Zpravodaj obce Hodslavice - listopad 2009

Zpravodaj obce Hodslavice - listopad 2009
Společenská kronika
Životní jubilea našich občanů v listopadu 2009:

50 let Pavel Hrnčárek, Marie Bartoňová,
55 let Jan Kramoliš,
70 let Anna Tomanová, Miroslav Toman, Ludmila Bartoňová,
80 let František Adam, Božena Lukášová,
90 let Jaroslav Kudělka.
Vítáme narozené dítě do svazku naší obce a přejeme mu mnoho úspěchů v nastávajícím životě.

V září se narodili Jiří Blumenstein, Karel Býma.
V říjnu jsme se rozloučili s p. LudmilouTurkovou, p. Věrou Matalíkovou
Informace obecního úřadu
* V důsledku množících se krádeží na římskokatolickém hřbitově v Hodslavicích se bude zadní brána zamykat v zimním období od 18.00 hodin, v letním období od 21.00 hodin, vždy až do 08.00 hodin.

* Kontejnery na BIO odpad se budou naposledy vyvážet poslední středu v listopadu, tj. 25. 11. 2009.

* Upozorňujeme občany, kteří byli postiženi povodní a budou čerpat DOTACI NA ODSTRANĚNÍ NÁSLEDKŮ POVODNÍ DLE NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 396/2001 Sb. (materiály jste dostali do poštovních schránek), že termín 30. 11. 2009 pro odevzdání žádosti s kvalifikovaným rozpočtem je nutné dodržet.
Nabídka bytu
Informace k problematice k otevření prodejny na dolním konci
Vážený pane starosto,
s odvoláním na naše jednání dne 29. 10. 2009 na Vašem obecním úřadě Vám podávám oficiální stanovisko spotřebního družstva JEDNOTA, se sídlem v Novém Jičíně ve věci dalšího postupu u prodejny 034 v dolní části vaší obce.
Stejně jako řadu objektů v obci Hodslavice postihla dne 24. 06. 2009 ničivá povodeň, také náš objekt prodejny 034, jehož interiér byl totálně zdevastován. Družstvo nepro-dleně započalo s odstraňováním následků včetně vysoušení, do něhož investovalo cca 100 tis. Kč. Do dnešního dne však vlhkost objektu nedovoluje obnovit provoz prodejny i z hygienických důvodů.
Naše práce budou i nadále pokračovat a nynější předpoklad otevření odhadujeme na
konec měsíce dubna roku 2010, pokud nedojde k dalším možným problémům.
Je nám líto, že tím způsobujeme zejména starším občanům komplikace, naší snahou je, abychom problém postižené prodejny vyřešili co nejdříve.
S pozdravem


JEDNOTA, spotřební družstvo
v Novém Jičíně
SKUPINA COOP
Topná sezóna
Před začátkem topného období stojí za připomenutí, že instalovat a užívat lze pouze schválené typy plynových a elektrických spotřebičů i spotřebičů paliv, které jsou napojeny na komíny a kouřovody. U všech spotřebičů je nutné dodržovat návod výrobce nebo pokud původní návod není k dispozici, pak návod technicky funkčně srovnatelného druhu a typu spotřebiče. Je třeba si uvědomit, že odpovědnost za stav komínu a kouřovodu (jako součást domu nebo objektu) nemá kominík, ale vlastník, správce nebo uživatel objektu. Povinnost přísluší konkrétnímu vlastníku nebo správci nebo uživateli objektu podle povinností upravených zákonem nebo smlouvou, musí zejména:
- umožnit kominické firmě řádné čištění a kontrolu komínů, volný a bezpečný přístup ke komínu a jejich čistícím zařízením,
- připravit nádoby z nehořlavého materiálu na ukládání sazí ze sběrací části komíno-vého průduchu,
- odstranit závady komínů a spotřebičů paliv, které byly zjištěny při kontrole, čištění nebo zkoušení komínů,
- zajistit, aby se nepoužívalo komínů a spotřebičů paliv, u nichž byla zjištěna závada bránící bezpečnému užívání, a to až do odstranění této závady,
- zajistit zkoušku komínu před připojením jakéhokoliv spotřebiče paliv ke komínu.
A na co si dát pozor, než začneme topit? Uživatel by měl zkontrolovat, zda je řádně upevněný kouřovod, zda není někde spotřebič nebo kouřovod propálený. Opatrnosti je třeba dbát při vysypávání žhavého popele - popel ukládat do nehořlavých nádob, které jsou neporušené. Topí-li se pevnými palivy, zanesený komín přináší nejen špatné hoření, ale i nebezpečí vznícení sazí. Zvláštní nároky jsou stanoveny u plynových kotlů. U nich je nutná jak čistota komínových průduchů, tak zajištění předepsaného tahu komína. Saze se musí vybírat z komínů od spotřebičů paliv s výkonem nad 50 kW při každém čištění, u ostatních komínů 1 x ročně. Úhradu za čištění komínů, popřípadě za kontrolu jejich stavu platí správce objektu, za zkoušení komínu ten, kdo si tyto práce objednal.
Lhůty pro čištění komínů
Komíny se spotřebiči na tuhá a kapalná paliva:
výkonu do 50 kW...............6 x ročně
výkonu nad 50 kW..............4 x ročně
Komíny se spotřebiči na plynná paliva:
výkonu do 50 kW a jsou-li opatřeny komínovou vložkou............2 x ročně
výkonu do 50 kW a nejsou-li opatřeny komínovou vložkou.........6 x ročně
výkonu nad 50 kW.............4 x ročně
V rekreačních domcích a chatkách pokud nejsou užívány celoročně:
výkonu do 50 kW 1 x ročně (nejlépe před zahájením topného období).
Dostatečnou pozornost je nutné věnovat i skladování tuhých paliv.
Jednotlivé druhy paliv se musí skladovat odděleně, to znamená, že se nesmí mísit. Smísit např. černé a hnědé uhlí, rovněž se nesmí smísit dřevo a uhlí apod. Plochy, na kterých je palivo skladováno, musí být urovnány, vyčištěny, zbaveny porostu a uválcovány, aby se na nich nedržela voda (vhodným povrchem je beton, betonové panely s mezerami vyplněnými pískem nebo tvrdý zemitý podklad). Podkladem nesmí být železitá škvára, jíl, cihlová drť nebo další materiály, které prokazatelně zrychlují proces samovznícení. Samovznícení nepříznivě ovlivňuje vlhkost, proto se musí dbát na to, aby byly prostory pro skladování zajištěny tak, aby do zásob paliva nezatékala voda. Nad uskladněným palivem musí být volný prostor, aby bylo zajištěno odvětrávání. Nenaskladňovat palivo, jež obsahuje vysoké množství vody (vlhké palivo po dešti apod.); počkat na vyschnutí paliva. Skladovat se může pouze úplně vychladlé palivo, je-li teplé, musí se nejdříve rozprostřením v tenké vrstvě ochladit. Bezproblémovou topnou sezónu při dodržování výše uvedených zásad přejí hasiči.
Inzerce
Hledám možnost celoročního garážování pro osobní auto v Hodslavicích. Informace na tel. 777 856 263.
PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ
ŠTÍPANÉ LISTNATÉ TVRDÉ - délky 1m, cena 990,- Kč za 1 prostorový metr
cena je bez dopravy, dopravu možno zajistit

ŠTÍPANÁ POLENA BUKOVÁ - délky 30, 35, 40cm
(jiné délky možno dohodnout)
cena 1 150,- Kč za 1 sypaný prostorový metr
doprava zdarma do 20 km od Zubří při odběru min. 5 sprm

Kontakt: Dřevosklad Zubří tel. 603 802 081


Mendelova střední škola, Nový Jičín,
příspěvková organizace,
Divadelní 4, 741 01 Nový Jičín
www.mendelova-stredni.cz

D E N O T E V Ř E N Ý C H D V E Ř Í

16. 12. 2009 od 9.00 do 17.00 hodin
ve všech částech školy


Součásti školy
¨
Nový Jičín, Tyršova 9
* veřejnosprávní činnost
* informační technologie (původní název: informatika v ekonomice)
* obchodník

Nástavbové studium
* podnikání denní 2-leté
* podnikání večerní 3-leté

Nový Jičín, Divadelní 4
* zdravotnický asistent
* zdravotnické lyceum

Šenov u Nového Jičína, Dukelská 350
* obchodní akademie
* ekonomické lyceum

Přijetí bez přijímacích zkoušek,
na základě prospěchu v 8. a 9. třídě vypočteme průměr
a přijmeme podle pořadí do kapacity oboru.