Před 10 lety vznikla ve Slavičíně Nadace Jana Pivečky

Nadace Jana Pivečky oslavila 27.listopadu 2006 desáté výročí založení. Při této příležitosti bychom rádi nejenom zveřejnili některé výsledky její práce, ale také připomenuli pohnutky, které pana Jana Pivečku k založení nadace vedly. Považujeme to za stejně důležité jako vyčíslení celkového objemu rozdělených prostředků nebo počtu podpořených projektů. Počin pana Pivečky může být inspirací pro všechny, kdo se stejně jako on hlásí k myšlence, že štěstí člověka může spočívat i ve schopnosti pomáhat druhým. Jan Pivečka, podnikatel a nezávislý poradce pro obuvnický průmysl, se v roce 1990 vrátil po 44letém pobytu v zahraničí do rodné vlasti. Už jeho první setkání se studenty VUT při jeho první cestě do tehdejšího Československa ho přimělo uvažovat o tom, jak pomoci motivovat mladé lidi, podpořit je a umožnit jim získat zahraniční zkušenosti. Jan Pivečka krátce poté v dopise ministrovi průmyslu ČSFR Vladimíru Dlouhému navrhl, že bude-li mu vrácena obuvnická továrna ve Slavičíně, která patřila Pivečkově rodině před rokem 1948, založí nadaci, která bude podporovat mladé lidi v Československu a bude financována ze zisku této továrny. Privatizační a restituční politika v ČR však nebyla příznivá a Jan Pivečka po zdlouhavých jednáních obdržel pouze nepatrné množství akcií tohoto podniku bez šance na ovlivnění jeho chodu. To mu však nezabránilo uskutečnit ideu vzniku nadace. Založil ji s omezenými prostředky a zpočátku ji financoval z peněz, které vydělával svou poradenskou činností v zahraničí. V roce 1999 o založení nadace píše:
"Nabídka, týkající se založení nadace učiněná panu ministrovi Dlouhému na začátku devadesátých let, byla míněna vážně a i když se nedala realizovat, stále platila. K tomuto dobrému úmyslu se přidalo rozhořčení nad neutěšenou situací způsobenou chováním určitých skupin a nad tím co následovalo. Podporoval jsem již "žabaře", ekology, ekonoma při studiu v Anglii, studenty na školách, designéry obuvi a další. Byl jsem si vědom, že je velmi důležité ukázat mladým lidem již na školách, že o ně někdo projevuje zájem. Snažil jsem se jim dát motivaci organizováním soutěží. Učit je pracovat i mimo školu, dokázat vyhrávat a nezoufat při prohře. Když jsem si uvědomil, že akce se rozrůstají jak houby po dešti, bez plánu a cíle, rozhodl jsem se v 1996 s přáteli, kterých jsem si vážil, realizovat založení nadace z vlastních omezených prostředků. Nepovažoval jsem tehdy ještě finanční vybavení nadace za důležité. Hlavní činnost spočívala v motivaci mladých lidí a stačilo najít si čas a jít dobrým příkladem. Situace se však změnila, jakmile jsme začali s realizací náročnějších projektů jako byla například obnova lesoparku. Také náš plán rekonstrukce historické valašské dřevěnice se bez cizí finanční podpory nedal uskutečnit. Nejsme nadace, do které vložil bohatý člověk část svého majetku, pro který neměl využití nebo které bylo odkázáno dědictví slavného muže. Majetek Pivečkovy rodiny byl ztracen jednou zestátněním a podruhé privatizací. Po Sametové revoluci se "poctivým řemeslem ševcovským" velký majetek nahromadit nedal. Původní dobrý úmysl použít restituovaný majetek pro činnost nadace se tedy nedal uskutečnit. Nevadí mně to, poněvadž hodnotu nadace nevidím v tom, jaký majetek se jí podaří nahromadit, nýbrž kolika lidem v nouzi dokáže pomoci a kolik mladých lidí motivuje a získá pro práci na zdravé občanské společnosti. Pro naši nadaci je důležité, zda se nám podaří uskutečnit co jsme si předsevzali. Nehledáme projekty, kam investovat, nýbrž máme mnoho akcí v procesu realizace a hledáme jen spolupracovníky, které naše aktivity osloví a kteří nám pomohou tyto akce dělat o něco lépe, než nám to naše prostředky dovolují. Otec mne vychoval, že nesmím nikdy pracovat jen pro peníze. Práce musí bavit, mít cíl a musí sloužit druhým a přinášet uspokojení. V tomto duchu jsem žil svůj život a v tomto duchu jsem založil Nadaci Jana Pivečky."

Činnost nadace se postupem času vyprofilovala hlavně do tří oblastí a to: podpora výchovy a vzdělávání, podpora vytváření zdravé občanské společnosti a podpora ekologických aktivit. Dlouhodobě spolupracujeme s více než 30 školami ve Zlínském kraji, s dětskými domovy, Fondem ohrožených dětí a mnoha dalšími organizacemi. Každoročně realizujeme 15 - 20 vlastních projektů, jejichž celková hodnota se pohybuje v řádech milionů korun (blíže na www.pivecka.cz) a pomáháme formou nadačních příspěvků financovat projekty dalších neziskových organizací i jednotlivců ve Zlínském kraji. Za 10 let existence nadace jsme takto podpořili cca 150 projektů v celkovém objemu 1,9 milionu Kč. Mnohé z výše uvedeného bychom nemohli uskutečnit bez finanční pomoci dárců. Této pomoci si velmi ceníme a vážíme a zavazuje nás pracovat tak, abychom důvěru těch, kdo nám svěřují své peníze, nezklamali. Děkujeme všem firmám i jednotlivcům ze Slavičína a okolí, kteří nám pomáhají financovat naše projekty i projekty třetích osob, Městu Slavičín a všem partnerům a dobrovolníkům, bez kterých si naši práci rovněž nedokážeme představit.

Nabízíme také radu a pomoc všem, kteří by se chtěli podílet na podpoře "dobrých věcí" ve svém okolí a neví jak na to. Máme bohaté zkušenosti jak s realizací projektů tak s podporou třetích osob a můžeme případně pomoc zprostředkovat nebo ji administrativně zastřešit. Těšíme se na spolupráci se všemi, pro koho může být Nadace Jana Pivečky partnerem a kdo ji bude považovat za hodnou spolupráce či podpory.

Bc. Božena Filáková
ředitelka NJP