Hasiči [ Hasiči ]

Historie a současnost

Slezské hasičstvo mělo svůj počátek založení hasičského spolku v hlavním městě vévodství slezského
v Opavě roku 1861. Zakládání dalších spolků ve městech a vesnicích se pak rychle šířilo, takže v roce 1887 jich bylo již 128. Všechny tyto spolky patřily do moravskoslezského hasičského svazu. Do okresního svazu Odry - Vítkov patřilo 15 hasičských sborů. V roce 1895 se ustanovil samostatný okresní svaz hasičstva Odry. Město Odry bylo tehdy soudním okresem, patřilo k němu tehdy 15 dobrovolných hasičských sborů, mezi nimiž hasičský sbor Jakubčovice n/O., který byl založen 12. srpna 1895. Byl to německý sbor dobrovolných hasičů, "Freiwilligen Feverwehr Jogsdorf", jehož členská základna čítala průměrně 31 členů. Velitelem byl dlouhá léta Reich Anton. SDH Jakubčovice měl dechovou kapelu, kapelníkem byl Kasper Josef.

Ve zbrojnici měli dostatek hadic, proudnic, háky, žebře, ruční čtyřkolovou stříkačku, se kterou se
k požáru jezdilo koňmo. V roce 1938, byla okresem zakoupena motorová stříkačka zn. DKW, která sloužila po válce i našemu SDH až do roku 1956. Na zajišťování výzbroje a výstroje pro hasiče se podílely firmy Teltschik, kamenolom, továrna na knoflíky a fa Kasper.

Za války byla zajišťována požární ochrana z řad hasičů a občanů, kteří nebyli odvedeni na vojnu.
V té době podléhalo hasičstvo německému policejnímu aparátu.

Po skončení druhé světové války bylo německé obyvatelstvo z tak zvaného pohraničí odsunuto do Německa. Přistěhovali se noví lidé z vnitrozemí, Valašska, Slovenska a okolních vesnic Spálov, Luboměř, Jindřichov.

Mnozí z nich už byli ve svých obcích členy českých hasičských sborů, cítili potřebu založit hasičský sbor
v Jakubčovicích, který byl ustanoven v polovině července roku 1945. Mezi zakládajícími členy byl hlavní iniciátor a pak dlouholetý starosta (předseda) p. František Farda.

V roce 1949 jsme byli připojeni z okresu Opava do okresu Vítkov.

V roce 1951 v listopadu byla zabudována na zbrojnici požární siréna, v roce 1956 byl ustaven okrsek Jakubčovice nad Odrou, pod který patřilo 11 hasičských sborů. V tomto roce obec obdržela z prostedků ONV motorovou stříkačku PS 8.

V roce 1959 byla obec Jakubčovice, hasiči při územní reorganizaci převedeni do okresu Nový Jičín.
V tomto roce byl ustaven kolektiv mladých požárníků, z něhož vyrůstali noví členové sboru dobrovolných hasičů.

V roce 1969 byla postavena na zbrojnici věž na sušení hadic, v roce 1975 byla provedena oprava zbrojnice, v roce 1981 byla hasičům přidělena motorová stříkačka PPS 12R, v roce 1985 bylo hasičům zakoupeno vozidlo "Robur", které bylo upraveno pro požární účely. Při oslavách 100. výročí založení hasičského sboru 12. 8. 1995, se uskutečnila soutěž hasičských sborů pod záštitou starosty obce "O cenu starosty obce", která se v letošním roce koná již po sedmé.

Při povodni v r. 1997 se hasiči zúčastňovali záchranných prací, po celý týden konali nepřetržitě službu. 16 členů dostalo poděkování a plakety okresního svazu ČMS za pomoc a obětavost při těchto pracích.

Ve dnech 12.-14. 9. 1998 odjelo družstvo hasičů na družební zájezd do Německa na pozvání hasičů ASLINGU, zúčastnilo se tam jejich požární soutěže a získalo velký obdiv. Dobře reprezentovali naši obec, hasiče a celou naší vlast.

18. července 1999 při oslavě obecních hodů, dostali hasiči darem sochu "Svatého Floriána" patrona hasičů, jež byla vysvěcena a umístěna na průčelí budovy zbrojnice za velké účasti spoluobčanů. Přítomen byl i řezbář této sochy p.Beneš z Loštic.

Sbor dobrovolných hasičů má za sebou dlouhý a složitý vývoj. Proži úspěch a zklamání. I když za desetiletí sbor několikrát změnil název dle politické situace, jeden rys zůstal - obětavá práce bližnímu při ochraně svých majetků a to bez ohledu na náboženství, politické přesvědčení či výši konta při záchraně životů. V tom tkví humánnost a poslání hasičů i dnes.

Škrabánek Miroslav
kronikář sboru

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Hasiči
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 19.04.2004 v 08:34 hodin