Vyhláška č. 4/2005 o místních poplatcích [ Úřední deska města nebo obce ]

Obecně závazná vyhláška č. 4/2005,
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2003
o místních poplatcích
Zastupitelstvo obce Valašská Senice na svém zasedání dne 26.03.2005, usnesením č. 05.23.9 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:Čl. 1

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2005, ze dne 20.12.2005 o místních poplatcích.

Čl. 2
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 29.03.2005

Pavel NOVOSÁD - starosta


Josef CHROMÍK - místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 29.3.2005

Sejmuto z úřední desky dne: 19.4.2005

KONTAKTNÍ ADRESA:

Valašská Senice 145
756 14 Francova Lhota
Česko (CZ)
tel: (+420) 571 447 590

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 16.03.2010 v 09:43 hodin