Usnesení z 14. Zasedání zastupitelstva Obce Valašské Senice [ Úřední deska města nebo obce ]

Usnesení ze 14. Zasedání zastupitelstva Obce Valašská Senice konaného dne 20. 12. 2003


Ι. ZO schvaluje:


03.14.2. návrhovou komisi ve složení
pí. Hřibová Jarmila
p. Juráň Alois

03.14.3. ověřovatele zápisu ve složení
p. Beránek Augustin
p. Šeliga Ladislav

03.14.4. program jednání ZO ze dne 20. 12. 2003

03.14.5. Nájemní smlouvu a Smlouvu o budoucí kupní smlouvě se Smlouvou o zřízení předkupního práva mezi p. Slovákem Janem, Valašská Senice č. p. 144 jako nájemcem a Obcí Valašská Senice jako pronajímatelem zastoupena starostou obce Pavlem Novosádem.

03.14.6. Kupní smlouvu mezi Obcí Valašská Senice jako kupující a p. Chromík Josef, Valašská Senice č. p. 174 a p. Řepa Miroslav, Valašská Senice č. p. 103 jako prodávající dle přiloženého geometrického plánu č. 227-321/2002 a Obcí Valašská Senice jako prodávající obecní pozemek a p. Trochta Ladislav, Valašská Senice č. p. 111 jako kupující obecní pozemek dle přiloženého geometrického plánu č. 227-321/2002.

03.14.7. Dodatek č. 3 Smlouvy mezi firmou JOGA RECYCLING s. r. o. Valašské Klobouky a Obcí Valašská Senice zastoupená starostou obce Pavlem Novosádem o svozu a uložení směsného komunálního odpadu, svoz a zneškodnění vytříděných složek komunálního odpadu a svoz a likvidaci nebezpečných složek komunálního odpadu v roce 2004.

03.14.8. Finanční částku na rekonstrukci autobusové čekárny v obci
- v Dolňansku ve výši 147.847,- Kč
- u Obecního úřadu ve výši 147.847,- Kč.

03.14.9. Finanční příspěvek ve výši 3.000,- Kč nemocnici Milosrdných Bratří Vizovice

03.14.10. Dodatek k Nájemní smlouvě č. 453 mezi zemědělským družstvem Francova Lhota a Obcí Valašská Senice na pronájem obecních pozemků.

03.14.11. Finanční příspěvek ve výši 500,- Kč Svazu neslyšících a nedoslýchavých Vsetín.

03.14.13. Zaslání Žádosti o přezkoumání hospodaření obce za rok 2003 pracovníkům kontrolního oddělení Krajského úřadu Zlín.

03.14.14. ½ měsíční odměny na další plat neuvolněným pracovníkům obce, zástupci starosty obce, starostovi obce za druhé pololetí 2003.
03.14.15. Rozpočtovou změnu č. 6.
03.14.16. Obecně závaznou Vyhlášku obce č. 1/2003 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladu Mateřské školy příspěvkové organizace Valašská Senice. Výše příspěvku - 120 Kč na jedno dítě na měsíc.

03.14.17. Obecně závaznou Vyhlášku obce č. 2/2003 o místním poplatku za provoz systémem shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Sazba poplatku pro poplatníka tj. fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt - 220,- Kč. Nárok na úlevu mají děti do 15 let ve výši 120,- Kč. Poplatníci mající trvalé bydliště v místní části Obce Jančarovy paseky, Ledovně, Žárné, Pagáč, Nad Chladnou studánkou ve výši 220,- Kč za rodinný dům. Poplatek chatařů a chalupářů vlastnící v obci nemovitostí a nemající v obci trvalé bydliště činí 220,- Kč za nemovitosti.

03.14.18. Rozpočtové provizorium na rok 2004.

03.14.19. Obecně závaznou Vyhlášku obce č. 3/2003 o místních poplatcích.

03.14.20. Kontrolní řád Obce Valašská Senice.


ΙΙ. ZO souhlasí:


03.14.12. se zakoupením vánočních kolekcí zaměstnancům a zastupitelům obce.


ΙΙΙ. ZO jmenuje:


03.14.1. zapisovatelkou zasedání
pí. Trochtovou Radmilu.Josef Chromík - zástupce starosty                     Pavel Novosád - starosta obce

KONTAKTNÍ ADRESA:

Valašská Senice 145
756 14 Francova Lhota
Česko (CZ)
tel: (+420) 571 447 590

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 16.03.2010 v 09:39 hodin