Naučná stezka Stříbrný chodník v Odrách - zastavení č.6 [ Informační tabule ]

Naučná stezka "Stříbrný chodník" v Odrách

Naučnou stezku zřídila v roce 2000 70/13 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody v Odrách za pomoci členů Klubu historie dopravy z Ostravy a AVZO Odry.


Zastavení č. 6 - Geologie

Údolí Odry

Odra protéká v Nízkém Jeseníku poměrně hlubokým údolím, které se však pod obcí Jakubčovice výrazně rozšiřuje v rozlehlou kotlinu v jejíž jižní části se nachází i město Odry.

Oderská kotlina má obdélníkový tvar a je protažena ve směru severozápad - jihovýchod. Svahy kotliny jsou až 150 m vysoké, přímočaré a sklon zlomových svahů je kolem 20°. Ploché dno tvoří sedimenty štěrkopísků, které jsou překryté holocénními povodňovými hlínami. Skalní podklad tvoří zvrásněné břidlice a droby hradecko-kyjovického souvrství kulmu. Svahy kotliny a vyšší části terénu mimo nivu jsou překryty hlinitokamenitými svahovinami.

Oderská kotlina je tektonické povahy a byla založena před badenským (období mezi 17 - 13 miliony let) postupem moře na pevninu. V té době zde sedimentovaly písky a jíly. Později dochází k výzdvihu území a ústupu moře. K další modelaci docházelo v chladných obdobích vývoje Země.

Z Oderské kotliny Odra protéká asi 2,5 km dlouhým průlomovým údolím neckovitého tvaru, které kotlinu spojuje s Moravskou branou. Plochá niva řeky Odry zde dosahuje šířky několika set metrů a je sevřená příkrými až 180 vysokými svahy Nízkého Jeseníku.

V korytě řeky Odry lze pozorovat říční štěrky a štěrkopísky pleistocénního stáří (starší čtvrtohory), které jsou překryty holocénními povodňovými hlínami (mladší čtvrtohory - současnost) splavenými z okolních pozemků po odlesnění. Pod těmito čtvrtohorními uloženinami se nalézají písčité sedimenty s příměsí jílu a štěrků. V podloží těchto třetihorních uloženin se v dosud nezjištěné hloubce (min. 125 m) nacházejí zvrásněné prvohorní sedimenty kulmu (různě mocné vrstvy drob, prachovců a jílovců).

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.odra.ecn.cz
Typ záznamu: Informační tabule
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 26.07.2003 v 13:36 hodin