HOLUB Petr, PaedDr., tajemník MěÚ Šumperk [ Tajemník města nebo obce ]

Tajemník Městského úřadu Šumperk:
PaedDr. Petr Holub


Tajemník MěÚ je zaměstnancem města a plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů. Do funkce je jmenován se souhlasem ředitele Krajského úřadu Olomouckého kraje starostou. Tajemník MěÚ je za plnění úkolů MěÚ v samostatné i přenesené působnosti odpovědný starostovi. Při výkonu funkce tajemník MěÚ
- plní úkoly uložené mu zastupitelstvem, radou města nebo starostou,
- zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě města nebo zvláštnímu orgánu obce,
- stanoví podle zvláštních právních předpisů platy všem zaměstnancům města zařazeným do MěÚ,
- plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům města zařazeným do MěÚ,
- schvaluje návrhy vedoucích odborů a kanceláře tajemníka na změny platů a stanovení odměn zaměstnanců zařazených do odborů a kanceláře tajemníka MěÚ, pracovní náplně zaměstnanců, návrhy na zdokonalení řídících a informačních systémů a materiálně-technického vybavení MěÚ,
- řídí a kontroluje činnost zaměstnanců města zařazených do MěÚ,
- podává radě města návrhy na jmenování a odvolání vedoucích odborů MěÚ a návrhy jejich platů,
- spolupracuje s předsedy výborů zastupitelstva a komisí rady města,
- vydává spisový řád, skartační plán a pracovní řád MěÚ a další vnitřní směrnice MěÚ, nevydává-li je rada města,
- účastní se zasedání zastupitelstva a schůzí rady města s hlasem poradním,
- tajemník MěÚ řídí, kontroluje a koordinuje činnost jednotlivých odborů, oddělení a pracovišť MěÚ. Tajemník jedná jménem MěÚ. V rozsahu stanoveném organizačním řádem, nebo na základě zmocnění tajemníka jednají jménem MěÚ též vedoucí odborů a kanceláře tajemníka. Ostatní zaměstnanci mohou jménem úřadu jednat jen na základě zmocnění tajemníka MěÚ.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Městský úřad Šumperk
PaedDr. Petr Holub
nám. Míru 1
787 93 Šumperk
Česko (CZ)
tel: (+420) 583 388 111
(+420) 583 388 522
fax: (+420) 583 214 188

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: Uživatel 464 (Archivní záznam) org. 49, 24.05.2004 v 10:46 hodin