Historie lékáren v Šumperku [ Historie (archivní dokument) ]

První šumperská lékárna byla založena už v roce 1687 jako jedna z prvních na severní Moravě a ve Slezsku (před ní tu existovala jen lékárna v Krnově). Jak uvádí J. S. Novák ve svém článku v Lékárnických listech 1932, byla založena řádovým lékárníkem Albertem Mitrovským a umístěna v bývalém dominikánském klášteře. V r. 1717 složil nejmenovaný šumperský lékárník úřední slib, avšak úřední zpráva z tehdejší doby o něm říká, že pro tělesnou slabost, slepotu a vysoký věk není s to řádně provozovat lékárenskou živnost, stojatky že má prázdné aneb s bezcennými léky. Není tedy divu, že trpěl konkurencí PhMr. et Med.Dr. Josefa Polzera, který se usadil v Šumperku v r. 1729 a zřídil si domácí lékárnu. Po smrti starého lékárníka zažádal si Dr. Polzer o lékárenskou koncesi, ale šumperská městská rada jeho žádost zamítla, protože o lékárnu měl zájem i šumperský rodák, aprobovaný lékárník Josef Madreni. Dr. Polzer sliboval, že lékárnu dobře zařídí, že odkoupí zařízení staré lékárny a dokonce že bude dávat léky chudým občanům zdarma. Správa města však trvala na tom, aby lékárnu obdržel místní rodák. Madreni nakonec svou žádost odvolal, klášterní lékárna zanikla a její zařízení převzal Dr. Polzer.

O zřízení druhé lékárny v Šumperku píše šumperský kronikář Fr. Harrer ve své knize Geschichte der Stadt Mähr. Schönberg a pak ještě v nedokončené studii o dějinách nejstarších domů v Šumperku. Tato druhá šumperská lékárna - zv. U orla - byla založena r.1745 a umístěna v budově č. p. 80 na býv. Tržním náměstí, Harrer udává, že tento měštanský dům s právem várečným a právem čepovati víno kupuje r. 1745 Carolina Polzerová, matka Dr. Polzera, který v něm pak od r. 1745 provozuje lékärenskou koncesi.

Dr. Polzer zemřel r. 1773 a odkázal lékárnu své manželce a synu Josefovi. Polzer mladší přejímá po svém otci lékárenskou živnost, ale umírá již r, 1778 a odkazuje lékárnu své manželce Anně Barboře. Ta se r. 1781 vdává znovu za lékárníka Gottfrieda Wolfa, kterému postupuje měšťanský dům za 3.000 zl., a právo várečné, které spočívalo na realitě od založení města, mu prodává za 1.000 zl.

V r. 1788 Anna Barbora Polzerová ovdověla podruhé a opětně přejímá dům
s lékárenskou živností do svého majetku. Pak vede až do r. 1792 lékárnu sama. Téhož roku přichází na lékárnu provisor Jan Sarkander Paul. J. S. Paul 14. února 1800 kupuje dům i s lékárnou, s právem várečným a právem čepovati víno za obnos 10.000 zl. Rod Paulů drží pak. lékárnu plných 109 let, až do r.1909.

Paulovi se dařilo na lékárně dobře, protože po zániku klášterní lékárny byla jedinou lékárnou ve městě. Během doby se sice několik aprobovaných lékárníků hlásilo o druhou lékárenskou koncesi ve městě, ale Paulové, kteří bývali členy městské rady a dokonce i purkmistry, dovedli vždy přesvědčit městskou radu, že jedna lékárna pro Šumperk a okolí stačí. Odmítnutí kandidáti, např. r. 1835 magistr Vincenc Vidimský z Dobříše a Daniel Barfuss z Olomouce, si stěžovali, stížnosti byly sice projednány, ale bez výsledku, druhý lékárník se ještě dlouho ve městě neobjevil.

Posledním lékárníkem z rodu Paulů na lékárně U orla byl Josef Paul, který provozoval lékárenskou živnost v letech 1867-1909. V letech 1897-1909 byla lékárna pro nemoc majitele pronajata, od r. 1897 PhMr. G. Meesovi a od r. 1902 PhMr. Fr. Schnobelovi, který ji po posledním Paulovi koupil. Schnobel zemřel r. 1919 a lékárna byla pak až do r. 1935 vedena Schnobelovými dědici. V r. 1927 si lékárnu pronajal Bruno Brunschlik, který ji pak koupil od Schnobelovy dcery. Brunschlik byl exponovaným nacistou a proto už před osvobozením v r. 1945 ze Šumperka uprchl.

Po květnu 1945 převzala býv.lékárnu U orla PhMr. Marie Zdráhalová Fimbingerová, po ní PhMr. Vojtěch Svršek a na jaře 1946 PhMr. Jan Škarda, který ji vedl až do r. 1959, kdy tato lékárna byla zrušena a na jejím místě zřízena prodejna zdravotnických potřeb.

Lékárnu U černého medvěda, nynější okresní lékárnu v Šumperku, založil v r. 1874 PhMr. Eduard Hackl, který předtím čtyři roky působil na lékárně v Libině. Hackl se stal brzo známý svými pokrokovými názory, že zdravotnictví není obchod a že státní správa je povinna zřizovat a udržovat lékárny sama. Svůj návrh, který uveřejnil v tisku a poslal i na nejvyšší úřední místa, rozdělil do šesti bodů:
1. Veškeří zdravotničtí pracovníci budou státními zaměstnanci, které stát platí a penzionuje.
2. Každý nemocný státní příslušník bude mít nárok na bezplatné lékařské ošetření.
3. Všechny lékárny vykoupí stát a stanou se státním majetkem.
4. V každé provincii bude zřízena jedna nebo více lékáren, které dostanou potřebné léky z ústřední lékárny ve Vídni.
5. Výkup lékáren bude proveden vydáním vyvazovacích obligací, které budou vydány majitelům lékáren.
6. Ke krytí výdajů spojených se zestátněním zdravotnictví se vypíše zvláštní všeobecná zdravotnická daň.

Ačkoliv Hackl nebyl první, který požadoval zestátnění zdravotnictví, vzbudily jeho návrhy značný ohlas. Hackl byl nazýván. "rudým lékárníkem", byl pranýřován a zesměšňován. Když viděl, že nenajde pochopení, prodává v r.1893 svou lékárnu PhMr. Johannu Rebitschkovi a odchází do ústraní. Zemřel r. 1913.

Posledním soukromým majitelem lékárny U černého medvěda byl PhMr. a MUDr. Rudolf Ehrlich, který ji vedl od r. 1919 do r. 1945. Po osvobození byl správcem lékárny PhMr. Michal Korger a po znárodnění r. 1950 stojí v čele nynější okresní lékárny RNDr. a PhMr. Helena Šimková. V r. 1968 byla dokončena rozsáhlá přestavba a modernizace této lékárny.

V době předmnichovské republiky se ucházeli o další, v pořadí již čtvrtou lékárnu v Šumperku mnozí čeští magistři, kteří počítali s českou menšinou a s českým okolím města. Ale tehdejší německé vedení na radnici dělalo vše, aby se český lékárník v Šumperku neusadil. Pro českou lékárnu dlouho nebylo ve městě místo. Až r. 1924 PhMr. Ant. Otevřel získal koupí Movschenův dům na dnešní Komenského ulici a umístil v něm českou, tzv. Krajinskou lékárnu. Ještě před Mnichovem v této lékárně působili PhMr. Jan Straškraba a PhMr. Miloslav Borka, za okupace pak německý lékárník PhMr. Fiedler. Po osvobození byla správkyní této lékárny PhMr. Marie Fimbingerová, po ní PhMr. Jan Buchar. Nyní stojí v jejím čele PhMr. Bedřich Merlíček.

Pátá lékárna v Šumperku vznikla v roce 1959 osamostatněním lékárny v nemocnici. Tuto lékárnu vede RNDr. a PhMr. Jiří Hampl.

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: Jana Holáňová (Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR) org. 49, 12.08.2003 v 12:39 hodin