Mateřská škola Hodslavice [ Mateřská škola ]

Mateřská škola v Hodslavicích má v provozu 2 třídy, v každé třídě může být zapsáno 24 dětí.

Provozní doba je od 6.00 do 16.00 hodin. Během července a srpna je MŠ 6 týdnů uzavřena. Provoz je přerušen také během vánočních prázdnin.Přijímací řízení do MŠ

Termín přijímacího řízení stanoví ředitel právního subjektu po dohodě s vedoucí učitelkou školy a se souhlasem zřizovatele.O termínu zápisu je veřejnost informována prostřednictvím plakátů, místního rozhlasu a Zpravodaje OÚ.
Zápis a rozdělování dětí do tříd provádí vedoucí učitelka. O zařazení dítěte do MŠ rozhoduje ředitel PS.

Kritéria přijímání dětí:

1.děti,které jsou řádně proočkované
2.předškoláci
3.zaměstnání rodičů
4.děti podle věku - starší mají přednost
5.děti přihlášené od měsíce září
6.děti mladší než 2 roky a 9 měsíců nepřijímáme
7.děti na 4 hodiny denně nebo na 5 dní v měsíci přijímáme pouze pokud jsou volná místa.

Kritéria přijímání dětí se mohou každým rokem měnit.Rozhodnout o přijetí může i ředitel PS výjimečně i na dobu určitou- zkušební dobu 3. měsíců a to v případě, že není při zápisu zcela zřejmé, do jaké míry bude dítě schopno přizpůsobit se podmínkám mat. školy.Pokud dítě z jakýchkoliv důvodů není schopno adaptovat se v MŠ , je možné po dohodě s rodiči a pediatrem docházku do školy přerušit.Děti s nepravidelnou docházkou / matky na MD/ jsou přijímány, pokud jsou volná místa.
Ředitel PS může ukončit docházku dítěte do MŠ podle § 35 zákona 561/2004 Sb.a po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, jestliže: dítě bez omluvy zástupcem dítěte do MŠ nejméně 2 týdny nedochází, zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ a jednání k nápravě byla bezúspěšná, nebo pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí buď poplatek za školní stravování, nebo úplatu za předškolní vzdělávání.Dále v průběhu zkušební doby- na základě doporučení pediatra nebo PPP či speciálně ped. centra. Ředitel PS při ukončení docházky dítěte přihlédne k sociální a výchovné situaci rodiny a k zájmu dítěte.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Mateřská škola Hodslavice
Hodslavice 505
742 71 Hodslavice
Česko (CZ)
tel: (+420) 556 750 315
(+420) 556 750 051

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Mateřská škola
AKTUALIZACE: Oleg Janský (Obec Hodslavice) org. 153, 21.04.2009 v 21:40 hodin