Hodslavský zpravodaj - květen 2010

Hodslavský zpravodaj - květen 2010
Společenská kronika
Životní jubilea našich občanů v květnu 2010:

50 let Jiří Křižan, Miroslava Bartoňová, Zdenka Pavlicová,
55 let Jaromír Kramoliš, Naděžda Čuberková, Dáša Rýcová,
60 let Jan Sokol, Jan Neumann, Zdenek Plešek,
65 let Svatopluk Turek, Růžena Trefilová,
70 let Ludmila Turková, Helena Kývalová,
75 let Jaroslav Palacký,

Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.
Vítáme narozené děti do svazku naší obce a přejeme jim mnoho úspěchů v nastávajícím životě.

V listopadu 2009 se narodila: Skyla Caceres (obecní úřad obdržel výpis změn za měsíc duben od Městského úřadu Nový Jičín, ze kterého jsme zjistili, že se v cizině naší občance narodilo dítě), v dubnu se narodili: René Vyhlídal, Karolína Matýsková.

Oznámeným narozením z listopadu 2009 se mění i stav obyvatel k 31.12.2009 na 1714.

V dubnu jsme se rozloučili s p. Aloisií Kudělkovou.
Zasedání zastupitelstva obce
V pondělí dne 17. 5. 2010 v 17.00 hodin se uskuteční v Obecním domě zasedání zastupi-telstva obce.
Informace obecního úřadu
Obec Hodslavice oznamuje občanům nabídku prodeje bytu v čp. 442/8, bližší informace Zdenek Plešek, mobil 721 866 593.

Obec Hodslavice nezvyšovala daň z nemovitosti vyhláškou. Sazbu daně z nemovitosti zvýšilo ministerstvo financí od 1. 1. 2010 zákonem č. 362/2009 Sb.
Palackého stezka
Klub českých turistů v Hodslavicích pořádá v sobotu 22. 5. 2010 39. ročník turistického pochodu "Palackého stezka”. Budou přichystány trasy na 15 a 25 km. Start je tradičně u památníku Františka Palackého v Hodslavicích od 7.00 do 9.00 hodin.

Oleg Janský, předseda KČT
ČESKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE NOVÝ JIČÍN srdečně zve na večer CESTY KŘESŤANSTVÍ DĚJINAMI...A JAK DÁL?
Jak ustojí euroatlantická civilizace s křesťanským dědictvím současnou globalizaci světa?
Přednáší ThDr. JOSEF HROMÁDKA. Josef Hromádka (*1936) je český evangelický farář. V letech 1987 až 1990 působil jako synodní senior, což je nejvyšší představitel Českobratrské církve evangelické. V letech1989 - 1990 byl jedním z místopředsedů vlády národního porozumění. Čtvrtek 13. 5. 2010 v 18.00 hod. MĚSTSKÁ KNIHOVNA na Husově ulici v Novém Jičíně. Akce se koná za finanční podpory Města Nový Jičín a organizační spolupráce Městského kulturního střediska Nový Jičín.
Myslivecké sdružení Hodslavice - 60 let od založení
Ustavující schůze Lidové myslivecké společnosti (LMS) v Hodslavicích se konala 22. 4. 1950. Mezi zakládající členy LMS patřili pánové:

Mička Karel Hodslavice 320
Palacký Josef Hodslavice 182
Nohavica František Hodslavice 317
Stašek Jan Hodslavice 346 (78)
Toman Jan Hodslavice 44
Rýdl František Žilina 129
Turek Bohumil Hodslavice 250

Základním posláním LMS byl výkon práva myslivosti v honitbě Hodslavice. Stavy zvěře v honitbě byly v té době vysoké, zvláště u zvěře zaječí a koroptví, naopak velmi nízké byly stavy u srnčí a bažantí zvěře. Odlovy zvěře v 50. létech se pohybovaly na úrovni 70 ks zvěře zaječí, 50 ks zvěře koroptví, 5ks zvěře srnčí a 5 ks zvěře bažantí. Myslivci začínají pracovat na zvyšování stavů zvěře, zvláště srnčí a bažantí, vytvářením vhodných životních podmínek (výsadba remízků a krytin), intenzivním přikrmováním v zimním období a důsledným tlumením zvěře škodné. Společnost se rozrůstá o další členy z Hodslavic a okolí.

V roce 1950 přijat za člena Polášek Ladislav, Hodslavice 300, Bartoň Jan, Nový Jičín,
Hoblíkova 22
V roce 1951 přijati Hájek Stanislav, Nový Jičín, Pernický Josef, Nový Jičín, Nerudova 18
Toman Jan, Hodslavice 308
V roce 1952 přijati Cviček Karel, Nový Jičín, Fluxa Bohumil, Nový Jičín
David František, Hodslavice 282 (403)
V roce 1955 přijat Palacký František, Hodslavice 2 (76)
V roce 1958 přijat Toman Slavomír, Hodslavice 63
V roce 1959 přijat Rýdl Josef, Hodslavice 39
V šedesátých létech dochází v honitbě k nárůstu početních stavů zvěře. Členové pokračují zvláště ve výsadbě stromků, je zbudováno mnoho nových objektů pro přikrmování zvěře v zimním období. Myslivci se podílejí na organizaci veřejného života v obci. Věhlasné jsou zejména poslední leče po zakončení honů s posezením a hudbou a oslavy silvestrů.
Do sdružení jsou přijati tito členové.
V roce 1960 David Jiří, Hodslavice 282 (432), Kramoliš Vladimír, Hodslavice 420
1962 Kudělka Jan, Hodslavice 240
1964 Rýdl Josef, Hodslavice 42 (448)
1965 Bartoň Jan, Hodslavice 19
1967 Kafka Josef, Hodslavice 280, Matalík Bohumil, Hodslavice 365,
Palacký Jaromír, Hodslavice 192
1970 Stašek Jan ml., Hodslavice 78
V sedmdesátých létech myslivecké sdružení započíná s umělým odchovem bažantí zvěře a její stavy v honitbě se zvyšují. I stavy ostatní zvěře jsou vysoké. Roční odlovy se pohybu-jí na úrovni: zaječí zvěř 100-130 ks, bažantí zvěř 100-140 ks, srnčí zvěř 8-10 ks.
Na velmi dobré úrovni jsou stavy koroptví 80-150 ks, ty však již nejsou předmětem lovu.
Přijatí do mysliveckého sdružení:
1971 Škrobák Pavel, Nový Jičín, Josefa Hory 1 1974 Turek Jaromír, Hodslavice 348
1972 Mikulák Jaroslav, Hodslavice 128 1978 Mička Karel ml., Hodslavice 320
1973 Mikuda Ludvík, Hodslavice 434 1980 Bartoň Jaroslav, Hodslavice 115
Od roku 1981 se myslivci z Hodslavic začleňují do Mysliveckého sdružení Straník na základě snahy centrálních orgánů pro vytvoření větších honiteb s možností udržení počet-ních stavů zvěře. I přesto však dochází, zvláště vlivem necitlivého hospodaření v zeměděl-ské výrobě k prudkému poklesu stavů zvěře snad jen s výjimkou zvěře srnčí, která se na nové podmínky aklimatizovala nejlépe.
V roce 1983 přichází do MS: Knápek Pavel Hodslavice 114
1986 Repta Martin Hodslavice 435 (25)
1988 Kudělka Karel Hodslavice 46
1992 Frydrych Jaromír Hodslavice 427
Krutilek Tomáš Hodslavice 86
Novodobá historie MS Hodslavice, se začíná psát po roce 1993. Na základě novely záko-na o myslivosti se členové z Hodslavic vyčleňují z MS Straník a obnovují MS Hodslavice. Je vytvořena honitba Hodslavice, jejímž vlastníkem je honební společenstvo (HS) Hodsla-vice (sdružení vlastníků půdy) a je sepsána nájemní smlouva mezi MS Hodslavice HS Hodslavice na dobu 10 let.
Myslivecké sdružení má v této době 16 členů. Členové sdružení se v následujících létech zaměřují na úpravu biotopů pro zvěř, obnovu a stavbu nových mysliveckých zařízení, intenzivní zimní přikrmování apod. Do mysliveckého sdružení jsou přijati v roce:
1994 Matějka Jakub, Hodslavice 440
1998 Mráz Pavel, Hodslavice 469
2002 Kramoliš Miroslav, Frenštát p.R, lesní 1493

Ke dni 1. 7. 2002 nabývá účinnosti nový zákon O myslivosti (449/2001 Sb.). Znovu se pracuje na podkladech k uvedení honitby do souladu se zákonem (zpřesnění majetkové držby, zpřesnění výměr parcel, upřesnění celkové výměry honitby apod.). V květnu 2003 je honitba Městským úřadem Nový Jičín opět schválena.
I přes soustavnou péči, která je ze strany MS Hodslavice zvěři věnována, nejsou její početní stavy v honitbě na dřívější výši. Členové MS vynaložili v posledních letech mnoho úsilí na zlepšení úživnosti honitby. Každoročně je prováděna obnova krytin pro zvěř - výsadba stromů a keřů, byla založena a jsou obhospodařována políčka s potravou pro zvěř, nemalé finanční prostředky jsou vynakládány na zajištění krmiva pro zimní období.
Dobré početní stavy jsou u zvěře srnčí, u zvěře zaječí není již několik let prováděn její lov, u bažantů bylo přistoupeno k vypouštění uměle odchovaných jedinců. Koroptev se v honitbě prakticky nevyskytuje, honitbou migruje zvěř jelení a černá.
Od roku 2007 využívají členové MS k realizaci krajinotvorných programů dotačních titulů MŽP ČR.
V roce 2010 přijat za člena Kramoliš Pavel, Hodslavice 85.
K 1. 4. 2010 má MS Hodslavice 11 členů (10 z Hodslavic , 1 z Mořkova).

Repta Martin, předseda MS Hodslavice

Do chystané knižní publikace mapující historii vývoje myslivosti na území Hodslavic hledám dokumenty vztahující se k tomuto tématu (fotografie, plány, životopisy bývalých členů apod.). Prosím spoluobčany, kteří toto mají ve svém vlastnictví, o zapůjčení materiálů. Po okopírování bude vše vráceno zpět.

Děkuji Repta Martin, Hodslavice 25, tel. 777 721 580
Poděkování členů mysliveckého sdružení Hodslavice
Chtěli bychom touto cestou veřejně poděkovat hodslavským hasičům, jmenovitě souro-zencům Richardovi, Leošovi a Petru Turkovým a jejich otci Janu Turkovi za neocenitelnou výpomoc při zalévání výsadeb stromků, alejových stromů a keřů, které každoročně prová-díme na katastru honitby Hodslavice. Již po několik let pro nás uvedení členové hasičského sboru provádějí v době sucha zalívku vysazených kultur, vždy ochotně, rychle, bez nároku na odměnu a v době svého volna. Je jistě jejich velkou zásluhou, že díky této pomoci jsou škody na výsadbách z důvodu sucha minimální.
Vysoce si tohoto přístupu ceníme, není v dnešní době vůbec běžný.
Tímto poděkováním bychom rádi splatili alespoň část dluhu vůči uvedeným pánům.

Děkuji hodslavští myslivci
Den obce: pokud zaprší, proběhne program v domě Charity
Všechny tři předchozí Dny obce Hodslavice vítalo návštěvníky na place příjemné počasí. Pokud by náhodou letos nevyšlo, celý program se přesune do domu Charity.
Jak jsme uvedli v minulém čísle hodslavského Zpravodaje, Den obce se uskuteční v sobotu dne 12. června 2010 - tradičně den před poutí. Vedle obvyklého doprovodného programu (hry pro děti, občerstvení od myslivců a rybářů, výstava zvířectva atd.) se konečně už mnohem jasněji vyrýsoval i hudební program.
Od 17:30 hodin vystoupí šestice mladých hodslavských muzikantských nadějí s cimbálovou muzikou (Matěj Číp - cimbál, Daniel Macho - housle/zpěv, Klára Horáková - housle, Markéta Kudělková - housle, Marek Číp - kontrabas/zpěv, Josef Kudělka - klarinet).
V podvečerních hodinách bude následovat Swingový orchestr Bedřicha Pukovce z Příbora - což je vynikající orchestr navazující na tradici velkých swingových kapel (u nás velmi populární Tempo pana Miroslava Kramoliše).
Večer se budou střídat na pódiu kapela Klika (NJ, blues) a Dana Starečková Band (NJ, taneční všehochuť). Zajímavostí celého večera určitě bude připomenutí založení kapel Medúzy a následně skupiny Tep (40 let) a také jejich předchůdců.
Věříme, že alespoň někteří hoši po čase prohrábnou struny, připomenou si svou někdejší slávu a za doprovodu Kliky odehrají své nejlepší kousky.
Za pořadatele z kulturní komise Petr Býma
O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb
Starosta obce H o d s l a v i c e podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
o z n a m u j e :

l. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční
dne 28. května 2010 (pátek) od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a
dne 29. května 2010 (sobota) od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 (pro celou obec jeden okrsek):
je volební místnost v přízemí Základní školy Fr. Palackého v Hodslavicích č p. 300,
pro voliče bydlící v Hodslavicích.
.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky (platným občanským průkazem, diplomatickým nebo služebním pasem
České republiky anebo cestovním průkazem).

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve
dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

V Hodslavicích dne 10. května 2010
Miroslav Vyhlídal, starosta obce
Zprávičky ze školy
Sběr starého papíru

V pátek 16. 4. 2010 a v sobotu 17. 4. 2010 proběhl sběr starého papíru. Sběru se zúčast-nilo 17 žáků ze čtvrté až osmé třídy, kteří pod vedením paní učitelky Kulíškové sesbírali 2020 kilogramů papíru a kartonů. Výtěžek činil 2 424 Kč a byl spravedlivě rozdělen mezi ty, kteří si to za svoji snahu a čas zasloužili.Skládka ASOMPO

21. 4. 2010 navštívili žáci deváté třídy řízenou skládku odpadů ASOMPO v Životicích. Tato exkurze by měla pomoci žákům uvědomit si nutnost třídit odpad.Den Země

Všichni žáci naší školy se v rámci projektového dne "Den Země" podíleli na úklidu v okolí školy a přípravě pozemků na jarní osev a sadbu. Ve čtvrtek 22. 4. 2010 pracovali žáci I. stupně a v pátek 23. 4. žáci II. stupně. Všichni vykonali kus práce a s výsledkem můžeme být spokojeni.Akce ZEBRA

Ve dnech 26. a 27. 4. proběhla na naší škole policejní akce s názvem Zebra. První den policisté formou přednášky upozornili na nezbytnou bezpečnost na silnicích a další den se vybrané děti mohly zúčastnit běžné policejní kontroly aut přímo v praxi.


Hranická propast

V úterý 27. 4. 2010 se žáci 6., 7. a 8. ročníku zúčastnili programu kina Květen Nový Jičín s názvem Hranická propast. Zde se mohli dozvědět něco zajímavého o tomto jedinečném přírodním úkazu. Celý pořad doprovázel a také odborně, ale i zábavně komentoval jeden z potápěčů, který se podílel na výzkumu této propasti. Žákům bylo pomocí videoprojekce představeno, jakými způsoby se provádí výzkum propasti, jak obtížné vůbec je být jeskyn-ním potápěčem, co vše takový potápěč musí znát a umět, aby se mohl ponořit do tajemných hloubek ukrytých pod povrchem země, kde všude vládne jen voda a nekonečná tma. Jistě velkým překvapením pro všechny bylo, kteří tento pořad sledovali, že hloubka Hranické propasti stále ještě není přesně změřena a že ještě nějakou dobu si to tajemství uchová, jelikož přístup k jejímu dnu je velice složitý a nebezpečný. Byli bychom určitě rádi, kdyby se ji změřit podařilo a mohli se pyšnit tím, že v našem blízkém okolí se nachází možná nejhlubší propast na světě!


Úřad práce Nový Jičín

Ještě týž den žáci 8. ročníku navštívili Informační a poradenské středisko Úřadu práce Nový Jičín. Cílem této návštěvy bylo seznámit žáky s prostředím úřadu, s vyhledáváním důležitých informací z různých zdrojů, k čemuž tento úřad slouží, že jim může pomoci již s vyhledáváním vhodné střední školy či učiliště, aby po jejím skončení se mohli bez větších obtíží uplatnit na trhu práce. Dále se dozvěděli, jaké znalosti a dovednosti jsou důležité pro jednotlivá povolání, že bez učení a vzdělávání / mnohdy celoživotního / to bývá v životě a v práci velmi těžké a složité. Snad byla tato návštěva našim žákům přínosná a ukázala začátek té správné cesty k volbě jejich budoucího povolání.

Olympiády

Také v měsíci dubnu probíhaly žákovské olympiády, ve kterých si žáci mohou ověřit a porovnat své znalosti. Matematické Pythagoriády se zúčastnil žák 6. třídy Jiří Horák, své znalosti si prověřil ještě v biologické olympiádě spolu s žákyněmi 7. třídy Sárou Bartuškovou a Lucií Kolečkovou.


VÝZVA!

Vážení občané, jsme zapojeni do projektu NADACE ČEZ " ORANŽOVÁ UČEBNA". Prosíme, přispějte také Vy svým hlasem na internetové stránce
www.cezregionum.cz/cs/oranzova-ucebna/948.html
na modernizaci učebny chemie a fyziky. Hlasovat můžete do 15. 5. 2010. Děkujeme!


POZVÁNKA

28. května 2010 proběhne již tradiční POHÁDKOVÝ LES. Sraz účastníků bude od 15.30 hodin na Zrzávkách. Průběžným startem se děti v doprovodu dospělého vydají na připravenou trasu za dobrodružstvím!
Za žáky a zaměstnance ZŠ Mgr. Gabriela Mičková