Hodslavský zpravodaj - leden,únor 2010

Hodslavský zpravodaj - leden,únor 2010
Společenská kronika
Životní jubilea našich občanů v lednu a únoru 2010:

50 let Ludmila Martinková, Oto Kalich, Vladimír Macíček, Věra Davidová,
55 let Ludmila Bartoňová, Josef Martinek,
60 let Alena Harbulová,
65 let Ludmila Bartoňová, Věra Turková, Růžena Neradilová,
70 let Svatopluk Kudělka, Jaroslav Janíček, Josef Schindler, Josef Grussmann,
75 let Marie Horáková, Jarmila Řeháková, František David, Ladislav Černý,
Božena Boóczová,
80 let Jan Plešek, Ludmila Slížková,
85 let Božena Vilčáková,

25. výročí uzavření manželství Dana a Zdeněk Myškovi.

Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.
Vítáme narozené děti do svazku naší obce a přejeme jim mnoho úspěchů v nastávajícím životě.
V prosinci naše obec žádný přírůstek nezaznamenala,
v lednu se narodila Anna Šebková.
V lednu jsme se rozloučili s p. Zdeňkem Kudělkou, Miroslavem Poláškem, Pavlem Dubenem a Janem Davidem.
Pozvání na koncert

Obec Hodslavice srdečně zve všechny spoluobčany na koncert vojenského uměleckého sboru ONDRÁŠ s programem "Z kraje do kraje", který se uskuteční ve čtvrtek
4. února 2010 v 19:00 hodin ve Společenském domě Charity v Hodslavicích.
Vystoupení je zdarma v rámci akce povodně.
Těšíme se na Vaši účast.
Zasedání zastupitelstva obce

Ve středu dne 17. února 2010 v 17.00 hodin se uskuteční v hasičské zbrojnici zasedání zastupitelstva obce. Bude se projednávat mimo jiné i železniční trať Nový Jičín - Hostašovice.
Informace obecního úřadu

* Svoz pevného domovního odpadu v letošním roce probíhá stále každých 14
dnů. Ke změně došlo pouze v tom, že svozy v r. 2010 vychází na liché týdny.

* Vyzýváme občany, aby si ořezali větve svých ovocných nebo okrasných stromů
nebo keřů, které zasahují do místní komunikace nebo chodníkových těles, a to
v co nejkratším termínu. Tyto větve brání pracovníkům obce v práci při zimní
údržbě, traktoru při pluhování místních komunikací a také i chodcům!
Děkujeme za pochopení.
Poplatek za odpad

Poplatek za svoz pevného domovního odpadu se platí do konce měsíce března 2010 a dle zákona o odpadech je povinna jej zaplatit každá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt. Poplatek je ve stejné výši jako v roce 2009, tj. 430 Kč na osobu za rok. Od měsíce dubna budou platit nové štítky na popelnice. Poplatek lze zaplatit přímo v pokladně OÚ pouze v pondělí nebo ve středu od 8.00 - 11.00, 13.00 -17.00 hodin, popř. zaslat na účet obecního úřadu 1765703319/0800 pod variabil-ním symbolem 1337000xxx, do posledních kolonek místo xxx vepsat č. popisné svého domu, např. 020, 381.


Dle obecně závazné vyhlášky č. 3/2006 lze uplatnit úlevu nebo slevu (nesčítá se), a to:
* slevu - mohou uplatnit studenti dlouhodobě se zdržující na kolejích popř.
v soukromí (200 Kč na osobu za rok na základě žádosti a předložení studijního
průkazu, nebo potvrzení o studiu),
- mají rodiny s více než 2 nezaopatřenými dětmi (100 Kč na poplatníka),

* úlevu - mohou uplatnit fyzické osoby dlouhodobě se zdržující mimo ČR,
- mohou uplatnit i fyzické osoby, které se dlouhodobě zdržují v jiné
obci/městě v ČR,
a tuto skutečnost doloží nájemní smlouvou.

Žádost o o s v o b o z e n í n e b o o ú l e v u od poplatku je občan povinen podat na Obecní úřad Hodslavice do 31. 3. 2010. Termín je závazný dle obecně závazné vyhlášky a později podaným žádostem nelze vyhovět!
I přesto, že každoročně občany upozorňujeme, že žádost o úlevu či zproštění musí být podána do 31. 3. , stává se, že někteří termín nedodrží. Opravdu již k těmto opožděným žádostem nebudeme přihlížet. Žádost si občan může napsat sám volnou formou nebo použít předepsaný formulář, který bude k dispozici na chodbě OÚ.

Poplatek za psa
Do konce března 2010 lze platit i poplatek za psa, který činí 150 Kč za jednoho psa na rok. Poplatek lze zaplatit na pokladně obecního úřadu, popř. zaslat na účet OÚ pod variabilním symbolem 1341000xxx.
Valná hromada Tělocvičné jednoty Sokol Hodslavice

Tělocvičná jednota Sokol Hodslavice oznamuje, že se
v pátek 5. března 2010 v 18.00 hodin
ve společenské místnosti hasičské zbrojnice uskuteční valná hromada.
Zpráva o činnosti MS Hodslavice v roce 2009

Myslivecké sdružení Hodslavice má ke dni 1. 1. 2009 10 členů, 9 z Hodslavic
a 1 člen z Mořkova. Členské schůze se konají pravidelně první pátek v měsíci, výroční členská schůze se konala dne 7. 2. 2009 za účasti členů výboru honebního společenstva v Hodslavicích. 13. 3. 2009 se předseda MS zúčastnil okresního mysliveckého sněmu ČMMJ, konaného v sále Autopalu v Novém Jičíně. Stejně jako v předchozích dvou letech jsme se podíleli na oslavách dne obce konaných 20. 6. 2009 na místním ,,Placu‘‘, kde jsme zajišťovali prodej občerstvení a zvěřinových specialit. Taktéž jsme podávali jídlo a občerstvení na akci Memoriál Jardy Mikuláka - soutěži loveckých psů v norování na umělé noře na Čerťáku dne 19. 9. 2009.
Po ničivé povodni ze dne 24. 6. 2009, která zasáhla naši obec, věnovali členové MS Hodslavice na účet vedený obecním úřadem pro občany zasažené povodní částku 10 000,- Kč. Dne 9. 9. 2009 byla pracovníky Finančního úřadu v Novém Jičíně zahájena kontrola účelnosti využití finanční dotace poskytnuté MŽP ČR na realizaci projektu obnovy Fojtovy cesty v roce 2007 a realizaci projektu obnovy Zahradníkovy cesty provedenou v roce 2008. MS předložilo veškerou dokumentaci k těmto akcím (směrnici MŽP, projekty, účetní doklady ap.). Dne 23. 9. 2009 jsme převzali rozhodnutí finančního úřadu, že při čerpání dotace na tyto akce nebylo shledáno pochybení. Na obou realizovaných akcích bylo v roce 2009 provedeno vyžínání buřeně v okolí vysazených sazenic keřů, ve spolupráci s místními hasiči zalití vodou v období sucha u vysazených alejových stromů. Na Fojtově cestě byla nainstalována informační cedule o tomto projektu a na podzim byla na této cestě provedena výměna uschlých alejových stromků.
16. 10. 2009 jsme uspořádali posezení myslivců a jejich rodinných příslušníků společně s členy honebního výboru a přáteli myslivosti v restauraci na Fojtství. V zasedací místnosti Krajského úřadu v Ostravě se dne 13. 11. 2009 uskutečnila myslivecká konference pořádána pracovníky KÚ, které se zúčastnil předseda MS. Na prosincové členské schůzi byla členy MS přijata nabídka spolupráce s Oblastí chovu zvěře Beskydy, s kteroužto honitba Hodslavice sousedí.
Na poli práce v honitbě odpracovali členové MS v roce 2009 celkově 762 hodin. Zapojili jsme se do akce úklid obce, která proběhla 27. 3. 2009. Stejně jako v předešlých letech jsme oseli myslivecká políčka plodinami vhodnými pro zvěř. Políčka byla umístěna v 8 lokalitách o souhrnné výměře 1,25 ha. Byla provedena instalace 30 ks loveckých stanovišť pro dravce, na podporu biologické ochrany zemědělských kultur proti hlodavcům. Provoz políček a instalaci stanovišť pro dravce částečně pokryla dotace od krajského úřadu v Ostravě, o kterou jsme i v roce 2009 opět požádali. V honitbě byla zbudována 3 nová krmná zařízení pro spárkatou zvěř, a to v lokalitě Lacinův lések, kde původní zařízení dosloužilo, v lokalitě na Horách, kde dosavadní krmelec byl silně poškozen paseným dobytkem uniklým z pastvin na katastru Životic. V lokalitě Tomanovy potoky byl nový krmelec zbudován místo dosavadního, který odnesla povodňová vlna při záplavě 24. 6. 2009. V lokalitě Velká stodola byl zbudován provizorní zásyp pro bažantí zvěř, která se zde začala rozšiřovat. I v roce 2009 jsme provedli umělý odchov bažantí zvěře a její vypuštění do honitby v počtu 50 ks.Taktéž jsme pokračovali ve výsadbě trvalého remízku v lokalitě pod Fojtovou cestou a následně byla provedena ochrana sazenic proti buření likvidací plevele v okolí sazenic. Byla zbudována nová zařízení k pozorování a k lovu zvěře, a to v lokalitě u Větřáku a na Fojtově cestě na smrku. Taktéž na mnoha mysliveckých zařízeních byly v průběhu roku prováděny nutné opravy a údržba. Na členské schůzi v měsíci prosinci proběhly volby do orgánů MS na další tříleté volební období. Do výboru byli zvoleni: Repta Martin - předseda a jednatel, Frydrych Jaromír - místopředseda, Kramoliš Miroslav - finanční hospodář, ing. Bartoň Jaroslav - myslivecký hospodář. Revizní komisi tvoří p. David Jiří, Rýdl Josef, Palacký Jaromír - předseda RK.
V Hodslavicích dne 16. 1. 2010 Repta Martin - předseda MS Hodslavice
Inzerce


Firma Martin Číp
Hodslavice čp. 501, mob.: 603 465 888


Zateplování fasád rodinných domů:
zajištění materiálů pro zateplování, vyřízení dotací v programu "Zelená úspora".
TRUHLÁŘSTVÍ
MIROSLAV MIKULEC

HODSLAVICE 228, tel. 604 671 921


provádí tyto práce

EXTERIÉR: INTERIÉR:
- pergoly, - plovoucí, masívní podlahy,
- altány, - osazování dveří, oken, parapetů, prahů,
- houpačky, - palubkové obložení, podbití,
- boudy, - schody,
- ploty, - kuchyně,
- a jiné . . . - kolíbky a jiné . . .