Zpráva o činnosti mysliveckého sdružení Hodslavice v roce 2008

Zpráva o činnosti mysliveckého sdružení Hodslavice v roce 2008.
K 1. 1. 2008 má MS 10 členů.
Výbor pracuje ve složení:
Repta Martin předseda
Frydrych Jaromír místopředseda
ng. Bartoň Jaroslav myslivecký hospodář
Kramoliš Miroslav finanční hospodář
Revizní komisi tvoří:
Rýdl Josef
Kudělka Karel
Mráz Pavel předseda RK

Stejně jako v uplynulých letech je činnost sdružení zaměřena do dvou oblastí, do oblasti spolkové činnosti a oblasti práce v honitbě. Na úseku spolkové činnosti byl
6. 4. 2008 uspořádán zájezd do Brna na veletrh zemědělské techniky SYLVA REGINA a TECHAGRO. 25. 4. 2008 se z iniciativy MS Hodslavice konalo setkání zástupců MS a zástupců akciové společnosti Starojicko, na kterém byla podepsána dohoda o vzájemné spolupráci mezi těmito subjekty. U příležitosti dne obce konané dne 30. 5. 2008 jsme se podíleli na zajištění občerstvení na prostranství před obecním úřadem. Stejně tak při II. ročníku memoriálu Jardy Mikuláka - v soutěži loveckých psů v norování na umělé noře na Čerťáku jsme zajišťovali občerstvení a vítězného vůdce psa jsme odměnili I. cenou. Na členské schůzi 5. 9. 2008 byl přijat nový provozní řád stanovující vnitřní předpisy pro činnost našeho sdružení, do kterého bylo zapracováno mnoho nových ustanovení. V měsíci listopadu jsme v sále charity uspořádali hubertský večer s bohatou tombolou a zvěřinovými specialitami.
Na úseku činnosti zlepšování přírodních podmínek v honitbě Hodslavice provedli členové MS ve spolupráci OU Hodslavice likvidaci invazivní byliny křídlatky postřikem herbicidem Roundup. 17. 3. 2008 byla ve spolupráci s komisí životního prostředí při OU a s žáky ZŠ Hodslavice provedena očista okolí obce sběrem plastů a likvidaci černých skládek. Stejně jako v předcházejících letech jsme oseli pastevní políčka plodinami vhodnými pro zvěř. Celkový počet políček, které zemědělsky obhospodařujeme je deset se souhrnnou výměrou 12 000 m2. Náklady na provoz políček částečně kryjí dotace z KÚ Ostrava, které nám byly i v roce 2008 schváleny. Taktéž za pomoci dotací jsme nainstalovali v honitbě dvě umělé betonové nory k tlumení zvěře škodící v myslivosti -zvláště lišek. Po dlouhé době se myslivci rozhodli k vlastnímu umělému odchovu bažantních kuřat. Kuřata byla zakoupena ve věku jednoho dne v bažantnici Šilheřovice a do věku pěti týdnů chována pod kvočnami domácích slepic, následně z větší části vypuštěna do honitby. Zbytek kuřat byl vypuštěn ve věku deseti týdnů a na těchto se již projevila velká míra domestifikace a tato často navštěvovala prostory obce. Celkově bylo do honitby vypuštěno 80 ks bažantí zvěře. V jarních měsících jsme pokračovali ve výsadbě trvalého remízku u "Lacinova léska". S provedenou výsadbou souviselo i prováděné vyžínání buřeně v okolí sazenic a nátěr sazenic proti zvěři na začátku zimního období. V průběhu podzimu byly v různých částech honitby zbudovány čtyři nové krmelce pro srnčí a zaječí zvěř. Samozřejmostí byly v průběhu roku opravy mysliveckých zařízení (krmelce, zásypy, posedy apod.), zvláště těch poškozených po vichřici v jarním období roku.
I v roce 2008 stejně jako v roce předcházejícím byl za pomoci dotace z PROGRAMU PÉČE O KRAJINU 2008, financovaného MŽP ČR, realizován projekt - tentokráte obnovy Zahradníkovy cesty a výsadby stromové a keřové aleje. Do výsadby keřů na této cestě byli zapojeni i žáci ZŠ Hodslavice.
I v roce 2008 nebyl z důvodu nízkých stavů v honitbě prováděn odlov zvěře drobné. V honitbě se ve větší míře začala objevovat zvěř černá - divoká prasata. Dokladem toho byl i odlov černé zvěře v počtu 7 ks.

Za MS Hodslavice : Repta Martin, předseda MS