Výbory zastupitelstva města Šumperka - práva a povinnosti [ Výbor ]

VÝBORY ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Výbory zastupitelstva města jsou podle § 117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, iniciativní a kontrolní orgány tohoto vrcholného orgánu. Tomu také odpovídají zřízené výbory za svoji činnost. V souladu s ustanovením § 117 odst. 2 zákona o obcích zastupitelstvo město zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor. Zastupitelstvo města může zřídit i jiné výbory pro další oblasti své činnosti. Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva města. Výbory jsou vždy nejméně tříčlenné a počet členů je vždy lichý. Výbor se schází podle potřeby. Usnesení výboru se vyhotovuje písemně a podepisuje je předseda výboru a je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru. Výbor plní úkoly v souladu s ustanovením § 119 zákona o obcích a dále úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo města. Ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu města. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu a mohou požadovat jejich zařazení do programu jednání zastupitelstva města.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.Sumperk.cz
Typ záznamu: Výbor
AKTUALIZACE: Petr Svoboda (Infomorava.cz) org. 49, 20.06.2003 v 10:50 hodin