Dějiny města Bruntál v datech [ Historie (archivní dokument) ]

1223 - první písemná zmínka o městě Bruntále v listině krále Přemysla Otakara I. pro Uničov
1287 - nejstarší známá listina vydaná městskou radou v Bruntále s nejstarší dochovanou městskou pečetí
1295 - v listině uváděn kostel sv. Václava v Bruntále
1298 - první dochovaná zpráva o požáru města
1325 - opavský kníže Mikuláš potvrzuje městu jeho privilegia
1352 - Bruntál přestává byt odvolací stolicí magdeburského práva pro Moravu, stává se jí Olomouc
1399 - za válek mezi markrabaty Joštem a Prokopem pobývá v Bruntále markrabě Prokop
50. léta 15. stol. - Bruntál v zástavě Bernarda Bírky z Násilé
1466 - zástava Bruntálu přechází na pány z Vrbna, pravděpodobně hned započato s budováním hradu
1474 - Bruntál a Bruntálsko postiženy za války s uherském králem Matyášem Korvínem
1506 - páni z Vrbna získávají bruntálské panství do dědičného vlastnictví
1513 - rozdělení bruntálského panství mezi pány z Vrbna podle dělící listiny z r. 1405 (rozdělení postupně zikvidováno v 2. polovině 16. století)
1522 - v Bruntále založen cech tkalcovský
1524 - bruntálské panství zapsáno do zemských desek opavských (předtím bylo v zemských deskách krnovských)
1535 - král Ferdinand I. uděluje městu 2 jarmarky
1545 - mor v Bruntále
1556 -
1557 - vzpora bruntálských měšťanů proti Janu st. z Vrbna, jedním z důvodů i roboty při přestavbě hradu. Vzpoura urovnána s pomocí opavských stavů, mnozí měšťané potrestáni vězením a město zbaveno řady svých výsad
1558 - císař Ferdinand I. uděluje Bruntálu další jarmark a týdenní trh i některá další práva, vzal mu však zato 4 vesnice
1577 - císař Rudolf II. v Bruntále - městu udělil právo na čtvrtý jarmark
1579 - nejstarší známá mapa bruntálského panství s vyobrazení města Bruntálu (originál se nedochoval)
1584 - Hynek st. z Vrbna zakládá špitál na Nisském předměstí
1591 -
1592 - pod patronací Hynka st. z Vrbna tištěna v zámku postila Martina Filadelfa Zámrského
1592 - Hynek st. z Vrbna vydává pro bruntálské panství luteránský církevní a školský řád
1602 - v Bruntále doložen cech krejčovský
1611 - král Matyáš II. v Bruntále
1612 - v Bruntále doložen cech řeznický
1614 - umírá poslední držitel Bruntálu z bruntálské větve pánů z Vrbna Hynek
1617 - po krátké údržbě Bruntálu pány z Bogdunčovic získává panství Jan z Vrbna na Heralticích
1618 - urbář panství Bruntál, popisován renesanční vzhled zámku a jeho okolí
1620 - král Fridrich Falcký v Bruntále
1621 - Jan z Vrbna po porážce českého stavovského povstání uprchl ze země, bruntálské panství konfiskováno a 17. 7. t.r. darováno císařem Ferdinandem II. řádu německých rytířů
1622 - po dočasném obsazení Bruntálu Janem Jiřím Krnovským a Sasy se řád německých rytířů ujímá panství, zahájena rekatolizace
1626 -
1627 - Bruntál obsazen Dány, řádový místodržící J. V. Klipper z Elkershausenu zajat na místě označeném Klipperovým sloupem
1633 - Bruntál postižen epidemií
1639 - bruntálské panství povýšeno na statut minor
1642 - vpád Švédů pod vedením generála Torstensona
1643 - opětovný vpád Švédů pod vedením plukovníka Wrangela
1645 - město zničeno armádou švédského generála Königsmarka
1647 - epidemie v Bruntále
1648 - město zničeno švédským generálem Millerem
1672 - velké privilegium velmistra J. K. z Ampringenu, poddaným poskytnuty hospodářské úlevy a svoboda stěhování
1674 - vysvěcena kaple sv. Michala
1682 -
1684 - Bruntálsko přechodně samostatným knížectvím
1701 - založena střelecká společnost a střelnice
1714 - poslední velká morová epidemie v českých zemích navštívila i Bruntál, 1715 na její památku zřízen morový sloup
1731 - v Bruntále zřízena piaristická kolej s gymnáziem, zahájena stavba kláštera a kostela
1741 - za války s Pruskem obsazen Bruntál pruskou armádou
1748 - velký požár města
1752 - dosavadní nižší praktické gymnázium změněno na vyšší
1758 - dokončena stavba poutního kostela Panny Marie Pomocné na Uhlířském vrchu
1764 - nový velký požár msta
1766 až konec 70. let 18. stol. - barokní přestavba zámku
1777 - piaristické gymnázium zrušeno a změněno na hlavní školu
1778 - císař Josef II. v Bruntále
1786 - vznik chemické továrny
1787 - do Bruntálu přenesen poštovní úřad z Andělské Hory
1801 - narozena známá vídeňská herečka Tereza Kronesová (zemř. 1830)
1827 - Heinzova továrna na cvilinkové a damaškové zboží
1828 - továrna na lněné a bavlněné zboží
1834 - Plischkeho továrna na lněné zboží a stolní výrobky
1846 - Macholdova textilní továrna
1846 -
1847 - nepokoje tkalců
1850 - konec patrimoniální správy, v Bruntále zřízen okresní úřad
1858 - založen Hamburgerův pivovar
1866 - za války s Pruskem Bruntál obsazen Prusy
1872 - vybudována železniční trať Olomouc-Krnov-Opava
1880 - císař František Josef I. v Bruntále
70.-80. léta 19. stol - rozvoj spolkového života v Bruntále, mj. několik pěveckých spolků, dělnický spolek, pobočka spolku "Schlaraffia"
1885 - první veřejná nemocnice v českém Slezsku
1901 - vybudována trať Bruntál-Malá Morávka
1904 - vystoupení skupinových umělců Buffalo Billova "Wid West Show" v Bruntále - první známé vystoupení členů této revue v českých zemích
1913 - u příležitosti 700. výročí měst Bruntálu uspořádána průmyslová výstava
1918 - po vzniku ČSR pokus o iredentistický puč, potlačen ččeskoslovenským vojskem
1919 - opětovné nepokoje v Bruntále
1921 - založen odbor Matice opavské "Praděd"
1922 - založen československý divadelní spolek "Praděd", při nepokojích při stržení pomníku císaře Josefa II. zastřelen Max Kinzel
1925 - česká menšinová škola
1926 - zřízen německý arcibiskupský chlapecký seminář
1930 - zřízena česká měšťanská matiční škola
1938 - na jaře vzrůst pozic henleinovského hnutí v Bruntále, 25.-28. 9. pokus o henleinovský puč v Bruntále (1 mrtvý), 7.10. Bruntál obsazen německou armádou, návštěva Hitlera a Göringa
do roku 1945 - v Bruntále zřízeny tyto německé tábory: v Macholdově továrně pobočka koncentračního tábora v Osvětimi (400 Židovek), u městského parku zajatecký tábor pro 400 Angličanů, v Marburgově továrně tábor pro cizí dělníky (Poláci, Ukrajinci, Belgičané)

1945 - 7. 5. Bruntál osvobozen Rudou armádou

5.7. v internačním táboře u nynější Limovy v rámci tzv. divokého odsunu zavražděno 20 německých občanů
21. 7. vznik místí správní komise
1946 - vznik MěstNV Bruntál, odsun Němců
1960 - v rámci správní reorganizace okres Bruntál rozšířen do nynější velikosti, Bruntálský zámek zpřístupněn veřejnosti
1968 - Pražské jaro
21.8. Bruntál obsazen Sovětskou armádou, její pobyt ve městě do jara 1990
1990 - po volbách MěstNV změněn na městský úřad

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 03.05.2006 v 08:41 hodin