Hodslavský zpravodaj - duben 2010

Hodslavský zpravodaj - duben 2010
Společenská kronika
Životní jubilea našich občanů v dubnu 2010:
50 let Jaroslav Toman, Jiří Mička,
55 let Jan Plešek, Jiří Palacký, Jiřina Bartoňová,
65 let Jaromír Palacký,
70 let Františka Rýdlová,
75 let Jiřina Čípová, Ludmila Krutilková,
80 let Ludmila Kudělková, Naděje Kudělková,
85 let Dobromila Rýcová.

Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.
V březnu jsme se rozloučili s p. Marcelou Turanskou a Rudolfem Bartoněm.
Zprávy z matriky
Stav obyvatel v Hodslavicích k 31. 12. 2009 byl 1713 občanů, z toho 828 mužů a 885 žen. Během roku 2009 se narodilo 16 dětí (9 chlapců, 7 děvčat). Do obce se přistěhovalo 33 osob (17 mužů, 16 žen), naopak se vystěhovalo 28 občanů (14 mužů, 14 žen). Zemřelo 17 našich spoluobčanů (7 mužů, 10 žen).
V Hodslavicích bylo celkem uzavřeno 11 sňatků: 3 na obecním úřadu, 1 na jiném vhodném místě, 4 v evangelickém kostele, 3 v římskokatolickém kostele. Mimo obec uzavřely manželství 3 páry.
Na matrice bylo provedeno:
* celkem 462 případů ověření podpisů a listin,
* přes Czech Point na počkání vydáno 40 výpisů z rejstříku trestů,
50 výpisů z katastru nemovitostí,
2 výpisy z živnostenského rejstříku,
2 výpisy z obchodního rejstříku,
* vydáno celkem 25 matričních dokladů (4 rodné listy, 18 oddacích listů,
3 úmrtní listy),
* vydáno celkem 7 osvědčení pro sňatky před orgánem církve,
* sepsáno 17 žádostí o vydání Osvědčení o státním občanství s příslušnými fotokopiemi
matričních dokladů pro Krajský úřad MSK v Ostravě, z toho 2 žádosti o osvědčení pro
vydání cestovního dokladu osobě mladších 15 let a 15 žádostí o osvědčení pro první
vydání občanského průkazu.

Sepsáno pět zápisů o určení otcovství k nenarozenému dítěti souhlasným prohlášením rodičů, 1 správní řízení ve věci změny příjmení, 8 správních řízení o návrzích na zrušení údaje o místu trvalého pobytu.
V roce 2009 využilo možnosti podat žádost o vydání nového občanského průkazu na OÚ v Hodslavicích 117 občanů.
Dubnová likvidace autovraků zdarma
Občané mohou již šestým rokem využít nabídky likvidace autovraků zdarma. Odevzdat lze motorové vozidlo kategorie M1 a N1 (malé nákladní do 3,5t). Podmínkou bezplatného odevzdání autovraku na shromažďovací místo je předání kompletního vozidla. V případě nekompletního vozidla možného identifikace (VIN) dle dohody majitele s odběratelem. Při předání autovraku obdrží každý majitel vozidla potvrzení o převzetí autovraků na ekologickou likvidaci. Toto potvrzení slouží jako doklad při trvalém vyřazení vozidla z provozu. Doprava všech autovraků do zařízení autovrakoviště bude zcela zdarma jak pro kompletní, tak i pro nekompletní autovraky.

Akce se uskuteční: v sobotu dne 17. dubna 2010 od 8.00 do 12.00 hod.
místo konání akce: parkoviště před areálem Technických služeb města
Nového Jičína, ul. Suvorovova 114, Nový Jičín.

Požadované doklady: velký TP, majitel uvedený v tomto průkazu musí být přítomen s občanským průkazem; autovrak lze předat i na základě plné moci od majitele, která nemusí být úředně ověřena.
Další požadavky: předání vyklizeného vozidla.
Další informace Vám budou poskytnuty na Městském úřadu Nový Jičín, odboru životního prostředí, (kancelář č. 306, kontaktní osoba : Bc. Dana Holubová,
tel.:556 768 365, e-mail : dholubova@novyjicin-town.cz ).
Svoz nebezpečného odpadu
I letos proběhne v Hodslavicích svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu, a to
v sobotu 17. dubna 2010.
Sběrná místa:
- na dolním konci u autobusové zastávky v době od 8.00 do 9.00 hodin,
- u hasičské zbrojnice od 9.00 do 10.00 hodin,
- u obecního domu od 10.00 do 12.00 hodin.

K velkoobjemovému odpadu patří: vysloužilé domácí spotřebiče, koberce, pneumatiky, sanitární keramika a podobné předměty. Ne stavební odpad!
K nebezpečnému odpadu řadíme: olejové filtry, akumulátory, baterie, zářivky, maziva, ředidla, barvy a různé chemikálie, farmaceutický odpad.
Žádáme občany, aby odpad přiváželi až v den sběru a v uvedeném časovém sledu na určená místa, protože jak pracovníci Technických služeb Nový Jičín, tak obecního úřadu budou tento odpad přebírat a třídit. Je možno dovézt i železný šrot.
Žádáme občany, aby odpad zajistili tak, aby nedošlo ke znečištění okolí a životního prostředí.
Zdenek Plešek, místostarosta
Jarní úklid hřbitova
Místní organizace KDU-ČSL i tento rok uskuteční brigádu na jarní úklid hřbitova.
Sejdeme se ve středu 21. dubna 2010 v 15.00 hodin a prosíme o účast i další spoluobčany.
Výbor KDU-ČSL Hodslavice
Očkování psů
Očkování psů proti vzteklině se uskuteční ve čtvrtek 22. dubna 2010:
ve dvoře č. p. 75 (u MVDr. Křižana) v době od 16.00 do 17.00 hodin,
na dolním konci obce u zastávky ČSAD od 17.15 do 17.45 hodin.
Vezměte s sebou očkovací průkaz psa. Pes musí být na vodítku a mít náhubek.
Benefiční koncert
Českobratrská církev evangelická v Hodslavicích Vás zve na Benefiční koncert, který se uskuteční
v neděli 18. dubna 2010 v 15.00 hodin v evangelickém kostele.
Vystoupí pěvecký sbor ČCE Hodslavice "Kalich", komorní sbor ČCE Hodslavice a hosté. Výtěžek z koncertu bude věnován na podporu ukrajinských dětí.
Zápis v MŠ
o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku na den

20. května 2010 od 10.00 do 14.00 hodin v budově mateřské školy.

Tiskopisy k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si můžete vyzvednout během měsíce dubna a května v MŠ.
Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Hodslavice pro r.2010/2011:
1. děti řádně proočkované a s trvalým bydlištěm v Hodslavicích,
2. děti poslední rok před nástupem do ZŠ,
3. děti zaměstnaných rodičů,
4. děti podle věku - starší mají přednost,
5. děti přihlášené od měsíce září,
6. děti mladší 2 roků a 9 měsíců nepřijímáme, i když jsou rodiče zaměstnaní - děti
mladší nejsou schopny plnit školní vzdělávací program,
7. děti na 4 hodiny denně nebo na 5 dní v měsíci přijímáme pouze, pokud jsou volná
místa.


Dagmar Martiníková
Den obce osvěží vystoupení legendárních Medúz
Již počtvrté se Hodslavjani všech generací setkají na Dni obce. V obvyklém předpouťovém večeru - v sobotu dne 12. června 2010 - bude přichystán tentokrát mimořádný hudební program. V podvečerních hodinách vystoupí Swingový orchestr Bedřicha Pukovce z Příbora, poté budou následovat (střídání) kapela KLIKA (NJ, blues a rock) a Dana Stárečková Band (NJ, taneční všechochuť). Program nabídne i několik kratších vystoupení mladých hodslavských muzikantských nadějí. Vrcholem celého večera ovšem zřejmě bude vzpomínkové vystoupení několika členů kapely Medúzy ke 40. výročí založí této skupiny.
Více informací ke Dni obce naleznete v dalších vydáních Zpravodaje.

Petr Býma, kulturní komise
Vážení spoluobčané,
obec Hodslavice schválila zpracování nového územního plánu. V současné době pro-bíhají průzkumy a rozbory k územnímu plánu, v rámci kterých můžete na obecní úřad doručit své požadavky na zařazení nových ploch pro výstavbu, nebo jmenovat jiné významné záměry, které by měly být zapracovány do územního plánu.
Termín odevzdání průzkumu vychází asi na polovinu srpna, takže termín pro ukončení sběru požadavků od občanů je stanoven do konce června. Požadavky, které občané doručí později, už nebudou doplněny do průzkumů ani do zadání územního plánu, ale budou prověřeny až při zpracování návrhu územního plánu.
Miroslav Vyhlídal, starosta obce
Řešení parkování vozidel na místních komunikacích
Vážení spoluobčané,
vzhledem k tomu, že většina komunikací v obci Hodslavice není stavebně technicky řešena k parkování vozidel, žádáme Vás, abyste na místních komunikacích neparkovali svá vozidla. Vzhledem k tomu, že při stání vozidel nezbývají na silnici dva jízdní pruhy o šířce 3 metry, dopouští se tak vlastník zaparkovaného vozidla přestupku dle zákona č. 36/2000 Sb. O pozemních komunikacích. Stáním vozidla na místních komunikacích, kde nezbývá šíře vozovky 3 metry pro každý jízdní pruh, se dopouštíte přestupku, za který Vám může být udělena bloková pokuta až do výše 2000 Kč.
Žádáme Vás tedy o přeparkování vozidel do dvorů k Vašim domům, příp. na jiná vhodná místa tak, aby došlo k nápravě současného stavu. Umožníte tak i lepší příjezd vozidlům zásobování, příp. sanitám a hasičům. Zejména hasiči s velkými cisternami v případě požáru mohou v rámci plnění svých povinnosti při projíždění v případě krajní nouze poškodit Vaše vozidlo, což se Vám při stání na Vašem dvoře nemůže stát. Ulice, kde budou zaparkována auta na místní komunikaci, nebudou čištěny v zimním období od sněhu a nebude zde moci být prováděn svoz odpadu.
Děkuji za nápravu
Miroslav Vyhlídal, starosta obce
Vážení spoluobčané,
s nastupujícím jarem znovu ožívá činnost nás členů Mysliveckého sdružení Hodslavice při práci na zlepšování přírodních podmínek v honitbě Hodslavice. Stejně jako v letech předešlých pokračujeme ve výsadbě trvalého remízku pod Fojtovou cestou, znovu budeme osévat myslivecká políčka plodinami pro zvěř, na MŽP ČR jsme podali žádost o dotaci na realizaci projektu výsadby stromové a keřové aleje na cestě na Straník, taktéž se chceme věnovat obnově přirozených zdrojů vody v honitbě. Všechny plánované akce a činnosti si kladou za cíl zlepšení životních podmínek rostlinných a živočišných společenstev v našem okolí a s tím související nárůst početních stavů zvěře drobné, tj. zajíců a bažantů. Při těchto akcích, ale i při samostatných pochůzkách honit-bou se členové MS setkávají s některými nešvary, které jsme již na stránkách Zpravodaje kritizovali. Jedná se o volný pohyb motorových vozidel, zvláště motorek po katastru honitby a o volný pohyb psů mimo vliv svého vůdce. Koncem zimního období jsme osobně zaznamenali případy stržení srnčí zvěře pytlačícími psy. Zákon O myslivosti č.449/2001 Sb. přitom za tyto nezákonné činnosti umožňuje orgánu Státní správy myslivosti uložení pokuty ve výši 10 000,- až 30 000,- Kč. Pokud nedojde k nápravě tohoto stavu, jsou členové MS Hodslavice rozhodnuti požádat orgán Státní správy myslivosti o omezení vstupu do některých částí honitby Hodslavice s ohledem na kladení a odchov mláďat zvěře tak, jak to umožňuje § 9, ods. 3 výše citovaného zákona. Věříme, že spoluobčané, kterých se tento nešvar týká, pochopí naše důvody a od nezákonných praktik upustí.

Za MS Hodslavice Repta Martin-předseda
Jaro ťuká na dveře - akce školní družiny
Dne 12. a 13. března se konala akce školní družiny s názvem "Jaro ťuká na dveře", při níž měly děti možnost přespat ve škole. Akce se zúčastnilo 30 dětí a 5 pedagogů. Nejdříve se děti ubytovaly, poté následovala práce ve 3 skupinách, kde si děti vyrobily velikonočního zajíčka, kraslici z balónku a kouzelný pytlíček. A dětmi netrpělivě očekávaná cesta ztemnělou školou mohla začít...setkaly se se sněhovou královnou, jarními vílami a beruškami. Jejich cesta skončila u skřítka Lukáše a motýlka Diany. Po dobrodružné cestě nastal čas spánku, i když to bylo po tak vzrušujících zážitcích dosti obtížné... Sobotní ráno začalo opravdu časně. Děti se posilnily snídaní a zabalily si věci. Po zhlédnutí pohádky a nakreslení obrázku se rozešly do svých domovů podělit se s novými zážitky a možná i "dospat se..."
Pro všechny děti i učitelé to byl nezapomenutelný zážitek!!!

Diana Pavlíková, žákyně 4. třídy
Helena Přikrylová, vychovatelka ŠD
Zprávičky z naší školy
Měsíc utekl jako voda, do rukou se Vám dostává další Zpravodaj a v něm informace o dění v naší základní škole.

Žáci 2. a 6. třídy absolvovali výukový preventivní program HASÍK, který pro
ně připravili členové SDH Kopřivnice. Žáci přiměřeně svému věku byli
seznámeni s prací hasičů a všech záchranných složek, byli poučeni o tom,
jak se zachovat ve vážné situaci (požár, nehoda, povodeň).

V 6. až 8. třídě proběhla beseda s příslušníky Policie ČR na téma "Trestná činnost dětí a páchaná na dětech". Žáci z úst odborníků slyšeli citaci zákonů, které se týkají právní odpovědnosti, trestné činnosti, byli upozorněni na to, aby neposkytovali své osobní údaje a chovali se bezpečně na sociálních sítích na internetu.
Obě akce byly pro žáky velmi přínosné a důležité zejména v oblasti prevence a bezpeč-ného chování.
Žáci 3. až 9. třídy zhlédli ve školní tělocvičně výukový program "Jak bojovali husité". Ti přijeli v brnění a ve zbrani na pravém válečném voze a předvedli své bojové umění.

Naši nejmenší, prvňáčci, vyjeli za kulturou do Divadla loutek v Ostravě na
klasickou Karafiátovu dramatizaci pohádky Broučci. Pohádka se všem velmi
líbila a děti ji mohou srovnávat s filmovou adaptací, která je vysílána v rámci
Večerníčku.
Chtěli bychom poděkovat všem rodičům, prarodičům, známým a přátelům, kteří přišli ocenit práci dětí a navštívili náš tradiční velikonoční jarmark. Za celkový úspěch společné akce hovoří nápis ve stánku 5. třídy asi po hodině prodeje " VYPRODÁNO". Prázdné stánky byly největším oceněním snažení všech žáků.
Ve druhé třídě v rámci jarmarku proběhla besídka, kde děti hrály pohádky, recitovaly básničky, hrály na flétničky a kromě výrobků ukázaly, co se všechno za rok a půl ve škole naučily.
19. března již potřetí proběhla společná akce komise ŽP při OÚ, Mysliveckého sdružení, žáků ZŠ a Royal rangers "Za Hodslavice čistější", kde jsme společně sbírali odpadky okolo hlavní silnice v katastru obce. Letos jsme posbírali asi 30 igelitových pytlů odpadků. Nezbývá než doufat, že relativní pořádek vydrží co možná nejdéle.
V závěru březnového přehledu dění ve škole bych za všechny pedagogické pracovníky chtěla poděkovat vedení obce za milé přivítání na OÚ u příležitosti oslav Dne učitelů.

Za žáky a zaměstnance ZŠ Mgr. Alena Kulíšková
Program Zelená úsporám
Program je zaměřen na podporu instalací pro vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také podporu investic do energetických úspor při rekonstrukcích i novostav-bách. V programu je podporováno kvalitní zateplování rodinných a bytových domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní kotle na biomasu a účinná tepelná čerpadla. Poradenské centrum Zelená úsporám poskytuje kompletní služby v oblasti bydlení, úspor energií a životního prostředí, informace na www.zelena-usporam.cz, zelená linka 800 201 208, tel. 596 112 621.
Základní dotazník pro zájemce o revitalizaci s dotací pro bytové domy je k dispozici na obecním úřadě (matrika).
Jaro je za dveřmi
Jaro je pro mnohé z nás to nejhezčí období v roce, ale hasičům v tuto dobu často přidělává vrásky na čele prudké tání sněhu spojené s deštivým počasím, které způsobuje na mnohých místech záplavy. Když se zvládne voda, nastává období, kdy většina lidí vyráží buď za jarním úklidem na zahrádky, anebo na vycházky do přírody, a tady mohou nejen pro hasiče nastat perné chvíle.
Mnozí lidé si chtějí usnadnit práci na zahrádce nebo při odstraňování staré trávy na loukách a zatravněných plochách v okolí rodinných domů a pouštějí se do vypalování suchého travního porostu, aniž by si uvědomovali, že tím nejen porušují zákon, ale rovněž ohrožují své okolí. Plošné vypalování trávy je zakázáno nejen na zahrádkách, ale i jinde. Při nedodržení zákazu hrozí občanovi za tento přestupek pokuta až 25 000,-- Kč.
Pokud pálení dřevního odpadu, listí apod. nezakazuje místní vyhláška, měli by lidé věnovat velkou pozornost zakládání ohňů při úklidových pracích na zahrádkách. Pálení je možno provádět pouze na ohništi, které je bezpečně ohraničeno např. kameny. Dále je vhodné mít v blízkosti ohniště připraveny prostředky k hašení - např. konev s vodou, resp. nádobu s pískem a lopatku, aby se dal případný požár již v zárodku uhasit,
a v žádném případě neodcházet od ohniště, pokud není dostatečně uhašeno. Pálení se nesmí provádět v době, kdy fouká vítr, a hrozí tak rozšíření ohně do okolí. A to ani v případě, že ohniště bude pod neustálým dohledem.
Při pálení odpadu musí být vždy postupováno v souladu s dalšími zákony, například zákonem o ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo s vyhláškami obcí. Pálení klestí a dalších hořlavých látek na volném prostranství je nutno v předstihu nahlásit Hasičskému záchrannému sboru buď telefonicky Sektorovému operačnímu a infor-mačnímu středisku Frýdek-Místek na číslo 950 720 010 nebo elektronickým formulářem, který občané, právnické osoby a podnikající fyzické osoby najdou na webových stránkách Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz pod názvem "Pálení klestí". Na základě těchto včasných informací tak hasiči ušetří finanční prostředky a čas za zbytečné výjezdy, kdy jsou voláni k požáru a na místě samém zjistí, že jde o bezpečné pálení. Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu, za který jim může být uložena pokuta až do výše 500 000,- Kč. Rovněž po celý rok platí zákaz rozdělávání ohňů v lesích mimo vyhrazená tábořiště. Každý, kdo se pohybuje v přírodě, by se měl chovat obezřetně. Nerozdělávat ohně mimo vyhrazená místa, neodhazovat nedopalky cigaret apod. Rodiče by měli věnovat pozornost tomu, jak a s čím si děti venku hrají, aby nedocházelo ke zbytečným požárům a následným úrazům nebo v krajním případě ztrátám na životech. V případě vzniku požáru zapříčiněného dětmi zákon postihuje odpovědné osoby pokutou až do výše 25 000,-- Kč.
nprap. Dagmar Benešová, vrchní inspektorka - výchova obyvatelstva
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje,územní odbor Nový Jičín
Zpráva o činnosti ZO ČSV, o. s. Hodslavice
Základní organizace Českého svazu včelařů Hodslavice oslavila v listopadu 2009 již 60 let od jejího založení. Slavnostní zasedání se uskutečnilo v hasičské zbrojnici v Hodsla-vicích, účast členů byla dobrá. Naše základní organizace se skládá ze 4 obvodů. Obvod Bludovice má 9 členů, Hodslavice 14 členů, Hostašovice mají 11 členů, Straník 13 členů, celá naše základní organizace má 47 členů. Výbor naší organizace se schází 5x za rok, kromě toho máme 1 schůzi členskou a jednu výroční. Letošní výroční členská schůze byla volební, byl zvolen nový výbor. Předsedou se stal Jedlitschka Rudolf - Hodslavice, místopředsedou Indrák Zdeněk-Straník, jednatel David Miloslav - Hostašovice a účetní Kudělka Radek - Hodslavice. Ostatní včelaři z Hodslavic jsou: Kuska Václav, David Jiří, Rýdl Jan, Ing .Zámečník Jan, Kunetek Jan, Číp Martin, Ing. Bartoň Jiří, Toman Jan, Lipinský Stanislav, Kurowski Antonín, Bartoň Jan.
Práce včelařů začíná již v měsíci lednu výběrem vzorku pro kontrolu zdravotního stavu včelstev, pak následuje kontrola vyzimovaných včelstev, příprava rámků na jarní rozšíře-ní včelstev, letní medobraní, ukončení letní snůšky, zakrmení včelstev a v listopadu a v prosinci se provádí léčení včelstev proti roztoči. Každý včelař rád nabízí své přebytky medu svým spoluobčanům.
Zavádíme prodej medu ve sklenicích, které dodává Český svaz včelařů. Tímto jsme přiblížili část práce včelaře. Včelařství se věnují převážně starší lidé, a proto by rádi do svých řad přijali mladé začínající včelaře. Každý zkušený včelař rád poskytne rady, jak začít včelařit.
Výbor naší základní organizace přeje všem včelařům úspěšný rok 2010.

Za ZO ČSV Hodslavice - předseda Rudolf Jedlitschka