Přírodní rezervace Kutaný [ Přírodní rezervace ]

Základní údaje: Prales Kutaný je tvořen jedlobukovým porostem v horní pramenné části údolí Dinotice na členintém uzávěru doliny s jižní až jihozápadní expozicí 0,6 km východně od Vsackého Cábu (841 m) a 200 m jihovýchodně od horské chaty Cáb ve Vsetínských vrších. Nachází se v nadmořské výšce 610-765 m a spadá do I. zóny CHKO Beskydy v katastrálním území Halenkov. Vyhlášení: výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1969 o vyhlášení státní přírodní rezervace Kutaný v okrese Vsetín. Výměra: 14,93 ha.

Motiv ochrany: Zbytek přirozené karpatské jedlobučiny pralesovitého charakteru typické pro horský stupeň Západních Karpat, významné hnízdiště ptactva.

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad je tvořen pískovci ráztockých vrstev (svrchní křída, paleocén) soláňského souvrství a jílovci, arkózovitými a drobovými pískovci belovežského souvrství (paleocén, eocén) račanské jednotky magurského flyše. Půdním typem jsou kambizemě typické.

Botanika: V rezervaci je zastoupena typická flóra horské jedlobučiny. Stromové patro tvoří převážně buk lesní (Fagus sylvatica), javor klen (Acer pseudoplatanus), méně jedle bělokorá (Abies alba). Bylinné patro tvoří porosty květnatých bučin svazu Dentario enneaphylli - Fagetum. Typickými druhy jsou kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), šalvěj lepkavá (Salvia glutinosa), pryšec mandloňovitý (Tithymalus amygdaloides), mařinka vonná (Galium odoratum), starček Fuchsův (Senecio ovatus), válečka lesní (Brachypodium sylvaticum), ze vzácnějších druhů se vyskytuje např. vranec jedlový (Huperzia selago).

V pralese Kutaný byla podrobněji zkoumána bohatá mykoflóra, bylo zde zjištěno 191 druhů makroskopiských hub. Kromě běžných druhů se zde vyskytuje i množství druhů vzácných, např. korálovec jedlový (Hericium flagellum), korálovec bukový (Hericium clathroides) a šindelovník severský (Climacodon septentrionalis), ze vzácnějších dřevokazných hub např. bělochoroš modravý, bělochoroš nazelenalý, bránovitec jedový, outlovka Höhnelova, ostnateček okrový, pórnatka obecná, ostnovitec křehký, trsnatec obrovský, dřevokaz kožový a hlíva dubová. Z drobných hub zde bylo nalezeno 11 druhů helmovek, např. velmi vzácná helmovka šafránová, helmovka kapradinová, helmovka deskovitá a helmovka zefírová. Z dalších vzácnějších druhů hub se zde vyskytují zrnivka žraločí, zrnivka osinková, vláknice pavučinatá, penízovka drobnovýtrusná, cystidovka rybovonná, kyj jazýčkovitý, kyjanka červíková, kuřátko hřebenité, z vřeckatých hub morušovka bradavčitá, terčenka popelavá, rosoloklihatka čirá (Neobulgaria pura), řasnatka hnědá a dřevnatka parohatá, z mykorhizních druhů např. holubinka lepkavá, ryzec játrohnědý, ryzec světlý a ryzec zelený, z hřibovitých druhů hřib nachovýtrusný, z břichatkovitých pýchavka palicovitá a pýchavka ježatá. U chaty pod Cábem byla nalezena také vzácná pýchavka obrovská.

Zoologie: Byl zde proveden podrobnější výzkum některých skupin bezobratlých, ptáků a drobných zemních savců. Z obojživelníků se vyskytuje mlok skvrnitý (Salamandra salamandra). Během výzkumu avifauny v letech 1981 - 1989 zde bylo zjištěno na 50 druhů ptáků, z toho 33 druhů hnízdích. Nejhojnějšími hnízdícími druhy jsou pěnkava obecná (Fringilla coelebs), červenka obecná (Erithacus rubecula), sýkora koňadra (Parus major), sýkora úhelníček (Parus ater), brhlík lesní (Sitta europaea), budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) a lejsek malý (Ficedula parva), ze vzácnějších druhů holub doupňák (Columba oenas), strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos), strakapoud malý (Dendrocopos minor), datel černý (Dryocopus martius), lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) a lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca). Typickými druhy savců jsou veverka obecná, kuna lesní (Martes martes), liška obecná (Vulpes vulpes) a srnec obecný. Území je součástí areálu rysa ostrovida (Lynx lynx).

Lesnictví: Věk nejstarších stromů je kolem 180 let. Lesní porost je ponechán přirozenému vývoji.

Management, ohrožení, návrhy opatření: Péče o zvláště chráněné území se soustřeďuje zejména na ochranu přirozeného zmlazení jedle bělokoré před okusem spárkatou zvěří. Území je ohrožováno zvýšeným turistickým ruchem. Podél okraje PR Kutaný vede turistická značená cesta z Halenkova na chatu pod Vsackým Cábem, která se nachází 200 m nad horním okrajem rezervace. Zde také končí lyžařský svah s vlekem. K chatě vede kvalitní asfaltová komunikace z Dušné, vjezd je povolen jen návštěvníkům chaty.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz
Typ záznamu: Přírodní rezervace
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 08.03.2010 v 09:56 hodin