Hodslavský zpravodaj - březen 2010

Hodslavský zpravodaj - březen 2010
Společenská kronika
Životní jubilea našich občanů v březnu 2010:

50 let Zdenka Rýdlová, Ludmila Kudělková, Zdeněk Koláček,
60 let Marie Plešková, Karel Koláček,
65 let Ivana Býmová, Ludmila Padělková.

Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.
Vítáme narozené děti do svazku naší obce a přejeme jim mnoho úspěchů v nastávajícím životě.

V lednu se narodili: Anna Šebková, Adéla Šimíčková, Vanessa Višňovská,
v únoru se narodili: Lukáš Kramoliš, Barbora Kratochvílová.

V únoru jsme se rozloučili s p. Jozefem Kovačikem a Pavlem Tomšů.
A ještě k železnici
Vše začalo několik dnů po povodni. Pracovní jednání se uskutečnilo na Městském úřadě v Novém Jičíně za účasti vedení kraje včele s hejtmanem Ing. Jaroslavem Palasem, zástupců Správy železniční dopravní cesty, s. o., Českých drah, postižených obcí a dalších. Na této poradě mimo jiné došlo i na poničenou železniční trať Nový Jičín - Hostašovice, kdy z úst pana hejtmana vyšlo, že trať je silně prodělečná a zřejmě se opravovat nebude. Tam potom padla slova, že by se k tomuto problému ale mělo vyjádřit zastupitelstvo obce. Písemně do dnešního dne jsme požadavek krajského úřadu neobdrželi. Dnes s odstupem času to beru za jakýsi výkřik euforie těsně po povodni. Při tomto jednání jsme všichni z dotčených obcí si řekli, že pokud by se trať neměla obnovit, nenecháme ji zarůst keři a stromy a využijme prostor třeba na cyklostezku. Ze strany vedení kraje bylo ticho po pěšině. První oficiální jednání bylo svoláno písemnou pozvánkou na 21. 1. 2010 na krajském úřadě za přítomnosti zástupců vedení kraje, města Nového Jičína, dotčených obcí, Správy železniční dopravní cesty - kterou zastupoval ředitel Ing. Jaroslav Adamec, Českých drah a. s., zastoupených Ing. Miroslavem Klichem, ředitelem krajského centra osobní dopravy a dalších.
Na této poradě přednesl jasné stanovisko vedení kraje (ČSSD, KSČM) 1. náměstek hejtmana pan Miroslav Novák, že kraj doplácí ročně na dopravní obslužnost na železniční trať Nový Jičín - Hostašovice 4 174 309 Kč a je tedy proti obnově. Ve stejném duchu se pak vyjádřili i přítomní ředitelé Ing. Adamec a Ing. Klich. Pan náměstek Novák pak informoval přítomné, že provoz železnice bude nahrazen autobusovou dopravou, kde celková ztráta na nové autobusové spoje za jeden kalendářní rok by činila 725 627 Kč. O výsledku jednání jednotlivých zastupitelstev nepadlo ani slovo. Se zastupiteli a občany se bohužel hrálo na demokracii jen na oko - jak to prohlásil starosta Nového Jičína ing. Ivan Tyle.
Na základě tohoto jednání jsem pozval na zasedání zastupitelstva obce Hodslavice konané dne 17. 2. 2010 prvního náměstka hejtmana kraje p. Miroslava Nováka a ředitele Ing. Jaroslava Adamce (nedostavil se bez omluvy), aby osobně informovali zastupitele a přítomné občany o situaci okolo železnice. Pan náměstek Novák opakoval své vyjádření, stejně jak tomu bylo při jednání na krajském úřadě. Vedení kraje je proti obnově železniční tratě.
Já vám, čtenářům našeho Zpravodaje, ještě dodám, že byl již zpracován a připraven autobusový jízdní řád od 1. 1. 2010, který by nahradil vlakovou dopravu, ale přišla velká voda a vše bylo v jiných kolejích. Jsem přesvědčen, že tato změna by byla bez možnosti připomínek obcí. Ale pravdou je, že trať by byla zachována.

A ještě k drážním vlečkám:
Drážní úřad Praha, jako příslušný drážní správní úřad ve smyslu § 54 zák. č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, po provedeném správním řízení podle zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutím č.j. DUCR-478/10/Kp, sp. zn. OU-ZDR0028/09 ze dne 7. 1. 2010 r u š í v souladu s § 5 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, železniční dráhu - vlečku Vojenská vlečka č. 31 - Nový Jičín-Bludovice ke dni 31. 1. 2010. Druhá vlečka na této trati je zaústěna do zastávky Mořkov, její uživatel také požádal o její zrušení.


Miroslav Vyhlídal starosta obce
Den jarní očisty
Vážení občané,
zase uplynul rok a se zmizením sněhu se objevilo všechno, co do přírody nepatří. Aby Hodslavice opět prohlédly a byly důstojnou obcí, pořádáme jako každý rok
Den jarní očisty Hodslavic - v pátek 19. března 2010.
Sejdeme se v 15 hodin na place.
Věřím, že nám počasí bude přát. Předem děkuji všem, kteří přijdou pomoci.


Za komisi životního prostředí Dagmar Pátková
Pozor na nebezpečné injekční stříkačky
Prosím rodiče, aby upozornili své děti na nebezpečí hrozící při nálezu injekčních stříkaček a následné manipulaci s nimi.
Rodiče, poučte své děti, aby injekční stříkačky nebraly a urychleně informovaly dospělé o nálezu.
Lenka Kramolišová
Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat Tomáši Hubeňákovi, který poskytl pomoc mé sestře Marcele Turanské.
Cestou z obchodu se jí udělalo špatně a zůstala bezvládně ležet na zemi. Tomáš projížděl kolem a bez váhání poskytl mé sestře okamžitou pomoc včetně zavolání rychlé pomoci.
Chtěla bych, aby tento čin byl zveřejněn, protože v dnešní době takové dobré skutky jsou vzácné obzvláště u mládeže.
Ještě jednou děkuji za celou rodinu
sestra Anna Seitzová, 9. 3. 2010
Zprávičky ze školy
Děkujeme všem sponzorům a rodičům žáků, kteří jakkoli přispěli ke zdárnému průběhu našich dvou tradičních akcí - společenskému plesu a maškarnímu karnevalu.
V úterý 9. 2. 2010 proběhl zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2010/2011. Budoucí prvňáčci prošli úspěšně v duchu Večerníčkova království všemi úkoly. A v září už se na vás těšíme!
Žáci 1. - 3. třídy zhlédli divadelní představení "O princezně, která ráčkovala" v Beskydském divadle v Novém Jičíně. Všem se pohádka moc líbila.
Žáci 5. - 9. třídy absolvovali 3 dvouhodinové kurzy branně-plaveckého výcviku.
Do okresního kola Konverzace v anglickém jazyce postoupili dva žáci naší školy- Jana Kelnarová a Radovan Tyml. Oběma žákům děkujeme za reprezentaci naší školy a Janě gratulujeme k pěknému 3. místu. Recitační soutěže se zúčastnila Diana Pavlíková, které také děkujeme za reprezentaci.
AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY
V pátek 12. 3. 2010 mohou všichni odvážlivci z prvního stupně strávit noc ve škole, plnou nástrah a překvapení... Budeme se společně nejen "bát", ale přivítáme i jaro.


ZŠ Františka Palackého HODSLAVICE si vás dovoluje pozvat na tradiční
VELIKONOČNÍ JARMARK,
který se uskuteční v pátek 26. 3. 2010 ve všech prostorách školy
od 15.00 do 17.00 hod. Všechny Vás srdečně zveme!
Zpráva o petici občanů za zachování železniční tratě
Nový Jičín - Hostašovice
Petici za obnovu a zachování železniční tratě Nový Jičín - Hostašovice podepsalo 486 osob - oprávněných voličů Hodslavic. Petice byla předána panu starostovi dne 13. 1. 2010. Podpisy občanů po tomto dni již předány nebyly.
O obnově trati jednalo zastupitelstvo naší obce dne 17. 2. 2010. Po více než hodinové rozpravě mezi občany a 1. náměstkem hejtmana ing. Novákem, do které zastupitelé téměř nevstupovali, zastupitelstvo hlasovalo s výsledkem, že usnesení o obnově trati nepodpořil dostatečný počet zastupitelů (6 pro obnovu, 4 proti, 5 se zdrželo hlasování).

Co vše se udělalo pro to, aby trať byla zachována?
Petice občanů ze dne 9. 12. 2009.
Dopis starostovi a zastupitelům Nového Jičína ze dne 17. 12. 2009.
Otevřený dopis krajskému hejtmanovi a zastupitelům měst a vesnic Moravskoslezského kraje ze dne 3. 2. 2010.

Protože všichni občané nebyli s výše uvedenými dokumenty seznámeni, prosím, aby byly uveřejněny v našem Hodslavském zpravodaji. Jsou přílohou této zprávy.
Pro ty občany, kteří se schůze zastupitelstva nezúčastnili, přikládám výňatky části rozprav o železnici při diskuzi (nebo i poté na chodbě):

Pan Šturm, občan Nového Jičína: "Jako člen rady jsem se zdržel v Novém Jičíně hlasování. Na opravu železnice vkládám do rukou starosty první reálnou tisícikorunu - fialovou."

Pan Gelnar, zastupitel Nového Jičína: "Autobusy zamořují občanům kolem silnice ovzduší jedovatými plyny v daleko větší míře oproti vlakové dopravě."

Pan Novák, zastupitel kraje: "...přece si nebudeme namlouvat, že bude jezdit vlakem více lidí."

Paní Adamcová: "...Bydlím u trati...Na cyklotrase by bylo pěkné in-line bruslení." Dále uvádí: " Hlavní argument je hospodárnost. Peníze budou využity na významnějších tratích, které zlepší dostupnost na jiných místech. Já uvažuji dál. Chce to odpovědnost od každého občana, jestli to potřebuje a jestli neubírá potřebnějším."

Dále v zákulisí:
Občan Hodslavic: " Obyčejný člověk nemá nárok mít potřeby. Páni si rozhodnou podle sebe."

Paní z Hodslavic na kameru: "Vlak je vlak. Vlak autobus nenahradí. Škoda vlaku. Uvidíme, co bude."

Občan z Nového Jičína - ekonom: "Jestli budou peníze na cyklostezku, tak se vybuduje. Železnice by se už nikdy nepostavila."

A já dodávám: " Do nákladů na autobusovou dopravu se nezapočítávají náklady na udržování silnic na rozdíl od železnice, kde tyto náklady započteny jsou.
Je zřejmé, že krajské zastupitelstvo a nakonec vláda se rozhodne nebo již rozhodla pro zrušení železnice. Rozhodlo se žel v době, kdy občané postižení povodní, po krutých zážitcích a starostech s odstraňováním škod neměli sílu se starat o osud železnice a ani je nenapadlo, že situace se stala vážnou."


Marie Turková Hodslavice, 25.2.2010
PETICE
Dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním:

My, níže podepsaní občané Hodslavic, prostřednictvím této petice žádáme obecní zastupitelstvo obce Hodslavice o podporu k zachování provozu železniční tratě Hostašovice - Nový Jičín, která je důležitým článkem k zajištění dopravní dostupnosti mezi Hodslavicemi a okolními obcemi. K tomu vyzýváme zastupitelstvo obce, aby změnilo své původní stanovisko a usilovalo o znovuzprovoznění povodněmi poničeného traťového úseku a zasadilo se o totéž i u představitelů obcí, kterých se tato trať týká.
Zdůvodnění našeho požadavku:

Železniční spojení vlakem je pro část obyvatelů místních i přijíždějících nutností. Tato trať je důležitou spojnicí zejména pro obyvatele dolního konce. Řada z nich i řada dalších občanů naší vesnice používají vlak do práce, k lékaři, do škol, na úřady v Novém Jičíně. O víkendech jde o jediné spojení z dolního konce do Nového Jičína i do jiných měst, mimo jiné za nemocnými do nemocnic, LDN, za rodinami, na turistiku a výlety.

Vlak skýtá několikeré možnosti slev. Je velkou výhodou pro cestování s kočárky, bicykly, s většími zavazadly. Jízda vlakem je pro občany levnější a výhodnější. Železniční vlečka do areálu bývalého VOZ může v budoucnosti být atraktivní pro podnikání a následně pro pracovní místa pro občany naší vesnice.

V červenci, kdy všichni obyvatelé naší vesnice měli velké starosti s odstraňováním povodňových škod, se mělo zastupitelstvo obce vyjádřit k poškozené železniční trati. Z novinových článků víme, že se hovoří o přeměně trati na cyklostezku a že starostové přilehlých obcí na obnově tratě netrvali.

Protože občané o znovuobnovení tratě zájem mají, sepisujeme tuto petici a žádáme zastupitelstvo obce, aby změnilo své původní stanovisko a usilovalo o znovuzprovoznění povodněmi poničeného traťového úseku a zasadilo se o totéž i u představitelů obcí, kterých se tato trať týká.

Děkujeme.


V Hodslavicích dne 9. 12. 2009


Petiční výbor:
Ing. Antonín Kramoliš, Hodslavice č. 416
Růžena Čípová, Hodslavice č. 139,
Vlasta Rýdlová, Hodslavice č. 188,
Ing. Martin Janiga, Hodslavice č. 150

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:
Ing. Antonín Kramoliš, Hodslavice č. 416, Růžena Čípová, Hodslavice č. 139
Otevřený dopis krajskému hejtmanovi a zastupitelům měst a vesnic Moravskoslezského kraje
Vážený pane hejtmane a zastupitelé našeho kraje, zasíláme tento dopis na podporu pro zachování železniční tratě Nový Jičín - Hostašovice.

Kultura cestování
Přeprava vlakem zajišťuje kulturu cestování. Zastavuje na vyhrazených místech-nádražích, která obvykle zajišťují pohodlí cestujícím - toaletu, úkryt před nepřízní počasí, občerstvení.
Regionální vlaková síť nemusí být vybavena nejmodernějšími a nejdražšími vlaky, ale může zde jezdit krásná starodávná souprava, která dodá krajině malebnost a přitažlivou neopakovatelnou atmosféru.
Na nádražích v dávných dobách bývávaly v čekárnách ke čtení časopisy, noviny. Bývalo tam čisto. Z výchozích stanic může cestující nastoupit dříve než těsně před odjezdem vlaku na rozdíl od autobusu a netrpí tak nepřízní počasí. Stejně tak může odjet autobus o 5 minut dříve na rozdíl od vlaku. Do vlaku může cestující nastoupit i s větším zavazadlem a nebude v nervozitě, že jej vlak nepojme, protože již někdo s větším zavazadlem např. kočárkem nebo bicyklem nastoupil.

Budoucnost vesnice
Zejména na vesnicích stojí domky v těsné blízkosti silnic, které jsou přetíženy ve velké míře i nákladní dopravou. Projíždějící kamióny nepřinášejí vesnici žádný zisk, pokud se díváme na ekonomiku, pouze obtěžují občany, způsobují stres při přecházení silnice dospělým a velké nebezpečí pro děti.
Ekonomicky nákladné je udržování silnic pro provoz těžkých kamiónů. Nákladná je sůl a technika pro její rozmetání a problematický je dopad soli na okolí silnic - na půdu, lesy, živé organizmy a hlavně vodní toky. A my, občané vesnic, máme šetřit vodní toky, správně bychom neměli mít na zahradách ani suché záchody, ale všude čističky.
Počet obyvatel se obecně stále zvyšuje. Budou se zvyšovat i nároky na dopravu, a to nejen osobní, ale hlavně nákladní. Je rozumné si nechat otevřena dvířka pro dopravu po železnici, i kdyby o ni dnes zájem nebyl.

Investice, která přetrvala století
Bylo velmi nákladné a mnohde problematické vybudovat železnici. Ta investice, která se už několikanásobně vyplatila, nám tady zůstala. Zůstala i jako kulturní památka, která může stále sloužit pro potřeby občanů, ale i pro radost při cestách na výlety. Tato investice nemá jednorázové využití jen pro potřebu některých obyvatel, ale je i pro využití nad tyto potřeby.
Stát, kraje a obce dotují spoustu zájmových potřeb obyvatel a jde často o potřeby jen malé vyhraněné části obyvatel. Zapomíná se, že pokud nemáme dosti prostředků na úhradu zájmových potřeb, musíme rozpočet upravit tak, jako jsme zvyklí hospodařit s rodinným rozpočtem. Základní ekonomické pravidlo. Nejprve hradím potřeby nezbytné a až na to mám, můžu si dovolit úhradu potřeb zájmových.
Dopravní prostředky jsou potřebou občanů - metro, autobusy, trolejbusy, vlaky. Některá města nebo vesnice mají možnosti používat rozmanitější dopravní prostředky. Je to ku prospěchu občanů. Některé státy na západ od našich hranic v minulosti rušily železniční dopravu z důvodu, že není rentabilní. Nyní přicházejí k opačnému názoru. Pro obyvatele těchto zemí nebyl a stále není problém si zaplatit taxík po příjezdu vlakem do místa, odkud již není další spojení. Obyvatelé našich vesnic a malých měst tolik prostředků nemají. Mnohá západní města nám závidí tramvajovou dopravu. Budou vyšší zájmy bohatých získat lukrativní pozemky, kudy vedou tramvajové nebo koleje regionálních vláčků, splněny na úkor občanů? Záleží to na těch, kteří mají chránit zájmy většiny občanů a kteří jsou jimi taky placení. Doufejme, že koleje z Nového Jičína do Hostašovic nebudou k výročí 120 let trvání tratě vytrhány.

V Hodslavicích dne 3. února 2010
Ing. Antonín Kramoliš, Hodslavice, člen petičního výboru
Marie Turková, občanka Hodslavic
Pane starosto, zastupitelé města Nového Jičína,
jménem signatářů petice za obnovu železniční tratě Nový Jičín - Hostašovice Vás žádáme o podporu obnovení železničního spojení z Nového Jičína do Hostašovic. Prostřednictvím probíhající petice jsme zjistili, že občané Hodslavic, ale i Mořkova a dalších obcí, mají zájem o znovuzprovoznění železniční tratě.
V červenci 2009 v době, kdy občané zejména dolního konce, měli velké starosti s odstraňováním povodňových škod, zastupitelstvo obce odsouhlasilo, že striktně netrvá na obnově tratě, což si zastupitelé dalších obcí vykládají, že obec Hodslavice nemá zájem na obnově železničního spojení Nový Jičín - Hostašovice.
Jak ukazuje petice občanů k této problematice, která v současné době probíhá, občané Hodslavic mají zájem, aby trať opravena byla a spojení železnicí bylo obnoveno.
Dne 9. 12. 2009 byla zahájena podpisová akce pro tuto petici. Ke dni 16. 12. 2009 podepsalo petici 436 občanů Hodslavic, což je více než 30 % oprávněných voličů (dle počtu voličů k volbám v r. 2008). K petici se připojili i další občané v celkovém počtu 113 osob, zejména občané Mořkova a vzdálenějších míst jako Karolinka, Hustopeče,Rožnov, Ostrava, Val. Meziříčí, Kunovice, Přerov, Štramberk, Lichnov, Frenštát p. R. a dalších.
Bylo zjištěno, že o víkendech jezdí do Hodslavic za svými i nemocnými příbuznými lidé ze vzdálených míst, kteří se po příjezdu do Nového Jičína bez zrušeného vlakového spojení do Hodslavic nedostanou. Jde o osoby s nižšími finančními příjmy, které nejsou jinak mobilní. Cesta s kombinací vlak, autobus je pro ně finančně náročnější.
V petici jsou uvedeny důvody, proč občané žádají o zachování železničního spojení. Dále uvádíme, že jde o tradici 120 let dlouhou a dále není zanedbatelná poznámka, že ve velkých městech jezdí kromě autobusů a trolejbusů tramvaje každých několik minut, a ve voze tramvaje sedí taky mnohdy jen pár osob. Proč mají být občané vesnic v tomto směru znevýhodňováni?
Uvažuje se o změně využití traťového úseku pravděpodobně na cyklostezku. Šlo by zejména o rekreační službu občanům měst, kteří mohou využívat všechny výhody dopravních služeb ve městech a o víkendech cyklostezky, které pomohou (i finančně!) vybudovat na svém území vesnice. Cyklisté přitom mohou využít uličky jak v Bludovicích, tak v Hodslavicích. Krátké úseky mezi obcemi by bylo možno doplnit s menšími finančními náklady.
Vážený pane starosto, vážení zastupitelé města Nového Jičína, prosíme, podpořte naši snahu o obnovení železniční tratě Nový Jičín - Hostašovice.

V Hodslavicích dne 17. prosince 2009

Za organizátory petice:
Ing. Antonín Kramoliš, Hodslavice 416
Vlasta Rýdlová, Hodslavice 188
Růžena Čípová, Hodslavice 139
Marie Turková, Hodslavice 363
Informace obecního úřadu
* Obec Hodslavice oznamuje občanům nabídku prodeje bytu v čp. 78 (pošta),
bližší informace na OÚ.

* Firma RAAB KARCHER, Suvorovova ul., Šenov u Nového Jičína - poskytne
občanům, kteří byli zaplaveni při povodni v roce 2009 i v letošním roce slevu
ve výši 18 % na veškerý sortiment stavebního materiálu (platí od 15. 3. do
31. 8. 2010), info: ww. staviva.cz. Při nákupu je potřeba předložit slevovou
kartičku opatřenou razítkem, kterou lze vyzvednout na obecním úřadu.

* byly nalezeny klíče: klíček od vozidla VOLVO s dálkových ovládáním a klíč
samostatný.

* První svoz bioodpadu se uskuteční v úterý 6. dubna 2010.

* Připomínáme, že poplatek za odpad se platí do 31. 3. 2010 a žádosti
o o s v o b o z e n í n e b o o ú l e v u od poplatku je občan povinen podat
na Obecní úřad Hodslavice do 31. 3. 2010. Termín je závazný dle obecně
závazné vyhlášky, později podaným žádostem nelze vyhovět!

* Dále připomínáme občanům, aby si ořezali větve svých ovocných nebo
okrasných stromů nebo keřů, které zasahují do místní komunikace nebo
chodníkových těles. Tyto větve vadí i chodcům!

* Změny sazeb daně z nemovitostí dle zákona č. 362/2009 Sb., které jsou platné
od 1. 1. 2010 jsou vyvěšeny na úřední desce OÚ. Obec Hodslavice tyto záko-
nem upravené sazby nezvyšovala. Složenky k zaplacení daně vlastníci nemovi-
tostí obdrží poštou domů, jejich platba se provádí na poště.
Odpadové hospodářství k 31. 12. 2009 - vyprodukovaný odpad v r. 2009
Druh odpadu
Směsný komunální 12 514 ks popelnic, to je 317,34 tun a na osobu to je 186,4 kg.
Velkoobjemový kontejner 29,69 tun, na osobu 17,43 kg.
Nebezpečný odpad 7 tun, na osobu 4,1 kg.
Tříděný odpad:
papír - 11,23 tun, plasty 9,05 tun, sklo 23,5 tun - na osobu 25,7 kg,
bioodpad ze zahrad 83,5 tun na občana 49 kg,
směsný - obecní dvůr a hřbitovy 12,83 tun,
železný šrot 10,8 tun.

Celkové náklady za odvoz jsou 999 351 Kč.
Příjem z tříděného odpadu od společnosti EKOKOM činí 97 920 Kč. Po odečtení příjmu od celkových nákladů činí ztráta 190 000 Kč, kterou hradíme z obecního rozpočtu. Skutečný náklad na občana je 529 Kč.

Odpad odvezený po povodni na skládku ASOMPO Životice u Nového Jičína v době od 25. 6. do 31. 7. 2009 byl 1 110 tun, uhradil ho krajský úřad.
Jak je vidět z těchto údajů, v naší obci se vyprodukuje velké množství odpadu, který končí na skládce. Proto bychom se měli nad svým jednáním zamyslet a lépe odpady třídit, protože poplatek za uložení odpadu na skládce se bude stále zvyšo-vat.
Dále bych rád upozornil občany, že kontejner za evangelickým hřbitovem je určen na odpad z tohoto hřbitova! Ne k odkládání různého domovního nebo nebezpečného odpadu z domácností. Svoz objemného a nebezpečného odpadu provádíme 2x ročně.
První svoz nebezpečného odpadu bude 17. dubna 2010 a tam můžou občané tento odpad přivézt.
6. 4. 2010 začne odvoz bioodpadu.

Zdenek Plešek
místostarosta
Poděkování Charity Hodslavice
Charita Hodslavice děkuje Vám občanům Hodslavic za štědrost, se kterou jste přispěli do Tříkrálové sbírky 2010, která byla velmi úspěšná. Pro Vaši informaci se vybralo:

Rok 2010
Celkem 73 182,- Kč
Hodslavice 42 236,- Kč
Hostašovice 19 900,- Kč
Straník 11 046,- KčRok 2009
Celkem 58 336,- Kč,
Hodslavice 39 435,- Kč,
Hostašovice 11 294,- Kč,
Straník 7 607,- Kč.

Charita Hodslavice z této vybrané částky věnovala 5% na Haiti (pomoc postiženým zemětřesením). Ostatní finanční částka byla dle dispozic odeslána na účet České charity Praha, odkud po uzavření celostátní sbírky obdrží Charita Hodslavice 65%. Peníze dle sdělení obdrží Charita v březnu a budou využity:
- na zakoupení termoobalů pro rozvoz obědů,
- na opravy invalidních vozíků,
- na provozní náklady Charitního domu v Hodslavicích.

Velmi děkujeme hodslavským dětem a dospělým, kteří se do letošní tříkrálové sbírky i přes nepřízeň počasí obětavě zapojili, a získali tak náš obdiv a uznání.
Naše poděkování patří také těm, kdo darovali občerstvení koledníkům a kdo je doprovázeli svými auty.
Ještě jednou všem dárcům a koledníkům velký srdečný dík.

A závěrem? Přece přání tří králů na celý rok 2010: štěstí, zdraví, požehnání vinšujeme vám.
Vojtěška Krumpolcová, ředitelka Charity Hodslavice
Jaro je za dveřmi
Jaro je pro mnohé z nás to nejhezčí období v roce, ale hasičům v tuto dobu často přidělává vrásky na čele prudké tání sněhu spojené s deštivým počasím, které způsobuje na mnohých místech záplavy. Když se zvládne voda, nastává období, kdy většina lidí vyráží buď za jarním úklidem na zahrádky, anebo na vycházky do přírody ... a tady mohou nejen pro hasiče nastat perné chvíle.
Mnozí lidé si chtějí usnadnit práci na zahrádce nebo při odstraňování staré trávy na loukách a zatravněných plochách v okolí rodinných domů a pouštějí se do vypalování suchého travního porostu, aniž by si uvědomovali, že tím nejen porušují zákon, ale rovněž ohrožují své okolí. Plošné vypalování trávy je zakázáno nejen na zahrádkách, ale i jinde. Při nedodržení tohoto zákazu hrozí občanovi za tento přestupek pokuta až 25 000,-- Kč.
Pokud pálení dřevního odpadu, listí apod. nezakazuje místní vyhláška, měli by lidé věnovat velkou pozornost zakládání ohňů při úklidových pracích na zahrádkách. Pálení je možno provádět pouze na ohništi, které je bezpečně ohraničeno např. kameny. Dále je vhodné mít v blízkosti ohniště připraveny prostředky k hašení např. konev s vodou, resp. nádobu s pískem a lopatku, aby se dal případný požár již v zárodku uhasit a v žádném případě se nesmí neodcházet od ohniště, pokud není dostatečně uhašeno. Pálení se nesmí provádět v době, kdy fouká vítr, a hrozí tak rozšíření ohně do okolí. A to ani v případě, že ohniště bude pod neustálým dohledem.
Při pálení odpadu musí být vždy postupováno v souladu s dalšími zákony, například zákonem o ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo s vyhláškami obcí. Pálení klestí a dalších hořlavých látek na volném prostranství je


nutno v předstihu nahlásit Hasičskému záchrannému sboru buď telefonicky
sektorovému operačnímu a informačnímu středisku Frýdek-Místek na číslo 950 720 010 nebo elektronickým formulářem, který občané, právnické osoby a podnikající fyzické osoby najdou na webových stránkách Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz pod názvem "Pálení klestí". Na základě těchto včasných informací tak hasiči ušetří finanční prostředky a čas za zbytečné výjezdy, kdy jsou voláni k požáru a na místě samém zjistí, že jde o bezpečné pálení. Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu, za který jim může být uložena pokuta až do výše 500 000,- Kč. Rovněž po celý rok platí zákaz rozdělávání ohňů v lesích mimo vyhrazená tábořiště. Každý, kdo se pohybuje v přírodě, by se měl chovat obezřetně. Nerozdělávat ohně mimo vyhrazená místa, neodhazovat nedopalky cigaret apod. Rodiče by měli věnovat pozornost tomu, jak a s čím si děti venku hrají, aby nedocházelo ke zbytečným požárům a následným úrazům nebo v krajním případě ke ztrátám na životech. V případě vzniku požáru zapříčiněného dětmi zákon postihuje odpovědné osoby pokutou až do výše 25 000,-- Kč.

nprap. Dagmar Benešová
vrchní inspektorka - výchova obyvatelstva
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
územní odbor Nový Jičín
Nová technika hasičům
Společně se starostou Sboru dobrovolných hasičů Hodslavice panem Janem Turkem jsem se zúčastnil slavnostního předání technických prostředků 1. 3. 2010 na centrální hasičské stanici Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Tato akce proběhla za osobní účasti hejtmana Moravskoslezského kraje ing. Jaroslava Palase. Obec Hodslavice obdržela 4 ks kompletních dýchacích přístrojů PA 90 BASIC, kdy hodnota daru činí celkem 159 936 Kč. Je to další moderní výbava našeho SDH a věřím, že bude napomáhat k záchraně lidských životů a majetku soukromých či obecních, při jejich četných výjezdech.

Miroslav Vyhlídal
starosta obce