Ochrana přírody ve Slavičíně a okolí [ Ochrana přírody ]

Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty

Bílé Karpaty zahrnují území o rozloze 415 km2. Je to protáhlé pohoří rozkládající se na moravskoslovenské hranici o délce 80 km. Typické tvary moravské části Bílých Karpat - masivní ploché hřbety s mírně rozčleněnými svahy a široká údolí vznikly díky geologickému podloží, tzv. Magurskému flyši.

Přirozeným rostlinným pokryvem Bílých Karpat byly a pořád ještě jsou listnaté lesy. V nížinách jsou dubohabřiny, ve vyšších polohách bučiny. Největší rozlohu zaujímaly různé typy lučin, v kterých byly zastoupeny javory, jilmy jasany, lípy, třešně a mnohem vzácněji i jiné dřeviny. V nivách potoků a říček rostly olšiny s jasanem a vrbami. Díky působení člověka se dnes tyto přirozené lesy vyskytují na daleko menší rozloze.

Nejcennější dědictví Bílých Karpat představují jedinečné květnaté louky, na kterých roste velké množství vzácných rostlinných druhů. Nejznámější z nich jsou orchideje. V Bílých Karpatech se vyskytují tři čtvrtiny všech druhů orchidejí, které rostou na území celé republiky. Tyto kvalitní luční porosty však dnes zaujímají pouze zlomek původní rozlohy.

Díky relativně zachovalé krajině, druhovému bohatství lesů i luk, ale i dochované lidové kultuře byly Bílé Karpaty v roce 1980 vyhlášeny chráněnou krajinnou oblastí. Je na nás, zda Bílým Karpatům zůstane jejich krása a bohatství zachována i pro další generace. Pro zachování těch nejcennějších ukázek ekosystémů je vytvořena síť maloplošných zvláště chráněných území v kategoriích "Národní přírodní památka", "Národní přírodní rezervace", "Přírodní památka" a "Přírodní rezervace".

Také na Slavičínsku jsou vyhlášena maloplošná, zvláště chráněná území. Jedná se o následující lokality:

Přírodní památka u Petrůvky se nalézá na okraji obce Petrůvka. Hlavním předmětem ochrany jsou zachovalá rostlinná společenstva pastvin s výskytem některých vzácných rostlin. Především se jedná o vstavač kukačku, který patří mezi silně ohrožené druhy rostlin České republiky.

1. zóna a navrhovaná přírodní památka Podsečí. Toto luční chráněné území je v údolí Říčky Kladénka poblíž obce Petrůvka. Také zde se chrání rostlinná společenstva bělokarpatských květnatých luk. Rostou tady chráněné druhy rostlin - silně ohrožený prstnatec bezový, vstavač kukačka, vstavač mužský a hlavinka horská. Mezi ohrožené druhy patří další orchidej, vemeník dvoulistý.

Přírodní památka Pod Vrchy leží na území místní části Slavičín - Bohuslavice. Zde se zachovala ukázka přirozeného lesa nižších poloh. Vysoce cenné je složení bylinného podrostu - rostou zde chráněná lilie zlatohlavá sněženka podsněžník. Ty jsou řazeny mezi ohrožené druhy rostlin.1. zóna Bařinova samota se nachází mezi Slavičínem a obcí Lipová. Jedná se o podmáčenou louku v nivě potoka. Vyskytuje se zde populace chráněných orchidejí - prstnatce bezového. Svým charakterem je tato lokalita na Slavičínsku ojedinělá.

Na chráněných územích Podsečí a Pod Vrchy byly instalovány informační panely, z kterých má návštěvník možnost se dovědět mnohem více informací o lokalitách.

Nejbližší okolí Slavičína je zařazeno do 3. (přechodové) zóny Biosferické rezervace Bílé Karpaty. Už ale oblast místní části Slavičín - Rokytnice a obce Šanov se nachází ve 2. (nárazníkové) zóně. V 1. (jádrové) zóně se nalézají původní listnaté lesy vrcholové části hlavního hřebene Bílých Karpat.

Na území Chráněné krajinné oblasti a biosferické rezervace Bílých Karpat vykonávají kontrolní, správní a výzkumnou činnost pracovníci Správa CHKO BR Bílé Karpaty. Je také ustanoven Sbor dobrovolných strážců při Správě CHKO BR Bílé Karpaty. Pracovníci správy a strážníci se proukazují služebním průkazem a odznakem. Mají právo zjišťovat totožnost návštěvníků a v případě závažného porušení zákona mohou zakázat rušivou činnost nebo udělit blokovou pokutu.

Dále se návštěvníci mohou setkat s dobrovolnými ochránci přírody. Většina z nich je organizována v Českém svazu ochránců přírody - ČSOP. Ti často zabezpečují údržbu chráněného území a podílejí se také na mnoha rozvojových programech pro budoucnost přírody i lidí Bílých Karpat. Na Slavičínsku působí dvě organizace: ZO ČSOP Slavičín a ZO ČSOP Zálesí Slavičín. Jeho členové a příznivci každoročně organizují známou Akci Žába - záchranné přenosy žab přes silnici v době jarního tahu do vodní nádrže.

Na základě ZO ČSOP Zálesí bylo také zřízeno Ekocentrum Slavičín. Toto ekocentrum spolupracuje na projektech bělokarpatské pobočky "Společnosti pro trvala udržitelný život". Cílem činnosti je naplňování myšlenky trvalého udržitelného života pro současnou i budoucí generaci - pomáhat rozvíjet šetrnou turistiku, zemědělství s omezeným používáním chemikálií, využívat místní přírodní zdroje a dovednosti obyvatel k rozvoji regionu.

Z TISKOVÝCH ZPRÁV A ČLÁNKŮ

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.mesto-Slavicin.cz
Typ záznamu: Ochrana přírody
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 15.09.2004 v 13:23 hodin