NPR Rašeliniště SKŘÍTEK [ Národní přírodní rezervace ]

NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE RAŠELINIŠTĚ SKŘÍTEK

Toto zvláště chráněné území se nachází v jižní části CHKO Jeseníky, v blízkosti sedla Skřítek. Rezervace má celkovou rozlohu 166,65 ha. Rozkládá se na katastrálních územích Rudoltice a Klepáčov (okres Šumperk) a Žďárský potok (okres Bruntál). Nadmořská výška NPR se pohybuje od 815 m do 890 m n.m.

Rašeliniště na Skřítku představuje tzv. přechodné rašeliniště prameništního typu, tedy přechod mezi vrchovištěm a slatinou. Leží v mělké pánvi v níž pramení Žlutý potok (přítok Podolského potoka). Rašeliniště má tundrový ráz, vlhká místa se tu střídají s tůňkami a prameništi, s prvky smrkového rašelinného lesa a rašelinných luk. Rostou zde jak druhy slatinných nížinných luk, tak i druhy horských rašelinišť. Celá lokalita připomíná severský tundrový les - řídký smrkový les parkového charakteru.

Vznik rašeliniště je podmíněn vývěrem pramenišť na úpatí Ztracených skal (1151 m) a Zelených kamenů (1179 m) se ztíženým odtokem vody na plochém sedle. Je charakterizováno rozsáhlým porostem rašeliníku s okrajem porostlým rašeliníkovou smrčinou. Dále se zde nacházejí četné tůně, v jejichž okolí roste bříza karpatská. Dále zde rostou četné druhy rostlin specializovaných na podmínky rašelinišť, např. suchopýr pochvatý, klikva žoravina (Oxycoccus quadripetalus), violka bahenní (Viola palustris), silně ohrožená ostřice mokřadní (Carex limosa) aj. Na prameništích roste ohrožený kamzičník rakouský (Doronicum austriacum), rovněž ohrožený oměj šalamounek (Aconitum callibotryon), silně ohrožený kropenáč vytrvalý (Swertia perenis), starček potoční (Senecio rivularis), sedmikvítek evropský (Trientalis europaea) a ohrožená tolije bahenní (Parnassia palustris). Roste zde rovněž velmi vzácná korálice trojklanná (Corallorhiza trifida), která je silně ohroženým druhem.

Dle zásad Ramsarské úmluvy je lokalita rašeliniště evidována Správou CHKO Jeseníky jako nadregionální mokřad. Jedná se o rašeliniště tundrového rázu, regenerující pouze na malých plochách s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin.

Podloží rašeliniště je tvořeno grafitickým fylitem a podle geomorfologického členění jej řadíme do Hanušovické vrchoviny. Je odvodňováno Žlutým potokem, který je přítokem Podolského potoka. Ten se později vlévá do Moravice. Celé území tedy patří do povodí Odry a tedy k úmoří Baltského moře. Severozápadní část rezervace se dotýká evropského rozvodí Odra - Dunaj.

Toto území je velmi cenné jak z hlediska floristického, tak z hlediska vodohospodářského, protože zadržuje poměrně značné množství vody a je pro své značné přírodovědecké hodnoty oprávněně rezervací s nepřísnějším režimem ochrany.

Jan Ondryáš


Použitá literatura:
Návrh Plánu péče CHKO Jeseníky (Správa CHKO Jeseníky)
Turistický průvodce ČSFR - sv. 39 Jeseníky (kolektiv autorů)
Geologická mapa Jeseníky - měřítko 1:100 000 (Český ústav geologický)
Turistická mapa Jeseníky - měřítko 1:50 000 (KČT)
Vlastivěda Šumperského okresu (kolektiv autorů)

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 01.02.2005 v 14:00 hodin