Lidé do sadů [ Sdružení nebo spolek ]

První kolektivnější seznámení s projektem a ucelenější myšlenky o více lidech k tomuto projektu padly v diskuzi počátkem září 2009  při "Setkání na Fidelově louce ve Víně".  Proto jsem tento projekt a celé dění okolo něj i další diskuzi zařadil do vesničky  Víno.  Aby se mohl seznámit s projektem i děním okolo každý kdo má zájem a vnášet své příspěvky a nápady k projektu do diskuze .....
Sice má podle projektu vzniknout přímo webová stránka, ale než tato situace nastane pro rychlejší komunikaci všech, vznikla tato varianta, ...... stránka, kterou lze pak pro nepotřebnost ukončit nebo i smazat.

Celý název projektu :
Ovoce k lidem, lidé do sadů

1.2. Hlavní, příp. vedlejší opatření, na základě kterých bude projekt realizován
Hlavní opatření: IV.2.1. Realizace projektů spolupráce
Vedlejší opatření: III.3.1. Vzdělávání a informace

1.3. Hlavní předmět projektu spolupráce, stručný popis podstaty projektu spolupráce.
Uvádí se zde přehled činností a plánovaných výstupů či výsledků spolupráce. Je nutné vysvětlit výběr hlavního a případně vedlejších opatření.

1.4. Účastníci spolupráce
Uveďte základní informace o:
Koordinační pracovní skupina - předseda a členové a jejich pravomoci
Koordinační MAS - plný název, sídlo, stručně jak se bude podílet na přípravě a realizaci projektu, popis činnosti a pravomocí manažera projektu Spolupráce
Partnerské MAS - plný název, sídlo, stručně jak se bude podílet na přípravě arealizaci projektu
Uveďte, zda zpracovatelem projektu je žadatel nebo zda byl využit jiný subjekt (včetně názvu jiného subjektu).

KMAS: MAS Opavsko
IČO: 27023818
Zastoupená (osoba pověřená k zastupování KMAS): Ing. Jiří Krist
Kontaktní osoba: Mgr. Vladislav Kos
Kontaktní adresa: Opavská 228,
747 41 Hradec nad Moravicí
Telefonní číslo: 736 484 636
e - mailová adresa: masopavsko@seznam.cz

PMAS: MAS Rozvoj Krnovska
IČO: 26838401
Kontaktní osoba: Václav Kalda
Kontaktní adresa: Na Náměstí 105
793 99 Osoblaha
Telefonní číslo: 554 646 200
Fax: 554 642 117
e - mailová adresa: starosta@osoblaha.cz, rozvojkrnovska@centrum.cz
Zpracovatelem projektu je MAS Opavsko.


2. Výchozí situace a zdůvodnění projektu
2.1. Popis výchozí situace
Stručný popis současného stavu, nedostatků nebo vzniklých příležitostí, na základě kterých je vhodné realizovat tento projekt.

Oblasti Opavska a Krnovska se přes svůj dlouhodobě společný historický vývoj nacházejí v současné době v rozdílné společenské i ekonomické situaci. Zatímco Opavsko bylo a je prosperující a poměrně stabilizované území s ekonomickým zázemím Opavy a Ostravy, projevují se na Krnovsku (včetně Osoblažska) dlouhodobé problémy vycházející z vývoje v druhé polovině 20. století a současného periferního postavení tohoto regionu.
Projekt si je této situace vědom a vychází z tohoto stavu. Základním pilířem projektu je nacházet společné zájmy a motivace - tzn. vytvářet vztah ke krajině jako k estetickým, kulturním a výrobním hodnotám nejen pro výrobce a zpracovatele, ale pro kohokoliv, kdo v krajině žije, a jí prochází, podpořit vnímání venkovského prostoru (jeho užitkovost, lokálnost, sousedskost, propojenost, recyklovatelnost, závislost, bezprostřednost, srozumitelnost i nekonečná proměnlivost jako kotva, zdroj, stálá inspirace a protiváha nastupující globalizaci a zrychlování, které přináší přesný opak). Základním principem a metodou je vzájemně se poznat, spolupracovat a spojit své síly s cílem pomoci ke zlepšení života ve venkovských oblastech.
Zvolené téma považujeme ze zmíněných hledisek jako velmi vhodné a v současných podmínkách a možnostech obou oblastí realizovatelné:
Ovocnářství se po staletí řadilo také na Opavsku, Krnovsku a Osoblažsku k tradičním činnostem venkovského obyvatelstva s širokým vlivem na venkovské prostředí - ovocné stromy poskytují nejen potravu lidem i zvířatům, je s nimi spojována tradice výroby moštů, pálenek, sirupů a marmelád, dále sušení ovoce, včelařství i výroba předmětů z ovocného dřeva. Ovocné dřeviny se také významně podílejí na tvorbě venkovské krajiny - doprovázejí cesty, zkrášlují meze a obsazují kamenice ve volné krajině, obohacují intravilán obce na návsích v zahradách a vytvářejí sady.
V posledních desetiletích se však z mapy regionu vytrácí nejeden solitérní strom, alej nebo starý sad, v lepším případě zarůstají náletem, z obcí mizí moštárny, na pultech obchodů leží jablka z Polska a Španělska, zavařeniny, marmelády a sirupy dělá jen několik babiček ze setrvačnosti pro svá vnoučata a méně je také těch, kteří se o ovocné stromy dovedou náležitě postarat nebo dokonce poznat jejich odrůdy. Nelze se proto divit tomu, že zájem o obor ovocnářství na zemědělských školách v Opavě a Městě Albrechticích dlouhodobě klesá.
Přitom potenciál rozvoje v oblasti ovocnářství je na území MAS Opavsko a MAS Rozvoj Krnovska vzhledem k poměrně bohaté tradici a vhodným podmínkám vysoký. Podstata a inovativnost projektu spočívá v procesu spolupráce veřejného, neziskového a soukromého sektoru při realizaci propagačních a vzdělávacích aktivit.


2.2. Způsob naplnění cílů opatření PRV

2.3. Popis konkrétních cílů projektu, které budou dosaženy projektem Spolupráce a jak přispěje projekt k plnění cílů rozvojové strategie každé partnerské MAS
Uveďte také, zda je projekt inovativní a v čem jeho inovativnost spočívá. (v rámci projektu dle Opatření I.3.1. uveďte i závazný počet proškolených osob a použité vzdělávací materiály)

Cíle projektu Spolupráce:
- zvýšení zájmu obyvatel o pěstování a zpracování ovoce a povědomí o významu ovocných stromů pro krajinu - jako předpoklad získání pozitivního vztahu obyvatel k tradicím, kulturnímu a přírodnímu dědictví
- zmapování historicky, krajinářsky či jinak významných solitérů, alejí, sadů a jiných prvků v nichž jsou přítomny ovocné stromy, posouzení jejich stavu, navržení péče
- propagace ovocnářství jako součásti místního kulturního a přírodního dědictví
- zmapování a propagace starých a místních odrůd ovoce jako předpoklad k zachování unikátních genofondů jednotlivých regionů
- zmapování stávající infrastruktury zpracování ovoce - moštáren, palíren, podniků zabývajících se zpracováním ovoce
- aktivní zapojení místních pěstitelů a zpracovatelů do projektu - prezentace lokálních výpěstků a výrobků, výměna zkušeností
- zvýšení potenciálu obnovy a péče o ovocné stromy formou vzdělávání v oboru pěstování a zpracování ovoce - ovocnářský kurz, pěstování méně známých druhů ovoce, exkurze do starých sadů, za zpracovateli ovoce, příklady výsadby genofondového sadu...
- zvýšení informovanosti spotřebitelů o lokálních produktech a vytvoření sítě pěstitelů a zpracovatelů ovoce - propagace pěstitelů a zpracovatelů formou příručky a letáků pro spotřebitele, webové stránky, společné propagace na akcích v rámci projektu
- zvýšení turistické atraktivity obou MAS - nalezení a prezentace doplňkových turistických cílů v rámci tzv. ovocné stezky - propagace formou informačních tabulí, publikace a webové stránky

Inovativnost projektu:
- projekt tohoto zaměření a rozsahu se na území MAS Opavsko a MAS Rozvoj Krnovska dosud nevyskytoval
- projekt ve svých cílech zvyšuje atraktivitu a potenciál cestovního ruchu na území obou MAS
- forma propagace projektu probíhá na několika úrovních - publikace zaměřená na celou šíři problematiky, tématické letáky a plakáty, ovocnářský kurz, exkurze, webová stránka, databáze pěstitelů a zpracovatelů ovoce, informační tabule v krajině a propagační akce v obcích obou MAS
- činnosti zahrnuté v projektu podporují udržení a obnovu tradic - znalosti a dovednosti výsadby a péče o ovocné stromy, zmapování a propagace krajinných prvků se zastoupením ovocných stromů, zmapování a propagace starých a krajových odrůd, méně známých ovocných druhů
- projekt navazuje na zanikající tradici sadařství, výsadby alejí, zpracování ovoce - moštárny, sušírny a palírny
- projekt propojuje aktivity různých profesních a zájmových skupin - podnikatelů, obcí, neziskových organizací, místních spolků (zahradkáři), široké a odborné veřejnosti

2.4. Výstupy, výsledky a dopady projektu
Uveďte konkrétní:
- výstupy - plánované projektem vytvořené hodnoty - každý způsobilý výdaj v RPS vede k vytvoření výstupu, který je následně předmětem kontroly na místě (např.:školení 20 osob, rekonstrukce chodníku, studie využití hradu, setkání zájmových skupin)
Níže uvádíme jednotlivé výstupy projektu jak budou naplňovány dle plánování Koordinační přípravné skupiny:

1. Propagace
Propagační materiály projektu

Propagační publikace
- publikace představující širokou škálu témat vztahujících se k ovoci v území obou MAS:
o prezentace mapování území - krajinných prvků se zastoupením ovocných stromů, místních tradic
o seznam pěstitelů a zpracovatelů ovoce, včetně map, adres a kontaktů
o terminář akcí - výstavy, slavnosti atd.
o vhodné druhy a odrůdy ovoce pro pěstování na území obou MAS
o návody výsadby a péče o ovocné stromy
o zpracování ovoce, návody a recepty
- náklad: 2000 kusů
- cílové skupiny: obyvatelé obcí místních akčních skupin, podnikatelé, zástupci obcí a neziskových organizací, turisté

Propagační panely letáky a plakáty
- tématicky zaměřené skládačky, 5 témat:
o program akcí projektu
o ovocná stezka
o pěstitelé a zpracovatelé ovoce na sledovaném území, kontakty
o staré a krajové odrůdy ovoce na sledovaném území
o netradiční druhy ovoce
- plakáty a panely využitelné při propagaci
- náklad letáků: 6000 kusů
- náklad plakátů: 200 kusů
- cílové skupiny: obyvatelé obcí místních akčních skupin, podnikatelé, zástupci obcí a neziskových organizací, turisté

Webová stránka
- tématicky zaměřená webová stránka s obdobným obsahem jako publikace:
o prezentace mapování území - krajinných prvků se zastoupením ovocných stromů,
o seznam pěstitelů a zpracovatelů ovoce, včetně map, adres a kontaktů
o terminář akcí - výstavy, slavnosti atd.
o vhodné druhy a odrůdy ovoce pro pěstování na území obou MAS
o návody výsadby a péče o ovocné stromy
o zpracování ovoce, návody a recepty
o mapy s ukázkou fotografií a informací o ovocné stezce
- cílové skupiny: obyvatelé obcí místních akčních skupin, podnikatelé, zástupci obcí a neziskových organizací, turisté

Lokální propagační akce
- propagační akce proběhne v 16 obcích formou prezentace cílů projektu, propagace Ovocné stezky, pěstitelů a zpracovatelů ovoce v okolí, bude vytvořen doprovodný program, ukázky jednotlivých druhů ovoce, ukázky zpracování ovoce, ochutnávky, soutěže a hry pro děti, v 5 obcích bude propagační akce obsahovat rovněž cyklus propagačních přednášek pro veřejnost
- řada těchto propagačních akcí bude součástí tradičních místních aktivit - výstavy ovoce, obecní slavnosti atd.
- na prezentaci budou participovat místní neziskové organizace, spolky - zahradkáři, včelaři, pěstitelé a zpracovatelé ovoce, kteří budou také prezentovat své produkty
- místa realizace: Hradec nad Moravicí, Háj ve Slezsku-Lhota, Slavkov, Mikolajice, Jezdkovice, Velká Polom, Raduň, Brumovice, Skřipov, Úvalno, Heřmanovice, Janov, Osoblaha, Rusín-Hrozová, Slezské Rudoltice, Město Albrechtice
- zapojené subjekty: pěstitelé a zpracovatelé ovoce - moštárny, palírny, pekárny, základní organizace Českého zahradkářského svazu, včelaři, Královský stolec, Naše Osoblažsko a další
- cílové skupiny: veřejnost, podnikatelé

Ovocná stezka
- na základě mapování území vznikne tzv. Ovocná stezka virtuálně propojující celé území, prezentovaná na webové stránce, v propagačních publikacích, ve vybraných lokalitách na informačních tabulích a v informačních centrech v Opavě, Hradci nad Moravicí, Krnově a v Osoblaze
- 14 informačních tabulí bude prezentovat hodnotné krajinné prvky - aleje, sady, meze a kamenice se zastoupením ovocných stromů, netradiční ovocné druhy, zpracovatele ovoce, ale také širší socio-kulturní a historické vazby
- tabule budou umístěny v katastrech následujících obcí: Hradec nad Moravicí, Slavkov, Jakartovice, Velká Polom, Kyjovice, Brumovice, Býkov-Láryšov, Heřmanovice, Čaková, Vysoká, Dívčí Hrad, Osoblaha, Rusín-Hrozová, Město Albrechtice
- cílové skupiny: veřejnost, turisté

Propagační exkurze - Ovocné stromy jako součást krajiny Krnovska a Opavska
- dvě exkurze zaměřené na:
- poznávání krajinných struktur s přítomností ovocných stromů, starých sadů, ukázky nových výsadeb, poznávání tradic pěstování a zpracování ovoce a návštěva zpracovatelů ovoce, některých zastavení ovocné stezky
- předpokládaný průběh exkurzí:
1. exkurze: Háj ve Slezsku (nástupní místo) - Opava (nástupní místo) - Město Albrechtice-Linhartovy - Liptáň - Dívčí Hrad - Hlinka - Slezské Rudoltice - Rusín-Hrozová - Bohušov - Krnov - Opava - Háj ve Slezsku
2. exkurze: Osoblaha (nástupní místo) - Město Albrechtice (nástupní místo) - Krnov (nástupní místo) - Úvalno - Bratříkovice - Jakartovice - Lhotka u Litultovic - Mladecko - Hradec nad Moravicí - Raduň - Velká Polom - Krnov - Město Albrechtice - Osoblaha
- cílové skupiny: cílové skupiny: veřejnost, podnikatelé, zahrádkáři, majitelé zahrad, zástupci neziskových organizací a místních spolků
- zapojené subjekty: Královský stolec, Naše Osoblažsko, znalci historie a vývoje krajiny - Brada, Hruška, Brzezinski, Ondruška, Lokoč, Havrlant
- počet účastníků: 15

2. Vzdělávání
Ovocnářský kurs
- dva dvoudenní semináře v Městě Albrechticích a Lhotě (část Háje ve Slezsku) - teoretická přednášková část vedená odbornými lektory, exkurze a praktickou výukou terénu
- témata teoretické části:
o představení projektu
o význam ovocných stromů
o výsadby ovocných stromů a jejich financování
o roubování ovocných stromů
o řez a výchova ovocných stromů
o škůdci a nemoci ovocných stromů
o šetrná ochrana stromů
o ekologické pěstování ovoce
o příklady zajímavých projektů
- téma exkurze:
o příklady úspěšných výsadeb
o ukázky řezu ovocných dřevin
o ukázky pomologie ovocných stromů
o místní infrastruktura - moštárna, palírna, ovocná školka
o nemoci ovocných stromů a šetrná ochrana ovoce
o ekologická produkce v sadech
- cílové skupiny: zahrádkáři, zástupci a zaměstnanci obecních úřadů, majitelé zahrad, ostatní zájemci, neziskové organizace a místní spolky, studenti zemědělských škol
- zapojené subjekty: Školní statek Opava, Kalus, AgroBio, Vitaminátor (Soška), Lokoč, Chroust, Frélich a další
- termíny: září 2010 (Lhota), duben 2011 (Město Albrechtice)
- počet účastníků: 15


Exkurze k modelovým příkladům pěstování a zpracování ovoce v Bílých Karpatech
- jednodenní exkurze za příklady realizace projektů rozvoje pěstování a zpracování ovoce v oblasti Bílých Karpat:
o moštování ovoce (Hostětín)
o sušárna ovoce (Pitín)
o ovocná školka starých odrůd (Bojkovice)
o genofondový sad NPP Zahrady pod Hájem - (Velká nad Veličkou)
- cílové skupiny: podnikatelé, zahrádkáři, zástupci a zaměstnanci obecních úřadů, majitelé zahrad, neziskové organizace a místní spolky, návštěvníci kurzu, veřejnost
- zapojené subjekty: zástupci subjektů Veronica Hostětín, Ovocná školka Bojkovice, ZO ČSOP Kosenka Valašské Klobouky, SCHKO Bílé Karpaty
- termín: říjen 2010 (Lhota)
- počet účastníků: 15


- výsledky - pozitivní a využitelný přínos jako zdůvodnění realizovaných výdajů a pořízených výstupů
- zmapování historicky, krajinářsky či jinak významných solitérů, alejí, sadů a jiných prvků v nichž jsou přítomny ovocné stromy, posouzení jejich stavu, navržení péče
- propagace ovocnářství jako součásti místního kulturního a přírodního dědictví
- zmapování stávající infrastruktury - moštáren, palíren, podniků zabývajících se zpracováním ovoce
- propagace pěstitelů a zpracovatelů formou příručky a letáků pro spotřebitele, webové stránky, společné propagace na akcích v rámci projektu
- vzdělávání v oboru pěstování a zpracování ovoce - ovocnářský kurz, pěstování méně známých druhů ovoce, exkurze do starých sadů, za zpracovateli ovoce, příklady výsadby genofondového sadu...
- podpora výměny zkušeností na venkově, jak mezi pěstiteli, zpracovateli a spotřebiteli navzájem, tak v rámci těchto skupin
- péče o přírodní a kulturní dědictví na venkově
- zvýšení povědomí o starých a místních odrůdách ovoce a o méně tradičních druzích ovoce
- nalezení a prezentace doplňkových turistických cílů v rámci tzv. ovocné stezky - propagace formou informačních tabulí, publikace a webové stránky
- dopady projektu - dlouhodobý vliv projektu. Doplňte vliv projektu např. na konkurenceschopnost případných výrobků nebo služeb v daném území, kvalitu života v daném území, ekonomické prostředí daného území, místní produkci daného území, přírodní a kulturní zdroje daného území, životní prostředí, pracovní místa, rovné příležitosti apod.
- projekt ve svých výsledcích povede k propagaci místních kulturních hodnot a přinese zvýšení turistické atraktivity regionu
- zmapování a propagace starých a místních odrůd ovoce napomůže k zachránění unikátních genofondů jednotlivých regionů
- aktivní zapojení jednotlivých profesních skupin do projektu přispěje k pozitivního vztahu obyvatel k tradicím, kulturnímu a přírodnímu dědictví a napomůže k dalšímu rozvoji
- aktivní zapojení místních pěstitelů a zpracovatelů do projektu, vytvoření povědomí a kontaktů na tyto podnikatele znamená zvýšení potenciálu místních podnikání a spolupráce mezi jednotlivými subjekty
- odborné vzdělávání zájemců o ovocnářství v regionu znamená zvýšení jejich znalostí a dovedností a vyšší potenciál při obnově a péči o ovocné stromy

3. Místo a časový rámec realizace projektu
3.1. Místo realizace výstupu projektu a datum realizace
Uveďte místo, kde dojde k realizaci výstupu projektu. U stavebních prací jde o místo realizace stavby, u zdělávacích a dalších akcí se jedná o místo nebo místa konání akce. U každého místa uveďte obec, na jejímž území se projekt realizuje a přesnou lokalizaci. V případě více míst realizace projektu uveďte všechna místa, i mimo území MAS ČR. V případě pořádání akcí vyplňte následující tabulku. Dbejte na včasné hlášení změn (viz. kapitola Provádění změn).

Lokalizace i termíny konání propagačních akcí budou dále upřesněny v návaznosti na akce konaní v obcích MAS Opavsko a MAS Rozvoj Krnovska, v době přípravy projektu nebyly známy přesné termíny akcí.

4.2. Koordinace projektu spolupráce (KPS)
Koordinace projektu spolupráce bude probíhat aktivně po jeho celou dobu. Základní krok již proběhl díky vytvoření Koordinační přípravné skupiny (KPS), která s opakovně setkala a nastavila cíle projektu spolupráce.

KPS se bude setkávat i dále podle jednacího řádu, který je přílohou projektu. Cíl KPS je zrealizovat jednotlivé kroky a cíle projektu jak jsou uvedeny výše. Praktické kroky realizace jsou uvedeny v tabulce:

Praktickými kroky v rámci KPS jsou:
- Organizace, koordinace prací v rámci projektu
- Kontrola postupu prací a naplňování cílů
- Výběr a kontrola dodavatelů, monitoring.
- Kontrola administrace projektu
- Kontrola odborné kvality a předání dodavatelského díla
- Podpis smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem odpovědnými osobami za KMAS a PMAS
- Závěrečná zhodnocení projektu Spolupráce

Organizace a koordinace projektu bude v souladu s pravidly uvedenými ve Smlouvě o národní spolupráci


Dne 31.3.2010 byly spuštěny vlastní webové stránky projektu.
adresa stránek zní :    http://www.ovocne-stezky.cz

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.ovocne-stezky.cz
AKTUALIZACE: Leo Dedek (OS Oblík, IC Osoblažsko) org. 56, 01.04.2010 v 09:50 hodin