Výzva členů Mysliveckého sdružení v Hodslavicích

Výzva členů Mysliveckého sdružení v Hodslavicích
Vážení spoluobčané,
Myslivecké sdružení Hodslavice se od svého vyčlenění z MS Straník v r.1993 snaží o zlepšení životních podmínek rostlinných a živočišných společenstev a potažmo i o zlepšení podmínek návštěvníků přírody na katastru obce Hodslavice, který tvoří honitbu Hodslavice.
Každoročně je prováděná výsadba dřevin a keřů (zvláště plodonosných), snažíme se o obnovu a výsadbu starých zaniklých mezí, obhospodařujeme 10 pastevních políček pro zvěř o celkové výměře 1,20 ha, které jsou každoročně osety zemědělskými plodinami vhodnými pro zvěř. Začali jsme pracovat na úpravách vodního režimu v honitbě za účelem trvalého přístupu živočichů k vodě. V loňském roce jsme provedli obnovu části staré sedlácké cesty spojující Fojtovu stodolu a památný strom lípu u Fojtového léska stromovou a keřovou alejí. V letošním roce chystáme provedení podobného projektu, a to obnovu tzv. Zahradníkovy cesty v prostoru za ZŠ Hodslavice. Mimo jiné jsme v letošním roce provedli zazvěření honitby vypuštěním uměle odchované bažantí zvěře v počtu 80 ks.
Všechny tyto aktivity si vyžádaly nezměrné množství hodin odpracovaných venku v honitbě při realizaci jednotlivých opatření a také investování velkého množství finančních prostředků k podpoře této činnosti. Při počtu 10 členů našeho sdružení byl v posledních letech udělán obrovský kus práce na tomto úseku.
V kontrastu s těmito aktivitami je přístup některých našich spoluobčanů k životnímu prostředí kolem nás. Konkrétně se jedná o volný pohyb po okolní přírodě na terénních motocyklech. V letošním roce došlo k vybudování a k častému využívání motokrosové trasy v lokalitě na Hůrkách. Tato trať byla zbudována bez souhlasu vlastníků předmětných parcel a taktéž bez souhlasu nájemce, kterým je a. s. Starojicko. Mimo rušení zvěře, jejíž životní biotop se v uvedené lokalitě nachází, dochází k rušení klidu obyvatel nadměrným hlukem v přilehlém okolí a také došlo k poškození trvalého travního porostu, který je majetkem a. s. Starojicko a na který tato společnost pobírá státní dotace. Jelikož kontrola obhospodařovaných ploch pro účely výplaty dotací probíhá leteckým snímkováním, může být toto poškození důvodem k odnětí dotací v řádu desetitisíců korun.
Jelikož MS Hodslavice má uzavřenou dohodu o spolupráci s a. s. Starojicko (viz článek v tomto Zpravodaji), byli jsme požádáni o pomoc při řešení tohoto problému. Členům MS Hodslavice jsou známy osoby, které se na uvedené činnosti podílejí a touto cestou děláme poslední krok ke sjednání nápravy. Mimo jiné dochází při volném pohybu motorovými vozidly po honitbě k porušování zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb. (§9 odst. 1), za což může být orgánem státní správy myslivosti uložena pokuta ve výši 10 000, -Kč. Navíc nájemce uvedených ploch (Starojicko a. s.) bude v případě odnětí dotací požadovat finanční kompenzaci za tuto újmu na viníkovi vzniklé situace. Proto žádáme osoby, které tuto nezákonnou činnost provádějí, aby od ní upustily.

Za MS Hodslavice Martin Repta, předseda MS
Dohoda o vzájemné spolupráci
Dne 25. 4. 2008 proběhlo z iniciativy Mysliveckého sdružení Hodslavice společné setkání zástupců MS Hodslavice a Starojicka a. s. Za a. s. Starojicko se zúčastnili pánové ing. Miček a ing. Hub. Za MS Hodslavice pan F. David a Repta. Schůzky se taktéž zúčastnil pan ing. R. Jarošek z Agentury ochrany přírody a krajiny v Ostravě.
Bylo konstatováno, že obě zúčastněné strany mají zájem navázat úzkou spolupráci, neboť činnosti obou subjektů mají mnohé společné zájmy, které se vzájemně prolínají. Dokladem této spolupráce bylo mj. provedení oplocení tzv. Kři-žánkovy doliny na jaře roku 2007 dřevěným oplocením s elektrickým ohradníkem k zamezení volného pohybu paseného dobytka do této lokality, kdy materiál zajistila a. s. Starojicko, a práci provedli členové MS Hodslavice s využitím techniky a. s. Starojicko.
Obě strany podepsaly následující dohodu o vzájemné spolupráci.
1. Společná setkání budou konána dvakrát ročně zpravidla na jaře a na podzim. V případě, že to bude situace vyžadovat, svolá se neprodleně jednání.
2. K zabránění ztrátám na zvěři při senoseči bude termín a místo prováděných prací oznámen mysliveckému hospodáři, nebo předsedovi MS. Členové MS provedou vyhnání zvěře z těchto lokalit.
3. Členové MS Hodslavice budou pravidelně provádět kontrolu pastevního areálu a odstraňovat drobné závady. V případě větší poruchy bude o tomto informován ing. Hub z a. s. Starojicko.
4. Členové MS Hodslavice provedou ořez větví stromů na okrajích zemědělských parcel, které obhospodařuje Starojicko a. s. Ořez bude proveden po předchozím souhlasu vlastníka lesního porostu, jehož se výřez týká.
5. Budou vytipovány parcely nevhodné pro zemědělskou výrobu a oslovení vlastníci pozemku za účelem provedení zalesnění.
6. Starojicko a. s. požádá v roce 2009 o zařazení do agroenviromentálního dotačního titulu - biopásy. Lokality na biopásy budou vytipovány po vzájemné dohodě.
Za Starojicko a. s. ing. Ota Miček
Za MS Hodslavice Martin Repta