Poliklinika v Kopřivnici [ Zdravotnické zařízení ]

Společnost THERÁPON 98, a. s., byla založena v červnu 1998 jako akciová a svou vlastní obchodní činnost představující provozování zdravotnického zařízení - Polikliniky Kopřivnice - započala v průběhu roku 1999. V průběhu května 2001 vyvrcholila jednání o vstupu společnosti PHARMOS, a. s., do společnosti THERÁPON 98, a. s., a to formou odkoupení balíku akcií, a v důsledku realizace tohoto odkupu se tak výrazným způsobem změnila akcionářská struktura společnosti THERÁPON 98, a. s.

Po vstupu nového majoritního akcionáře v květnu 2001 bylo započato s rozšiřováním nabízených služeb a v průběhu II. pololetí roku 2001 došlo ke zřízení řady nových pracovišť, konkrétně pak kardiologie, alergologie, gastroenterologie, léčby bolesti a v neposlední řadě samostatného střediska následné lůžkové péče s 41 lůžky. Kromě zřízení těchto nových pracovišť byla provedena řada reorganizací a úprav na stávajících pracovištích (např. rehabilitace, chirurgie), které přispívají k vyšší úrovni realizovaných výkonů a hospodářského výsledku.

Maximální snahou společnosti THERÁPON 98, a. s., je rozvíjet celkovou úroveň poskytované zdravotní péče tak, aby takto poskytovaná péče odpovídala požadavkům daného regionu a byla přínosem pro jeho další rozvoj. Jsme si vědomi nezbytnosti postupného rozšiřování činnosti o scházející pracoviště a zlepšování chodu již fungujících pracovišť. Důkazem úspěšnosti těchto snah je otevření řady nových ordinací v roce 2001.

Další rozvoj polikliniky jako kompaktního celku poskytujícího zdravotnickou péči vidíme jako základní cíl přijaté strategie. Ve zdravotnické oblasti je za základní předpoklad fungování považováno provozování stávajících ordinací v režii polikliniky s postupným rozšiřováním nabízených služeb a odborností ve spolupráci s orgány státní správy a místní samosprávy, zdravotních pojišťoven a lékařské obce.

Součástí veškerých snah o zlepšení úrovně poskytovaných služeb je také zvýšení informovanosti odborné i laické veřejnosti o probíhajících změnách na poliklinice v Kopřivnici a o rozšiřující se nabídce služeb. V této souvislosti byla od roku 2001 uspořádána řada odborných seminářů s různým zaměřením, jejichž cílem bylo poskytnutí informací o odborné problematice, nabízených službách, prováděných výkonech a celkové situaci na poliklinice v Kopřivnici, přičemž v této činnosti chceme pokračovat i v budoucnu.

Hlavní náplní polikliniky je poskytování nestátní zdravotní péče, a to formou provozování vlastních ordinací či samostatných pracovišť. Kromě toho poskytuje společnost THERÁPON 98, a. s., pronájem volných prostor v budově polikliniky pro zřizování soukromých ambulancí lékařů (praktičtí lékaři, lékaři pro děti a dorost, ušní, nosní a krční ambulance, pracovní lékařství, ortopedická ambulance, oční ambulance, zubní ambulance) a dále pak dalších zařízení zdravotnického zaměření (moderní veřejná lékárna, optika) nebo komerčního zaměření (kadeřnictví, doplňkový sortiment). V rámci poskytovaných služeb zajišťuje společnost na podkladě smluvního základu poskytování dalších doplňkových služeb, jako je například praní prádla, sterilizace, pořizování dat a jiné obslužné činnosti, pro soukromé ambulance z Kopřivnice a okolí.

Zájmem společnosti THERÁPON 98, a. s., v budoucím období je rozšiřování nabídky služeb pro pacienty a vytváření komplexního pojetí služeb pro město Kopřivnice a okolní spádovou oblast. Při zřizování nových služeb a ordinací je vyvíjena maximální snaha o vzájemnou koordinaci se zdravotními pojišťovnami a příslušnými orgány státní správy a samosprávy tak, aby rozšiřování činnosti respektovalo požadavky regionu a bylo v maximální možné míře přínosem pro obyvatele.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Poliklinika Therápon Kopřivnice
Therápon 98, a.s.
Štefánikova 1301
742 21 Kopřivnice
Česko (CZ)
tel: (+420) 556 870 111
(+420) 556 870 183
fax: (+420) 556 812 221

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.Koprivnice.cz
AKTUALIZACE: Tomáš Janča (Therapon 98) org. 56, 15.06.2009 v 08:36 hodin