Poplatek za psa r. 2013

Oznámení obecního úřadu
Poplatek za psa na rok 2013 dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2004, o místních poplatcích je splatný do 15.3.2013. Poplatku podléhá držení psa staršího tří měsíců. Poplatník je povinen ohlásit ohlásit písemně, nebo ústně na obecním úřadě vznik své poplatkové povinnosti, tj. dovršení tří měsíců stáří psa nebo započetí držení psa staršího. Stejným způsobem je poplatník povinen ohlásit zánik své poplatkové povinnosti.
Sazba poplatku za kalendářní rok:
a) za psa.............................100 Kč
b) za druhého psa ..............300 Kč
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, sirotčího, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu..............................50 Kč
d) za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba uvedená v písm. c) ....150 Kč
Platby provádějte v pokladně obecního úřadu, nebo zasláním na účet obce
č. 1771539359/0800, kde variabilní symbol je 1341xxx, kde xxx - nahraďte číslem popisným Vašeho domu. Složenky nebudou rozesílány !!!
VČAS NEZAPLACENÉ POPLATKY NEBO JEJICH ČÁST MŮŽE OBEC ZVÝŠIT AŽ NA TROJNÁSOBEK !!!