Slavičín-střed - úprava prostoru před Radnicí

Zastupitelstvo města Slavičín na svém jednání dne 27. června 2007 usnesením č. V/6/2007 schválilo přípravu projektových záměrů na léta 2008-2010. Součástí těchto záměrů je i projekt na úpravu prostoru před Radnicí, který bude následovat po asanaci budovy čp. 254.
Hlavním cílem projektu je úprava veřejného prostranství vedoucí ke zvýšení bezpečnosti chodců, vytvoření nových parkovacích míst a změna celkového pohledu na Radnici. Projekt bychom chtěli uplatnit v rámci Regionálního operačního programu (ROP) a tím zajistit jeho financování z dotačních prostředků Evropské unie ve výši až 85 %.

Proto si dovolujeme předložit 5 variantních architektonických návrhů řešení prostoru před Radnicí.

Každý občan má možnost podat své náměty a připomínky do přiložené schránky, a to až do 21. dubna 2008 anebo je zaslat v elektronické podobě na adresu organizacni@mesto-slavicin.cz.

Po ukončení připomínkování budou připomínky vyhodnoceny a bude zpracována finální verze studie, která bude předložena ke schválení v orgánech města. Následně bude zpracována potřebná dokumentace a vyřízeno stavební povolení pro podání žádosti o dotaci na základě výzvy ROP, která bude vyhlášena pravděpodobně ke konci roku 2008.
Návrhy 1 - 5:

Návrh 5

Návrh 4

Návrh 3

Návrh 2

Návrh 1