Zastupitelstvo města Slavičín schválilo rozpočet

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 27. února 2008 schválilo rozpočet města Slavičín na rok 2008.
celkové příjmy ............... 78 630 tis. Kč,
výdaje ...................... 68 551 tis. Kč,
saldo příjmů a výdajů... +10 079 tis. Kč
s tím, že splátky úvěrů a půjček ve výši 14 360 tis. Kč budou hrazeny z kladného salda 10 079 tis. Kč a zůstatků prostředků na účtech ve výši 4 281 tis. Kč.
Po pokrytí mandatorních výdajů, nákladů na splátky úvěrů ve výši 14 360 tis. Kč, dofinancování jmenovitých výdajů z roku 2007 a vyčlenění finančních prostředků pro místní části byly volné finanční prostředky rozděleny na část, která bude sloužit na spolufinancování projektů, u nichž žádáme o dotaci z fondů EU (3 670 tis. Kč), a na část, která bude řešit provádění nových investic a oprav a údržby nemovitého majetku města (5 350 tis. Kč).

Jelikož o projektech do fondů EU jsme hovořili již vícekrát, zaměřím se na akce, které budou financovány bez použití dotací. Jsem rád, že zastupitelstvo města přijalo návrh na rekonstrukci ulice Luhačovská. Celkem je v rozpočtu města na opravu komunikace (obrubníky), výstavbu parkovací plochy mezi domem čp. 250 a mostem u ulice Sedlářská a opravu chodníku od tohoto mostu směrem na Luhačovice vyčleněna celková částka 1 940 tis. Kč. Věřme, že v závěru tohoto roku budeme moci konstatovat, že i tento vjezd do Slavičína je důstojnou částí města.

S úmyslem zlepšit vzhled a zejména zvýšit bezpečnost dopravy a chodců byla do rozpočtu zahrnuta i částka ve výši 70 tis. Kč na směrovou úpravu vjezdu do Nevšové, kde bude stavebními úpravami zabráněno stání vozidel v těsné blízkosti komunikace. Další finanční prostředky (400 tis. Kč) byly i v letošním roce vyčleněny na opravu místních komunikací v Nevšové. Která část to bude, je v kompetenci a dalších finančních možnostech Osadního výboru Nevšová. Své finanční prostředky mají k dispozici samozřejmě i Osadní výbory Hrádek a Divnice a je na nich, kterou ze svých priorit budou v letošním roce realizovat. V Divnicích by to měla být zejména oprava cesty Na Závodí a nadstřešení buňky u hřiště, v Hrádku pak pokračování v rekonstrukci veřejného osvětlení, vybudování chodníku na divnické křižovatce a další opravy chodníků.

Nákladem převyšujícím 500 tis. Kč bude pokračovat výměna oken v mateřských školách ve čtvrtích Vlára a Malé Pole. Na rekonstrukci čisticího zařízení na koupališti bylo vyčleněno 350 tis. Kč, na opravu chodníku v ulici K Hájenkám pak 250 tis. Kč. Nově vystavěn by měl být chodník v ulici L. Výducha (270 tis. Kč).

Bude realizováno také rozšíření veřejného osvětlení, a to u Základní školy Malé Pole (96 tis. Kč) a další světelné body přibudou v nové části hřbitova (95 tis. Kč). U Základní školy Vlára pak bude nákladem 198 tis. Kč upraveno veřejné prostranství a řešena plocha pro parkování automobilů.
Nákladem 400 tis. Kč bude provedena částečná rekonstrukce sociálního zařízení a oprava elektroinstalace v budově Radnice. Částku 120 tis. Kč město investuje do stavebních úprav v areálu městského muzea, 100 tis. Kč pak do instalace elektrických rozvaděčů na Horním náměstí. Částečnou opravou projde také dřevěná lávka naproti Alfamarketu (100 tis. Kč) a v Army parku bude upravena plocha pro potřeby jednotek Sboru dobrovolných hasičů (50 tis. Kč).

V letošním roce bude také opravena střecha fotbalové tribuny, budou provedeny nátěry železných konstrukcí a dokončena oprava šaten (cca 500 tis. Kč). Další finanční prostředky budou věnovány do údržby bytového a nebytového fondu města.
Tolik tedy ve stručnosti k rozhodnutí zastupitelstva města o stanovení investičních priorit v roce 2008. Rád bych touto cestou poděkoval členům zastupitelstva města a všem, kteří svým racionálním přístupem přispěli k sestavení rozpočtu na rok 2008. Schválený rozpočet reflektuje momentální ekonomickou sílu města i rozpočtový výhled na léta následující a napomáhá tak k vytvoření podmínek pro racionální hospodaření s finančními prostředky města.

Ing. Jaroslav Končický, starosta