Sběrný dvůr Bělotín [ Služby města nebo obce ]

Sběrný dvůr Bělotín

Obec Bělotín je provozovatelem služby Sběrného dvora Bělotín. Původně byl sběrný dům umístěn do budovy Zázemí obecních služeb. Objekt sám byl rekonstruován v roce 2008 s využitím spolufinancování z prostředků státního rozpočtu ve správě MMR a je využíván pro soustředění techniky pro údržbu zelených ploch. V roce 2014 byla funkčnost objektu rozšířena o Sběrný dvůr. Vybavení Sběrného dvora bylo pořízeno s využitím prostředků z Evropských fondů, státního rozpočtu a obce Bělotín pod správou SFŽP.

Nyní se sběrný dvůr nachází v areálu bývalého vojenských lesů a statků na Nejdeckém rozcestí na parcele č. 530/62 (Společný vjezd jako do areálu Kovoekoplast s.r.o - Bělotín č.p.350).


Chod Sběrného dvora se řídí přílohou vyhlášky 383/2001 Sb., obecně závaznou vyhláškou obce Bělotín č. 01/2014 (ve znění pozdějších změn) a Provozním a manipulačním řádem Sběrného dvora (viz připojené dokumenty níže).

VÝŇATEK Z PROVOZNÍHO ŘÁDU:

Provozní řád slouží k zajištění řádného a plynulého provozu sběrného místa, ochraně zdraví a životů osob a ochraně životního prostředí.
Za dodržování provozního řádu zodpovídá provozovatel a jím pověřená osoba či osoby (dále pověřený pracovník). Uživatelé sběrného dvora jsou povinni dbát pokynů provozovatele a pověřených osob.
Provozní řád je umístěn viditelně na přístupném místě v areálu sběrného dvora a k nahlédnutí je k dispozici v sídle provozovatele.

Za plnění těchto ustanovení je zodpovědný provozovatel.

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO MÍSTA:
Na sběrné místo je možné odevzdávat odpad pouze v provozní době a za přítomnosti pověřeného pracovníka.

Provozní dobu stanovil provozovatel takto: Středa, 14:00 - 17:00 hod. (zimní čas), 15:00 - 18:00 (letní čas)


PŘÍSTUP DO SBĚRNÉHO DVORA
Do sběrného dvora má přístup pouze pověřený pracovník, zástupci provozovatele, občané přivážející odpad, pracovníci organizací oprávněných nakládat s odpadem při přebírání odpadů a kontrolní orgány.

CHARAKTER A ÚČEL SBĚRNÉHO DVORA:
Sběrný dvůr Bělotín slouží pro odevzdávání a soustředění jednotlivých složek komunálního odpadu, vznikajícího v domácnostech na území obce Bělotín a jeho místních částí, před jejich předáním svozové firmě. Svým charakterem nepodléhá schválení orgánem státní správy, jeho provoz se řídí tímto Provozním řádem a Obecně závaznou vyhláškou Obce Bělotín č. 1/2014a následujících (v aktuálním znění), o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, vznikajícího na území obce Bělotín, a to včetně systému nakládání se stavebním odpadem, schválenou Zastupitelstvem obce Bělotín.

Přehled druhů odpadů, pro něž je zařízení určeno
Na sběrné místo jsou přijímány výhradně odpady uvedené v tomto seznamu dle Katalogu odpadů. Seznam přijímaných odpadů je vyvěšen na viditelném místě v areálu sběrného místa a také na místě, aby byl čitelný z volného prostranství u vstupu do sběrného dvora.

Stanovení druhu a maximální kapacity pro soustředěné odpady v zařízení


Kód

Název

Kategorie

200 121

Zářivky, výbojky a jiný odpad obsahující rtuť

N

200 123

vyřazená zařízení obsahující chlorfluorouhlovodíky (lednice)

N

200 125

Jedlý olej a tuk

O

200 126

olej a tuk neuvedený pod číslem 200 125

N

200 133

baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 160 601, 160 602 nebo pod číslem 160 603 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie

N

200 135

Vyřazená elektrická a elektronická zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 200 121 a 200 123 (televizory, tiskárny, počítačové monitory)

N

200 136

Vyřazená elektrická a elektronická zařízení neobsahující nebezpečné látky (video a audio, vysavače, fény)

O

160 103

Pneumatiky osobní

O

200 307

Velkoobjemový odpad spalitelný (koberce, peřiny, matrace, nábytek)

O

200 307

Velkoobjemový odpad nespalitelný (rozměrné předměty z nespalitelných materiálů, linoleum, trubky a roury z tvrzeného plastu, autosedačky)

O

200 102

Sklo - sběr (skleněné obaly, skleněné výtluky ze dveří a rámů)

O

150 105

Plasty a obaly (Tetrapack)

O

200 101

Papír, lepenka - sběr (noviny, časopisy, knihy, kancelářský papír)

O


Maximální množství aktuálně uložených odpadů v areálu sběrného dvora záleží na naplněnosti jednotlivých shromažďovacích prostředků.

POPIS SBĚRNÉHO DVORA ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ
Sběrný dvůr (SD) je technické zařízení určené k soustřeďování vybraných složek komunálního, objemného a stavebního odpadu. Sběr provádí odpovědná právnická osoba za účelem jeho předání k dalšímu využití nebo k ekologickému zneškodnění. Celý prostor je vybaven zpevněnou plochou a je oplocen.
Odpad je shromažďován podle druhu do příslušných kontejnerů. Elektrozařízení a některé tříděné složky odpadu jsou ukládány v zastřešených buňkách (garážích) k tomu účelu určených. Stavební odpad, zemina, větve apod. jsou shromažďovány do přistavených kontejnerů nebo na vyhrazená místa na volném prostranství. Tekuté odpady (jedlý olej, případně další) jsou shromažďovány do přistavených uzavíratelných barelů. Všechny nádoby jsou výrazně označeny názvem a kódem příslušného odpadu. Odpady jsou sbírány zvlášť tak, aby nemohlo dojít k jejich nežádoucímu smísení nebo znehodnocení. Jednotlivá shromažďovací místa musí být viditelně označena a mimo provozní dobu SD uzamčena.
V ojedinělých případech (zejména u stavební suti a velkoobjemového odpadu) může být sběr proveden do kontejneru, přistaveného na místo dle předchozí telefonické dohody mezi občanem a provozovatelem SD a následně provozovatelem odvezen.
Bezplatné uložení odpadu je určeno osobám a domácnostem, které mají trvalý pobyt v obci Bělotín a místních částech Kunčice, Lučice a Nejdek. Ostatní osoby fyzické a právnické podnikající z kapacitních důvodů není možno obsloužit.
Sběr odpadu do SD není samostatně zpoplatněn (resp. poplatek za uložení ve SD je součástí ročního poplatku za svoz pevného domovního (komunálního) odpadu ve výši dle příslušné Obecně závazné vyhlášky).
Odpady, jež provozovatel SD nesmí od fyzických osob přijímat a shromažďovat, se vymezují jako odpady, mající povahu:
a) uměleckého díla nebo jeho části,
b) pietního nebo bohoslužebného předmětu nebo jeho části,
c) průmyslového strojního zařízení nebo jeho části,
d) obecně prospěšného zařízení nebo jeho části, zejména zařízení pro hromadnou dopravu, dopravního značení, součásti nebo příslušenství veřejného prostranství a pozemních komunikací a energetické, vodárenské nebo kanalizační zařízení, nebo
e) části vybraného výrobku, vybraného odpadu a vybraného zařízení podle § 25 odst. 1 písm. c) a h) zákona (tj. baterie a aku¬mulátory, elektrické a elektronické zařízení).

Popis sběru vybraných druhů odpadů
Sběr odpadního oleje - Odpadní olej je od původců odebírán v prostředcích k tomuto účelu určených (kanystrech, sudech apod.) Shromažďovací nádoby s olejem jsou opatřeny značkou s katalogovým číslem a názvem odpadního oleje.
Sběr zářivek - jsou soustřeďovány v kovovém kontejneru nebo v kartónových boxech (krabicích) k tomuto účelu určených a řádně označených. Trubice nesmějí být v areálu SD rozbíjeny. Je-li však odpad v tomto stavu dodán dodavatelem, musí být umístěn do uzavřeného shromažďovacího prostředku.
Sběr olověných akumulátorů (autobaterií) - se shromažďují v označených plastových boxech, které jsou umístěny v mobilním skladu ve výše uvedeném boxu.
Sběr elektrických a elektronických zařízení - Ve sběrném dvoře jsou shromažďována vyřazená elektrická a elektronická zařízení v rámci zpětného odběru dle uzavřených smluv mezi obcí a příslušnými kolektivními systémy dle jejich metodických pokynů.

Nakládání se stavebním odpadem
Stavební odpad (odpad ze staveb a demolic) není odpadem komunálním a jeho likvidace se řídí zvláštními předpisy. Pro odložení stavebního odpadu je možno objednat obecní kontejner, který bude přistaven na domluvené místo a vyvezen na skládku za úplatu. Výše takové úplaty je stanovena ceníkem příslušné skládky pro ukládání stavebního odpadu. SD v tomto případě pouze organizuje přistavení kontejneru a eviduje množství vyvezeného stavebního odpadu.

Místo zpětného odběru použitých elektrozařízení
- velké domácí spotřebiče vč. chladniček skupina 1 Elektrowin
- malé domácí spotřebiče skupina 2 Elektrowin
- elektrické nářadí a nástroje skupina 6 Elektrowin
- trubicové a úsporné zářivky a výbojky skupina 5 Ekolamp
- televizory a PC monitory skupina 3 Asekol
- výpočetní a telekomunikační technika skupina 4 Asekol
- spotřební elektronika skupina 7 Asekol

Elektrozařízení jsou shromažďována v režimu zpětného odběru. Zpětně odebrané elektrozařízení musí být kompletní a nepoškozené. Pokud není splněna tato podmínka, nejedná se o zpětný odběr elektrozařízení, ale o elektroodpad a takový nebude přijat.

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: uživatel č. 7404 org. 56, 13.03.2023 v 15:41 hodin