ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ [ Odbor města nebo obce ]

Pracovní náplň

1. Oddělení školství
Oblast samosprávy

 • v souladu s § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, může zřizovatel povolit výjimku do 4 dětí a žáků ve třídě, z minimálního nebo maximálního počtu dětí a žáků stanoveného prováděcími předpisy,
 • rozhoduje o přijetí opatření na základě výsledků České školní inspekce ve školách a školském zařízení, které zřizuje,
 • podává návrh zřizovateli na zřízení nebo zrušení školy či školského zařízení,
 • v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), jmenuje zřizovatel na základě jím vyhlášeného konkurzního řízení ředitele svých příspěvkových organizací. Zřizovatel plní funkci orgánu nadřízeného zaměstnavateli v oblasti pracovně právních vztahů dle § 323 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce,
 • v souladu s § 166 odst. 4, 5, a 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), odvolává zřizovatel ředitele svých příspěvkových organizací,
 • zřizovatel v souladu s § 167 odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb. zřizuje školskou radu při základních školách, stanoví počet jejích členů, vydá volební řád a jmenuje třetinu členů školské rady,
 • projednává s ředitelem školy a školského zařízení koncepci rozvoje, rozpočet a materiální podmínky pro činnost, personální a sociální podmínky pracovníků, požadavky obce na zkvalitnění předškolního, základního a zájmového vzdělávání školami a školským zařízením a způsob úhrady nákladů zvýšených z tohoto důvodu,
 • ve spolupráci s řediteli škol a školského zařízení předkládá zřizovateli výroční zprávy o činnosti za příslušný školní rok a zprávy o hospodaření za kalendářní rok,
 • ve spolupráci s řediteli škol a komisí pro školství, mládež a tělovýchovu organizuje zápis dětí do škol,
 • ve spolupráci s řediteli škol a komisí pro školství, mládež a tělovýchovu sestavuje harmonogram prázdninového provozu školních družin a mateřských škol,
 • sleduje plnění úplaty za vzdělávání, které neposkytuje stupeň vzdělání ve školách a školském zařízení,
 • předkládá zřizovateli finanční požadavky škol a školského zařízení, plán údržby a investic a další podklady pro tvorbu rozpočtu v kapitole školství,
 • odpovídá za čerpání finančních prostředků v rámci kapitoly školství,
 • sleduje dokumentaci pro osvobození od úplaty za vzdělávání, které neposkytuje stupeň vzdělání,
 • zpracovává obecně závazné vyhlášky v oblasti školství a předkládá je ke schválení zřizovateli,
 • zpracovává zřizovací listiny a jejich dodatky a předkládá je ke schválení zřizovateli,
 • zodpovídá ve spolupráci s řediteli za správné zařazení, vyřazení a změny u škol a školského zařízení do rejstříku škol, včetně jejich kapacity,
 • provádí veřejnosprávní kontrolu na místě u 11 příspěvkových organizací zřizovaných Městem Šumperk (3 mateřské školy, 5 základních škol, DDM U radnice, Kino Oko a Městská knihovna),
 • zabezpečuje komplexní agendu "grantů a dotací", včetně finančního zúčtování,
 • zabezpečuje a odpovídá za úhradu neinvestičních nákladů za žáky s trvalým bydlištěm v jiné obci, kteří plní povinnou školní docházku v základních školách na území města Šumperka,
 • provádí fakturaci a přefakturaci nákladů pro školy,
 • komplexně zabezpečuje zpracování a přidělování příspěvku na provoz příspěvkových organizací zřizovaných Městem Šumperk,
 • vyřizuje stížnosti na činnost ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Městem Šumperkem,
 • plní další úkoly zadané odboru školství, kultury a vnějších vztahů radou města, zastupitelstvem města, starostou, místostarosty a tajemníkem MěÚ.

Vybrané právní předpisy:
 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • § 27 a § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.,
 • vyhláška MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky,
 • vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných,
 • vyhláška MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání,
 • vyhláška MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání,
 • vyhláška MŠMT č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku,
 • vyhláška MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy,
 • vyhláška MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisí,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.


Oblast výkonu státní správy (přenesená působnost)
 • v souladu s § 161 odst. 7 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zpracovává návrhy rozpočtů finančních prostředků poskytovaných školám a školským zařízením v obvodu jeho působnosti a předává jej krajskému úřadu,
 • v souladu s § 161 odst. 7 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zpracovává a předkládá krajskému úřadu rozbor hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu za školy a školská zařízení v obvodu jeho působnosti podle závazné osnovy a závazného postupu stanoveného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle § 170 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
 • v souladu s § 52 písm. a) , § 53 odst. 2 a § 31 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, projednává přestupky na úseku školství a výchovy mládeže,
 • shromažďuje a zpracovává data z dokumentace a evidencí za školy a školská zařízení zřizované v obvodu jeho působnosti v termínech stanovených krajským úřadem,
 • poskytuje poradenskou činnost v oblasti: školské legislativy, pracovněprávních vztahů, statistiky, účetnictví, BOZP a FKSP obcím, školám a školským zařízením v obvodu obce s rozšířenou působností,
 • pro ÚIV Praha zpracovává a zodpovídá za statistické výkaznictví škol a školských zařízení v obvodu obce s rozšířenou působností,
 • zpracovává a sumarizuje požadavky na individuální integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v obvodu jeho působnosti a předává ji krajskému úřadu

Vybrané právní předpisy:
 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • Směrnice MŠMT k integraci dětí a žáků do škol a školských zařízení č.j. 13710/2001-24 ze dne 6. 6. 2002,
 • vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných,
 • vyhláška MŠMT č. 492/2005 Sb., o krajských normativech,
 • každoročně vydávaná samostatná vyhláška ČSÚ , kterou se stanoví program statistických zjištění vždy pro příslušný kalendářní rok,
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.


2.Oddělení kultury a vnějších vztahů
Oblast kultury a vnějších vztahů

 • organizace tiskových konferencí, vydávání tiskových zpráv, spolupráce s redaktory Šumperského zpravodaje a Kulturního života a koordinace součinnosti se všemi médii,
 • organizace a zabezpečení návštěv domácích i zahraničních hostů města,
 • spolupráce s partnerskými městy a v rámci toho pořádání různých společenských, kulturních a dalších akcí,
 • podle pokynů vedení města zabezpečení městských oslav a oslav státních svátků,
 • koordinace a organizace kulturních akcí pořádaných pod záštitou města,
 • vedení fotoarchivu, fonotéky a videotéky města,
 • vedení a zpracování kroniky města Šumperka,
 • koordinace činnosti a spolupráce se Sborem pro občanské záležitosti,
 • dle požadavků zpracování textů a dat pro inzerci v různých tiskovinách,
 • zajišťování a vydávání propagačních materiálů města včetně Ročenek a výročních zpráv,
 • vedení evidence knižního fondu města a evidence propagačních materiálů (předmětů),
 • dle § 52 písm. a), § 53 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, projednává v souladu s § 32 přestupky na úseku kultury,
 • dle § 5 zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů, projednává jiné správní delikty,
 • dle § 10 odst. 3 a 4 zákona č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, projednává správní delikty,
 • dle § 5 zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech, projednává přestupky a jiné správní delikty,
 • zajišťovat v součinnosti s odbory MěÚ a MP zpracovávání výroční zprávy o poskytovaných informacích dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vybrané právní předpisy:
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.


Oblast obchodu
 • organizace městských trhů,
 • spolupráce s Hospodářskou komorou,
 • spolupráce při akcích podporujících rozvoj obchodu ve městě,
 • zpracovávání agendy výjimky z OZV pro konání akcí po 22 hodině,
 • poradenská činnost v oblasti vyřizování stížností a připomínek k obchodu a službám,
 • poradenská činnost při vyřizování reklamací,
 • poskytování odborných rad spotřebitelům.

Vybrané právní předpisy:
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.


Oblast prezentace a propagace města a cestovního ruchu
 • zabezpečení jednotné propagace a prezentace města v duchu smluvního ujednání města,
 • spolupráce s podnikatelskou veřejností za účelem propagace města,
 • prezentace města Šumperka na veletrzích, výstavách, workshopech a dalších vhodných akcích,
 • spolupráce s Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu, KrÚ Olomouckého kraje, Czech Tourismem, Destinačním managementem Moravsko.slezským, o.p.s. a dalšími subjekty,
 • spolupráce při tvorbě rozvojových dokumentů v oblasti cestovního ruchu
 • zabezpečování průvodcovské činnosti,
 • tvorba a zajištění vlastních produktů cestovního ruchu na území města,
 • spolupráce na tvorbě a vydávání propagačních materiálů

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: Uživatel 464 (Archivní záznam) org. 49, 23.02.2007 v 14:20 hodin