Národní přírodní rezervace Jazevčí [ Národní přírodní rezervace ]

Krajinářsky velmi hodnotný komplex typických květnatých druhově bohatých luk v údolí Veličky poblíž Jamného potoka 3 km severovýchodně od Javorníka, výskyt četných chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů.

Katastrální území: Javorník, Nová Lhota
Výměra: 99,2 ha
Nadm. výška: 340-475 m
Vyhlášeno: 1987

Geologie - Flyšové vrstvy bělokarpatské jednotky magurského flyše (svodnické souvrství) budují vápnité jílovce, slínovce a vápnité pískovce (paleocén-maastricht). V terénních depresích se ukládaly svahové sedimenty. Náleží sem i přirozená údolní niva Veličky s projevy bočné eroze na nárazových březích. Najdeme zde kambizemě typické doprovázené kambizeměmi pseudoglejovými, v bezprostředním okolí Jamného potoka pak fluvizemě na bezkarbonátových sedimentech.

Květena - Teplomilné travní porosty svazu Cirsio-Brachypodion pinnati s dominantní válečkou prapořitou (Brachypodium pinnatum) a sveřepem vzpřímeným (Bromus erectus) pokrývají rovnější, technice dostupné svahy. Na neobhospodařovaných svazích najdeme různá sukcesní stadia včetně vyvinuté lesní vegetace. Součástí vegetace jsou i lemová společenstva svazu Trifolion medii. Byla zde zjištěna řada vzácných a chráněných druhů, např. tořič čmelákovitý (Ophrys holosericea), prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina), rudohlávek jehlancovitý (Anacamptis pyramidalis), vstavač mužský (Orchis mascula), vstavač vojenský (Orchis militaris), vstavač bledý (Orchis pallens), vstavač osmahlý (Orchis ustulata), vstavač obecný (Orchis morio), hlavinka horská (Traunsteinera globosa), hvozdík pyšný pravý (Dianthus superbus subsp. superbus), hořeček žlutavý (Gentianella lutescens), hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe), hadilka obecná (Ophioglossum vulgatum), mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus), kosatec pestrý (Iris variegata), kosatec trávovitý (Iris graminea), hladýš pruský (Laserpitium prutenicum), hadí mord nachový (Scorzonera purpurea), kozinec dánský (Astragalus danicus), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), lilie zlatohlávek (Lilium martagon), medovník velkokvětý (Melittis melissophyllum), len žlutý (Linum flavum), plamének přímý (Clematis recta), zvonek hadincovitý (Campanula cervicaria), hořec křížatý (Gentiana cruciata) a pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea). Na pramenných výchozech se místy vytvořily drobné mokřiny (Junco inflexi-Menthetum longifoliae) s dominující sítinou sivou (Juncus inflexus), v nich roste např. prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) a šáchor hnědý (Cyperus fuscus). V podrostu dřevin, zejména v erozních rýhách a na okrajích křovin najdeme např. hvězdnatec zubatý (Hacquetia epipactis) a sněženku podsněžník (Galanthus nivalis). Křoviny zdobí i několik keřů dřínu jarního (Cornus mas).

Zvířena - Z významných druhů ptáků zde hnízdí např. strnad luční (Miliaria calandra), pěnice vlašská (Sylvia nisoria), chřástal polní (Crex crex) a křepelka polní (Coturnix coturnix). K významnějším druhům motýlů patří okáč jílkový (Lopinga achine) a několik vzácných druhů píďalek. Vyskytují se zde vzácné druhy fytofágních brouků, např. nosatec Alophus weberi, dřepčík Longitarsus brunneus, štítonoš Cassida ferruginea, krytonosec Mogulones larvatus a další. Dosud zde bylo zjištěno 21 druhů rovnokřídlého hmyzu, 16 druhů mravenců a čtyři druhy sociálních vos.

Využití - Hlavním faktorem, udržujícím dobrý stav vegetace v rezervaci, je pravidelné kosení. Luční plochy nepřístupné pro mechanizovanou sklizeň byly v minulosti opuštěny a začaly zarůstat náletem dřevin, především v k.ú. Nová Lhota. Koncem 80. let bylo více než 15 ha těchto ploch vyčištěno a jsou pravidelně koseny. Na příkrých svazích se plánuje extenzivní pastva.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.bilekarpaty.cz
AKTUALIZACE: uživatel č. 508 org. 56, 05.08.2003 v 15:02 hodin