Lesní slatiniště Valachy [ Přírodní zajímavost ]

Základní údaje: Lesní slatiniště se dvěma rybníky v pramené oblasti Švábského potoka uprostřed Orlovické vrchoviny (v sz. části Litenčické pahorkatiny) v nadmořské výšce 310-360 m, asi 1,5 severozápadně od Nítkovic v okrese Kroměříž. Katastrální území Nítkovice. Rezervace v návrhu.

Motiv ochrany: Ojedinělé lesní slatiniště ve Středomoravských Karpatech s výskytem chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů.

Geologie, půdní poměry: Geologickým podkladem jsou miocenní sedimenty karpatské formace, která je zastoupena vápnitými jíly, místy s písky, štěrky a pískovci karpatu, méně sedimenty badenu ve vnějším flyšovém pásmu. V pramenném území Švábenického potoka se vytvořila ostřicová slatina. Součástí území jsou i dva rybníky, Horní a Dolní Opatovský rybník.

Botanika: Na zamokřených místech bují vysoký a hustý porost rákosu obecného (Phargmites comunnis) a přesličky obrovské (Equiusetum maximum). Na poněkud sušších místech převládá bezkolenec modrý (Molinia coerulea) ve společnosti několika vzácnějších ostřic jako ostřice Davallovy (Carex davalliana), ostřice latnaté (Carex paniculata) a zřídka ostřice trsnaté (Carex caespitosa). Malé keříky tvoří vrba plazivá rozmarýnolistá (Salix repens subsp. rosmarinifolia). Dále zde roste blatouch bahenní (Caltha palustris), pryšec bahenní (Euphorbia palustris), smldník bahenní (Peucedanum palusive) a tolije bahenní (Parnassia palustris). V olšině se vyskytuje upolín evropský (Trollius europaeus), hvědznatec čemeřicový (Hacquetia epipactis), árón karpatský (Arum alpinum), pstroček dvoulistý (Majanthemum bifolium), sasanka pryskyřníkovitá (Anemone ranunculoides), orsej jarní (Ficaria verna), prvosenka jarní (Primula veris), ocún jesenní (Colchicum autumnale), zapalice žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides) a žtuťucha lesklá (Thalictrum lucidum). Ze vstavačovitých se zde hojně nachází bradáček vejčitý (Listera ovata), zjištěn byl i vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha). Zvláště zajímavý je výskyt strdivky zbarvené (Melica picta).

Zoologie: Z obojživelníků zde byli zjištěni čolek obecný (Triturus vulgaris), rosnička zelená (Hyla arborea), skokan hnědý (Rana temporaria), kuňka obecná (Bombina bombina), ropucha obecná (Bufo bufo). Na rybnících se zdržují volavka popelavá (Ardea cinerea) a kachna divoká (Anas platyrhynchos), v lese holub hřívnáč, sojka obecná (Garrulus glandarius) aj. Z motýlů se vyskytují typické lesní druhy, např. babočka osiková, bělásek řeřichový, žluťásek řešetlákový aj.

Lesnictví: Ve stromovém patře slatiniště převládá olše lepkavá (Alnus glutinosa).

Management, ohrožení, návrhy opatření: Území se nachází ve vodárenském pásmu I. stupně ochrany s několika vodárenskými objekty.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz
AKTUALIZACE: Jana Holáňová (Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR) org. 56, 10.02.2003 v 08:21 hodin