Gebaurova hrobka [ Hrob, hrobka nebo mauzoleum ]

Gebaurova hrobka - informace z encyklopedie