Zpráva o činnosti MS Hodslavice v roce 2009

Zpráva o činnosti MS Hodslavice v roce 2009
Myslivecké sdružení Hodslavice má ke dni 1. 1. 2009 10 členů, 9 z Hodslavic
a 1 člen z Mořkova. Členské schůze se konají pravidelně první pátek v měsíci, výroční členská schůze se konala dne 7. 2. 2009 za účasti členů výboru honebního společenstva v Hodslavicích. 13. 3. 2009 se předseda MS zúčastnil okresního mysliveckého sněmu ČMMJ, konaného v sále Autopalu v Novém Jičíně. Stejně jako v předchozích dvou letech jsme se podíleli na oslavách dne obce konaných 20. 6. 2009 na místním ,,Placu‘‘, kde jsme zajišťovali prodej občerstvení a zvěřinových specialit. Taktéž jsme podávali jídlo a občerstvení na akci Memoriál Jardy Mikuláka - soutěži loveckých psů v norování na umělé noře na Čerťáku dne 19. 9. 2009.
Po ničivé povodni ze dne 24. 6. 2009, která zasáhla naši obec, věnovali členové MS Hodslavice na účet vedený obecním úřadem pro občany zasažené povodní částku 10 000,- Kč. Dne 9. 9. 2009 byla pracovníky Finančního úřadu v Novém Jičíně zahájena kontrola účelnosti využití finanční dotace poskytnuté MŽP ČR na realizaci projektu obnovy Fojtovy cesty v roce 2007 a realizaci projektu obnovy Zahradníkovy cesty provedenou v roce 2008. MS předložilo veškerou dokumentaci k těmto akcím (směrnici MŽP, projekty, účetní doklady ap.). Dne 23. 9. 2009 jsme převzali rozhodnutí finančního úřadu, že při čerpání dotace na tyto akce nebylo shledáno pochybení. Na obou realizovaných akcích bylo v roce 2009 provedeno vyžínání buřeně v okolí vysazených sazenic keřů, ve spolupráci s místními hasiči zalití vodou v období sucha u vysazených alejových stromů. Na Fojtově cestě byla nainstalována informační cedule o tomto projektu a na podzim byla na této cestě provedena výměna uschlých alejových stromků.
16. 10. 2009 jsme uspořádali posezení myslivců a jejich rodinných příslušníků společně s členy honebního výboru a přáteli myslivosti v restauraci na Fojtství. V zasedací místnosti Krajského úřadu v Ostravě se dne 13. 11. 2009 uskutečnila myslivecká konference pořádána pracovníky KÚ, které se zúčastnil předseda MS. Na prosincové členské schůzi byla členy MS přijata nabídka spolupráce s Oblastí chovu zvěře Beskydy, s kteroužto honitba Hodslavice sousedí.
Na poli práce v honitbě odpracovali členové MS v roce 2009 celkově 762 hodin. Zapojili jsme se do akce úklid obce, která proběhla 27. 3. 2009. Stejně jako v předešlých letech jsme oseli myslivecká políčka plodinami vhodnými pro zvěř. Políčka byla umístěna v 8 lokalitách o souhrnné výměře 1,25 ha. Byla provedena instalace 30 ks loveckých stanovišť pro dravce, na podporu biologické ochrany zemědělských kultur proti hlodavcům. Provoz políček a instalaci stanovišť pro dravce částečně pokryla dotace od krajského úřadu v Ostravě, o kterou jsme i v roce 2009 opět požádali. V honitbě byla zbudována 3 nová krmná zařízení pro spárkatou zvěř, a to v lokalitě Lacinův lések, kde původní zařízení dosloužilo, v lokalitě na Horách, kde dosavadní krmelec byl silně poškozen paseným dobytkem uniklým z pastvin na katastru Životic. V lokalitě Tomanovy potoky byl nový krmelec zbudován místo dosavadního, který odnesla povodňová vlna při záplavě 24. 6. 2009. V lokalitě Velká stodola byl zbudován provizorní zásyp pro bažantí zvěř, která se zde začala rozšiřovat. I v roce 2009 jsme provedli umělý odchov bažantí zvěře a její vypuštění do honitby v počtu 50 ks.Taktéž jsme pokračovali ve výsadbě trvalého remízku v lokalitě pod Fojtovou cestou a následně byla provedena ochrana sazenic proti buření likvidací plevele v okolí sazenic. Byla zbudována nová zařízení k pozorování a k lovu zvěře, a to v lokalitě u Větřáku a na Fojtově cestě na smrku. Taktéž na mnoha mysliveckých zařízeních byly v průběhu roku prováděny nutné opravy a údržba. Na členské schůzi v měsíci prosinci proběhly volby do orgánů MS na další tříleté volební období. Do výboru byli zvoleni: Repta Martin - předseda a jednatel, Frydrych Jaromír - místopředseda, Kramoliš Miroslav - finanční hospodář, ing. Bartoň Jaroslav - myslivecký hospodář. Revizní komisi tvoří p. David Jiří, Rýdl Josef, Palacký Jaromír - předseda RK.
V Hodslavicích dne 16. 1. 2010 Repta Martin - předseda MS Hodslavice