Elpis [ Sociální služby ]

Provozní doba:
PO, ST: 8.00 - 16.00 hod.

Délka jedné konzultace zpravidla nepřesahuje 60 minut. Poslední uživatel je přijat nejpozději 30 minut před koncem úředních hodin. Přednost mají uživatelé, kteří byli předem objednáni. Maximální počet uživatelů na jednoho pracovníka za den je 6.

Základní informace:
Domácí násilí je fyzické, psychické anebo sexuální násilí mezi blízkými osobami, ke kterému dochází opakovaně v jejich soukromí a tím skrytě mimo kontrolu veřejnosti, intenzita násilných incidentů se stupňuje a vede ke ztrátě schopností včas tyto incidenty zastavit a efektivně vyřešit narušený vztah.
Důraz je kladen rovněž na aktivity, jejichž cílem je změna postojů společnosti k násilným formám chování a jejich obětem - tj. definování násilných forem chování jako společensky nepřijatelného chování a jednání, bourání mýtů o násilných formách chování na školách, růst právního vědomí občanů, zvyšování informovanosti o zákonných možnostech obrany proti násilným osobám.
Služba je poskytována uživatelům, kteří spatřují příčinu vlastní obtížné situace či hmotné nouze v problematice násilí. Jde jak o oběti násilí přímé, nepřímé i svědky násilí.

Cílová skupina:
- Lidé, kteří se nacházejí v krizové situaci v důsledku domácího násilí, týrání a zneužívání
- svědkové domácího násilí
- oběti trestných činů.

Službu poskytujeme osobám starším 18 let.

Je-li komunikace se zájemcem o službu z jakýchkoliv důvodů ztížená (cizinec, osoba využívající alternatibní komunikace atp.), je třeba, aby si opatřil tlumočníka nebo pomoc rodiny či přátel, kteří by byli schopni jeho požadavky přetlumočit.

Zásady poskytování služeb:
- služby poskytujeme bezplatně, anonymně a diskrétně - všem, byz rozdílu rasy, vyznání, pohlaví, věku, národnosti, sexuální orientace a sociálního postavení
- respektujeme sebepojetí, životní styl a přání uživatele
- uživatel má možnost vyjádřit své vlastní - i negativní pocity v bezpečné a příjemné atmosféře
- služby nabízíme, nevnucujeme - je ponechán dostatečný prostor pro svobodnou volbu a výběr mezi různými alternativami v zájmu uživatele
- v případě, že není v kompetenci poradny nabídnout optimální pomoc, informujeme uživatele o institucích, na které se s danou problematikou může obrátit
- pracovníci poradny si průběžně doplňují vzdělání prostřednictvím kurzů, seminářů, studiem odborné literatury, apod.
- služby nabízíme na základě křesťanských hodnot

KONTAKTNÍ ADRESA:

ELPIS Bruntál
nám. Míru 11
792 01 Bruntál
Česko (CZ)
tel: (+420) 595 532 035

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Sociální služby
AKTUALIZACE: Romana Hloušková (Městské informační centrum Bruntál) org. 56, 02.06.2008 v 14:35 hodin