS Hodslavice, se začíná psát po roce 1993. Na základě novely záko-na o myslivosti se členové z Hodslavic vyčleňují z MS Straník a obnovují MS Hodslavice. Je vytvořena honitba Hodslavice, jejímž vlastníkem je honební společenstvo (HS) Hodsla-vice (sdružení vlastníků půdy) a je sepsána nájemní smlouva mezi MS Hodslavice HS Hodslavice na dobu 10 let.
Myslivecké sdružení má v této době 16 členů. Členové sdružení se v následujících létech zaměřují na úpravu biotopů pro zvěř, obnovu a stavbu nových mysliveckých zařízení, intenzivní zimní přikrmování apod. Do mysliveckého sdružení jsou přijati v roce:
1994 Matějka Jakub, Hodslavice 440
1998 Mráz Pavel, Hodslavice 469
2002 Kramoliš Miroslav, Frenštát p.R, lesní 1493

Ke dni 1. 7. 2002 nabývá účinnosti nový zákon O myslivosti (449/2001 Sb.). Znovu se pracuje na podkladech k uvedení honitby do souladu se zákonem (zpřesnění majetkové držby, zpřesnění výměr parcel, upřesnění celkové výměry honitby apod.). V květnu 2003 je honitba Městským úřadem Nový Jičín opět schválena.
I přes soustavnou péči, která je ze strany MS Hodslavice zvěři věnována, nejsou její početní stavy v honitbě na dřívější výši. Členové MS vynaložili v posledních letech mnoho úsilí na zlepšení úživnosti honitby. Každoročně je prováděna obnova krytin pro zvěř - výsadba stromů a keřů, byla založena a jsou obhospodařována políčka s potravou pro zvěř, nemalé finanční prostředky jsou vynakládány na zajištění krmiva pro zimní období.
Dobré početní stavy jsou u zvěře srnčí, u zvěře zaječí není již několik let prováděn její lov, u bažantů bylo přistoupeno k vypouštění uměle odchovaných jedinců. Koroptev se v honitbě prakticky nevyskytuje, honitbou migruje zvěř jelení a černá.
Od roku 2007 využívají členové MS k realizaci krajinotvorných programů dotačních titulů MŽP ČR.
V roce 2010 přijat za člena Kramoliš Pavel, Hodslavice 85.
K 1. 4. 2010 má MS Hodslavice 11 členů (10 z Hodslavic , 1 z Mořkova).

Repta Martin, předseda MS Hodslavice