Znojemská rotunda svaté Kateřiny [ Stavební památka ]

Národní kulturní památka

Jedinečná stavba románské rotundy sv. Kateřiny je jedinou zcela dochovanou památkou přemyslovského knížecího hradu ve Znojmě, založeného patrně již knížetem Břetislavem I. jako součást opevnění jižní hranice přemyslovské Moravy. Po zřízení moravských přemyslovských údělů se hrad stal koncem 11. století sídlem údělného knížete a zároveň správním a církevním centrem.
Rotunda byla postavena na dominantním místě předhradí po polovině 11. století. Dobu jejího vzniku potvrdil také archeologický výzkum v letech 1987 - 1989 a následný průzkum stavebně historický, které vyloučily hypotézy o velkomoravském původu stavby. Osudy znojemské rotundy ovlivnily také složité vztahy mezi členy dynastie Přemyslovců v 1. polovině 12. století. Vládnoucí český kníže Soběslav I. zprostředkoval Konrádovi II. Znojemskému za nevěstu Marii, dceru srbského vladaře Uroše, sestru uherské královny. Při této příležitosti došlo patrně roku 1134 k úpravě rotundy a k uvedení nového patrocinia sv. Kateřiny. Původně byla svatyně zasvěcena Zvěstování P. Marie, jak to dokládá také gotický latinský nápis, objevený při restaurování maleb v roce 1949 ak. mal. Františkem Fišerem. Po roce 1226, kdy se Znojmo stalo královským městem, přestává rotunda plnit funkci velkofarního kostela a stává se královskou hradní svatyní. Král Jan Lucemburský daroval roku 1310 její patronát Jindřichu z Lipé, který ji přenechal řádu klarisek. Ty prodaly rotundu roku 1555 městu, jež v roce 1710 získalo předhradí a zřídilo zde právovárečný pivovar. Pohnutý osud rotundy dovršili pozdější soukromí majitelé pivovaru. Sloužila jim za skladiště dřeva, chlév pro vepře, pivnici s tančírnou a košíkářskou dílnu.
Teprve v 60. létech 19. století upozornil na význam rotundy kustod tehdejšího Františkova muzea v Brně Moritz Trapp. Po delších průtazích, až v létech 1891 - 1893 obnovil malby vídeňský restaurátor Theofil Melicher. Po obsazení českého pohraničí nacistickým Německem v roce 1938 v rotundě krátce restaurátorsky pracoval dr. Walliser z Vídně, který však po částečném odkryvu originálu přemyslovského cyklu z politicky motivovaného rozhodnutí tehdejší znojemské radnice práce záhy ukončil. Další restaurování tohoto vzácného výtvarného díla zajistil až po roce 1945 Státní ústav památkové péče a správce památky - Jihomoravské muzeum ve Znojmě. V létech 1945 - 1949 zde prováděl rozsáhlé restaurátorské práce ak. mal. František Fišer. Další etapu zahájil roku 1965 znojemský rodák ak. mal. Oldřich Míša a pokračovali v ní v létech 1969 - 1973 restaurátoři Pavel Lorek, Jaroslav Alt a Alois Martan. Oba posledně jmenovaní konzervovali malby v roce 1988.
Otázky kolem rotundy řeší řada vědeckých výzkumů různých oborů. Kromě uměleckohistorických a archeologických výzkumů byly zde prováděny geofyzikální a inženýrsko geologické průzkumy podloží stavby a studium mikroklimatu v jejím interiéru. Po ukončení těchto výzkumů byla znojemská rotunda opět zpřístupněna veřejnosti.

Malířská výzdoba
Význam rotundy sv. Kateřiny spočívá především v její unikátní malířské výzdobě. Z obsahu románských maleb, pocházejících asi ještě z konce 11. století je zřejmé, že do obsáhlé náboženské tématiky jsou začleněny i dynastické motivy týkající se mýtického původu přemyslovského rodu a oslavy předurčení Přemyslovce Konráda I. Znojemského českým knížetem v roce 1091.
V kupoli, symbolizující nebeskou zónu a kosmický mír, jsou zobrazeni pod holubicí sv. Ducha čtyři inspirovaní evangelisté a apokalyptičtí andělé, pod nimiž stojí v okruhu 19 přemyslovských knížat s prvním českým králem Vratislavem a jeho nástupcem Konrádem I. jako spasení pozemšťané v nebeském městě. Přemyslovci s knížecími insigniemi (předheraldické praporce - gonfalony a štíty) jsou na jižní straně zobrazeni v pláštích jako vladaři v nástupnické posloupnosti. Celý okruh Přemyslovců je současně alegorickým obrazem seslání Ducha svatého. V zóně pod kupolí jde o zcela unikátní vyobrazení mýtu o původu přemyslovské dynastie v kontextu mýtu jarního novoročí. Na posvátnou orbu, investituru a diadémování Přemysla oráče, jež jsou archaickými rituály spojenými se zjevením - epifanií panovníka a jeho posvátnou svatbou s alegorií země (hieros gamos), navazovaly postavy osmi mýtických, pohanských českých vladařů s atributy knížecích suverénů (předheraldické gonfalony a štíty). Po stranách vítězného oblouku stojí postavy historických donátorů svatyně. Tvoří dedikační scénu ve vztahu k symbolu Boha-Otce.
Spodní pořadí maleb tvořil cyklus z Kristova mládí, počínaje částečně dochovanými obrazy Zvěstování P. Marie, Navštívení, Narození Páně, Zvěstování pastýřům a Klanění tří králů. V konše apsidy byla vyobrazena Deesis: Maiestas Domini (Bůh Vševládce -Pantokrator v kruhové mandorle nesené anděly) provází po stranách P.Marie a sv.Jan Křtitel, při vítězném oblouku pak poprsí 12 andělů, mezi nimiž bývala vepsána jména proroků. Nápis po obvodu vyjadřoval patrně oslavný epitheton Krista. Na stěnách apsidy bývalo původně dvanáct apoštolů v arkádách.
Románské malby jsou provedeny technikou fresco-secco v barevném souladu žlutě, okru, červeně, modři a zeleně, běloby zanikly. Obrysy postav tvořila červená nebo okrová předkresba štětcem na polozaschlou omítku. Plochy pak byly vyneseny barvami rozpouštěnými ve vápenné vodě. Po zaschnutí pak byly objemy provedeny temperou.
Díky unikátnímu cyklu románských fresek byla znojemská rotunda, významná součást evropského kulturního dědictví, prohlášena dne 30. března 1962 národní kulturní památkou. Románská rotunda sv. Kateřiny ve Znojmě patří mezi nejstarší výtvarné a architektonické doklady českého státu s hlubokým národně a státně politickým významem. Symbolizuje ideu české státnosti.

Systém Hanwell
Mikroklima interiéru rotundy je nepřetržitě monitorováno a vyhodnocováno speciálním radiotelemetrickým systémem anglické firmy Hanwell. Monitorovací a řídící systémy Hanwell jsou speciálně vyvíjeny pro kontrolu mikroklimatu v prostorách muzeí, galerií, knihoven a památkových objektů. V současné době pracují v řadě prestižních institucí v Anglii, Francii a v dalších zemích Evropy.
Komponenty systému v rotundě tvoří telemetrické jednotky (vstupní čidla), které snímají údaje o relativní vlhkosti, teplotě vzduchu uvnitř a vně objektu, o teplotě povrchu stěny a parametry osvětlení. Tyto údaje jsou periodicky radiovým přenosem předávány řídící jednotce ARCHITECT, umístěné mimo objekt rotundy, kde jsou vyhodnocovány a porovnávány s nastavenými limitními stavy sledovaných parametrů. Zjistí-li systém, že rozdíl teplot povrchu stěny a rosného bodu se blíží stavu, kdy dochází ke kondenzaci vodních par na stěnách, vydá povel k signalizaci obsluze návštěvnického provozu a po dobu trvání nepřípustných hodnot je provoz zastaven. Speciální PC software Hanwell for Windows slouží pro nastavení a kalibraci systému, sběr naměřených dat, jejich grafickou prezentaci a následné statistické vyhodnocování. Monitorovací systém Hanwell pro znojemskou rotundu dodala firma TR Instruments s.r.o. Brno.

Osvětlení interiéru NKP Rotunda sv. Kateřiny
Interiér rotundy osvětluje vysokotlaká halogenidová výbojka MASTERCOLOUR CMD-T Osram, která fyzikálními vlastnostmi světla velmi dobře reprodukuje barvy. Zdroj je instalován ve svítidle typu FIGLOO od italské firmy iGuzzini, výrobce osvětlovací techniky špičkových parametrů, používaných v nejvýznamnějších muzeích, galeriích i k osvětlování interiérů a exteriérů památkových objektů v celé Evropě. Dodavatelem osvětlení znojemské rotundy je firma Illumino spol. s r. o. Olomouc ve spolupráci se zástupcem iGuzzini pro Českou republiku, firmou Etna spol. s r. o. Praha.

Digitalizace nástěnných maleb v rotundě sv. Kateřiny ve Znojmě
Novou etapu v historii znojemské rotundy zahájil v roce 1996 společný projekt Jihomoravského muzea ve Znojmě a pražského Ústavu pro klasická studia Akademie věd ČR. Cílem tohoto v evropském měřítku jedinečného projektu je vytvořit kompletní digitální dokumentaci k stavebně - historickému vývoji rotundy sv. Kateřiny ve Znojmě, tj. za pomoci moderních počítačových metod především zdokumentovat, odborně zpracovat a v CD-ROM formě zpřístupnit její malířskou výzdobu. Prvním krokem bylo pořízení digitálních obrazových záznamů zachycujících v úplnosti reálný stav vnitřní výzdoby rotundy k 1. říjnu 1996. Tuto technicky náročnou operaci realizovali pracovníci oddělení digitální fotografie akademického vědeckého programu Clavis monumentorum litterarum (CML) R. Soukup a J. Stupka pomocí špičkové švýcarské digitální fotokamery SINAR E, prvního a dosud jediného zařízení tohoto druhu v České republice, které slouží k digitálnímu dokumentování kulturněhistorických památek na vědeckém základě. Výsledky této práce - obrazové záznamy o celkové kapacitě 20 GB - byly fixovány na CD-ROM a uloženy v digitálním fotoarchivu programu CML. Kromě toho, že je využívá širší badatelská veřejnost a jsou základem pro prezentaci nástěnných maleb v "klasických" tištěných materiálech a ve filmu, jsou v rámci již zmíněného projektu dále vyhodnocovány, upravovány a srovnávány s již dříve pořízenou obrazovou (fotografickou) i textovou dokumentací. V další fázi se připravuje dosnímání některých detailů (tzv. "temných míst") přímo ve znojemské rotundě, mj. i proslulého nápisu, čímž by měly být vytvořeny předpoklady pro jeho definitivní rozluštění a objektivní interpretaci. Digitálním zdokumentováním nástěnných maleb byl učiněn první krok ke komplexnímu zpracování všech dostupných textových a obrazových informací o znojemské rotundě sv. Kateřiny a k důstojné prezentaci této výjimečné památky evropského výtvarného umění ve formě CD-ROM publikace.

Rotunda je veřejnosti otevřena ve zkušebním návštěvnickém režimu v závíslosti na aktuálním stavu mikroklimatu v interiéru.
Maximálně 10 osob v průběhu 1 hodiny. Prohlídka trvá 15 minut.
Vstupy vždy: 9.15, 10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15 hodin

Květen
Sobota - neděle 9.00 - 17.00

Červen - září
Úterý - neděle 9.00 - 17.00

Vstupné:
- plné 90,- Kč

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Stavební památka
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 11.03.2005 v 14:57 hodin