Projekt Obnova Fojtovy cesty a výsadba stromové aleje.

V průběhu měsíce října 2007 proběhla realizace projektu obnovy tzv. Fojtovy cesty a výsadby stromové aleje. Celou akci provedli členové mysliveckého sdružení Hodslavice.
Myslivecké sdružení Hodslavice, již řadu let provádí práce na zlepšení přírodních podmínek na katastru obce Hodslavice, který tvoří honitbu Hodslavice. Každoročně je prováděna výsadba remízků, obnova původních mezí a jejich výsadba, byly založeny a jsou pravidelně udržovány políčka s potravou pro zvěř.
V letošním roce jsme se rozhodli pro obnovu části tzv. Fojtovy cesty. Jedná se o jednu ze starých sedláckých cest, kterými byl dříve katastr naší obce protkán. Většina z nich byla zničena pří zemědělské velkovýrobě v 70 až 80 létech minulého století. V měsíci březnu 2007 jsme zpracovali projekt a po projednání s majiteli předmětné parcely bylo zažádáno o zařazení projektu do dotačního programu PROGRAM PÉČE O KRAJINU 2007, který je financován ministerstvem životního prostředí ČR.
Hodslavice alej 1
V roce 2007 byly realizovány tyto práce: geometrické zaměření
parcely,provedení terénech úprav zahrnutím rýh po přejezdech zemědělské techniky,provedení výsadby 50 ks vzrostlých stromků
dřevin lípa,dub,javor,habr buk a jejich ochrana proti zvěři a povětrnostním vlivům.
Hodslavice alej - díry
Dále byla provedena výsadba 500 ks keřů
druhů ptačí zob,svída krvavá,trnka polní,hloh obecný a líska obecná
a taktéž jejich ochrana proti zvěři.V následujícím roce bude provedeno
zbudování posezení pro pěší a instalace informační cedule s informacemi o obci,kulturních památkách na jejím katastru a informacemi o provedeném projektu.V dalších létech bude prováděna ochrana sazenic keřů proti buřeni a zvěři,popřípadě údržba a dosadba stromků.
Hodslavice alej - skupina sázení
Cílem realizované akce je propojení dvou významných památek na našem katastru, kterými jsou Fojtova stodola a památný strom Lípa u Fojtového léska,což je nejmohutnější strom na katastru obce Hodslavice s obvodem kmene 5,3 m.Dalšími z cílů je zlepšení ekologické stability území,zlepšení odtokových podmínek v půdě,zlepšení životních podmínek rostlinných a živočišných společenstev,snížení vodní a větrné eroze,obnova venkovského rázu krajiny a v neposlední řadě zlepšení podmínek aktivního pobytu návštěvníků přírody.
Hodslavice alej - sázení 1
Poděkování za pomoc při uskutečnění této akce patří pí. ing. Marii
Ježkové za rychlé provedení zaměření parcely a pracovníkům OU Hodslavice za vyžatí trávy na předmětném úseku cesty.
Zvláštní poděkování patří panu Jindrovi Kudělkovi a jeho synu
Honzovi za nenahraditelnou a rychlou pomoc při zemních pracech a taktéž všem členům MS Hodslavice,kteří při prácech na zvládnutí celé akce odpracovali bezmála 300 hodin
Hodslavice alej skupina dobrá
Hodslavice alej - hotovo
MS Hodslavice mělo zpracováno na letošní rok ještě jeden projekt ,který uvažoval s provedením údržby památného stromu Lípa u Fojtového léska. Tento však byl pro nedostatek finančních prostředků MŽP zamítnut.
Dotační titul Program péče o krajinu by mněl běžet i v následujícím roce a snahou MS Hodslavice bude za jeho přispění realizovat další akce na zlepšení životního prostředí na katastru naší obce.

Za MS Hodslavice:
Repta Martin - předseda MS
Hodslavice alej - hotovo